June 29, 2016

FOKUS PERSOALAN DI DALAM TAKRIF TASAWUF


BBB, 23  Ramadhan 1437 =  28  Jun  2016 (Selasa):


Daripada definisi atau takrif yang telah dikemukakan oleh enam tokoh sufi, iaitu  Al-Junayd, Al-Tustari, Dhu al-Nun al-Misri, Zakariyya al-Ansari, Ahmad Zarruq dan Hasan al-Shadhili   dapat dilihat  jumlah persoalan  adalah dalam lingkungan 30 persoalan. Tapi ada pertindihan persoalan  dan dapat dirumuskan kepada:
1)      Allah
2)      Bersih diri – Akhlak  (Tazkiyat al-Nafs)
3)      Ubudiyyah – Ibadat
4)      Persoalan Hakikat
5)      Kebahagiaan Abadi
Perbincangan
1)      Allah
Telah dibicarakan bahawa Allah  - Ketuhanan adalah persoalan utama di dalam tasawuf, bahkan kata al-`Arif bi Allah Ahmad bin Muhammad bin `Ajibah al-Hasani di dalam Iqaz al-Himam fi Sharh al-Hikam bahawa Allah adalah maudhu` utama bagi tasawuf. Dia adalah Dhat Yang Maha Tinggi, kerana bahawasanya dibicarakan  bagi ma`rifaf tentangNya sama ada dengan burhan seperti menurut pendekatan akidah atau dengan shuhud dan `iyan secara kerohanian. Maka pada peringkat pertama ialah bagi para tullab dan berikutnya bagi mereka yang tiba pada peringkat kesampaian  (Iqaz al-Himam:tt: 5).
Tidak ada perbedaan tentang kewajipan mengenal Allah. Di dalam ilmu akidah adalah ditekankan bahawa `Awal ma`rifat mengenal  Allah``.
Adapun di dalam tasawuf, ibarat dan ungkapan tentang ma`rifat Allah adalah secara intuitif dan seni. Misalnya Abu Nasr al-Sarraj mengulas tentang ma`rifat  berdasarkan ayat Al-Qur`an  (ayat Kursi) bermaksud:
``Dan tidak meliputinya , ya`ni  mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki``  (Al-Baqarah: 255).
Menghuraikan maksud ma`rifat berdasarkan ayat Al-Qur`an di atas, maka Abu Nasr al-Sarraj memetik    ungkapan Sayyiduna Abu Bakar al-Siddiq mengungkapkan di dalam tasbihnya bermaksud:
``Maha Suci Allah yang tidak menjadikan bagi makhluk jalan untuk ma`rifat kepadaNya, melainkan dari segala kelemahan bagi ma`rifatNya.`` (Al=Luma`: 57).
Sebagaimana di dalam akidah ada pendekatan bagi mengiktiqadkan tentang Allah, maka di dalam tasawuf tariqat bagi `mentaqarrub` kepadanya secara kerohanian yang didekati dalam tasawuf.
2)       Bersih Diri – Akhlak  (Tazkiyah  al-Nafs)
Sebagaimana di dalam syari`at  -  di dalam fiqh bagi mendekati Allah, contoh bagi mendirikan solat kepada Allah memerlukan kebersihan dari hadath kecil dan besar, bersih batin (akidah) dan zahir (seperti pakaian dan tempat solat), maka di dalam tasawuf juga memerlukan kebersihan diri bagi munajat dan `mendekati`` Allah Ta`ala. Istilah digunakan ialah `tazkiyat  al-Nafs`. Ia merupakan persediaan diri.
Pendekatan yang paling penting membersih diri ialah secara pendekatan akhlak. Pendekatan ini adalah mengikut jejak dan misi perutusan Baginda, sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah s.a.w. contoh ikutan yang baik .`` (Al-Ahzab: 31).
Juga firman Allah bermaksud:
``Sesunggauhnya engkau mempunyai akhlak yang agung.` (Al-Qalam:  4).
Dan Baginda Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud. ``Aku dibangkitkan bagi menyempurnakan kemuliaan akhlak.``
Sesungguhnya pendekatan keakhlakan adalah pendekatan tasawuf yang popular dan merupakan pendekatan Sunni yang kukuh. Pendekatan  mengenainya di terokai peringkat awal oleh Al-Harith bin al-Asad al-Muhasibi (m. 243H.) terutama dengan karangannya yang berjudul  `Al-Ri`ayat li Huquq Allah, kemudian dilengkap dan diolah secara lanjut oleh Al-Ghazali (505H/1111M.) terutama dengan karyanya Ihya` `Ulum al-Din.
3. Ubudiyyah
Bermaksud memperhambakan diri kepada Allah dengan mengikuti segala suruhan dan menjauhi segala larangan. Antaranya ialah dengan mematuhi aturan shariat seperti ibadat,muamalat  munakahat, jinayah dan jihad. Sesungguhnya ibadat adalah merupakan pendekatan yang paling utama di dalam mendekati Allah. Tidak sempurna dari segi tasawuf tanpa ibadat. Sebagaimana kata Imam Malik r.a.
``Siapa bertasawuf dan tidak berfiqah sesungguhnya membawa kepada zindiq dan siapa berfiqah dan tidak bertasawuf membawa kepada fasiq Dan siapa yang menghimpun antara keduanya dia mencapai tahqiq.`` (Iqaz al-Himam: 5)
4. Persoalan Hakikat
Pembicaraan tasawuf sebenarnya  lebih  daripada membicarakan persoalan zahir yang dilihat dan dialami secara hatian, tetapi ianya membicarakan persoalan yang bersifat hakikat dan kebenaran. Misalnya tentang Ketuhanan, kebenaran, tujuan hidup, tentang baik buruk, bagaimana usaha berada pada jalan yang benar dan diredhai Allah, persoalan dunia akhirat, erti hidup mati, keakhiratan, kemanusiaan, cinta dan kasih sayang dan berbagai-bagai lagi. Tasawuf adalah salah satu cabang falsafah murni Islam di saamping ilmu akidah usul al-Fiqh.
5.  Kebahagiaan Abadi
Soal bahagia adalah juga soal nisbi dan falsafah. Apa itu hakikat bahagia ?
Antara bahagia `Mengenal Allah`
Kesungguhan mencari ilmu sebagai tuntutan kelazatan akli.
Mendapat Hidayah daripada Allah.
Menjalani kehidupan di atas sirat yang betul
Memohon mendapat ganjaran syurga.
Dan banyak lagi persoalan `bahagia` yang dapat dibicarakan. Aspek-aspek berkenaan dibincangkan di dalam tasawuf menurut perspektif dan intuisi ketasawufan.

Sekian.


No comments:

Post a Comment