June 26, 2016

MENCARI ISTILAH KEPADA YANG TELAH WUJUD

  
BBB,  20 Ramadhan 1437 =  25 Jun 2016 (Sabtu):


Sebagaimana telah ditegaskan bahawa ayat-ayat Al-Qur`an juga Al-Hadith berkenaan tasawuf adalah banyak. Ini  berereti bahawa unsur-unsur tasawuf wujud bersama Islam. Model-model sufi juga ramai termasuk di kalangan  sahabat [Termasuk yang bersifat ekstrim  seperti  `Uthman bin Maz`un yang berkelana di padang pasir dan meninggalkan isterinya, juga Ibn `Umar yang berpuasa berhari-hari. Perbuatan ekstrim kedua-duanya ditegah oleh Nabi. Sedang di sana banyak sahabat bersederhana di dalam kehidupan mereka)  (Qasim Ghani, Tarikh al-Tasawwuf fi al-Islam, 1970: 23-24. Juga Khalid Muhammad Khalid, Rijal Hawl al-Rasul, 2007: 1167hlm.). 
Tetapi pada zaman sahabat ini belum dikenali istilah  tasawuf, apa lagi definisinya.
Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi (m.378H.) di dalam kitab tasawuf terkenalnya  berjudul, Al-Luma` menimbulkan persoalan , ``Mengapa tidak didengari atau digunakan istilah tasawuf di kalangan  para sahabat Nabi s.a.w. radiya Allah `anhum  dan tidak selepas daripada mereka itu ? Yang dikenali ialah sebagai `ubbad, zuhhad, pengkelana dan fuqara`, Mengapa tidak digelar atau dinamakan walau seorang dari sahabat Rasulullah s.a.w.  sebagai sufi ?``
Soalan di atas diberi huraian oleh Al-Sarraj, bahawa, ``Gelaran sahabat Rasulullah s.a.w. adalah nama terhormat dan teristimewa bagi mereka,  maka adalah tidak sesuai diberi sebarang gelaran kepada mereka gelaran yang tidak dapat mengatasi gelaran termulia `Sahabat Rasulullah s.a.w.`, yang demikian kerana mulianya Rasulullah s.a.w. dan penghormatan Baginda. Adakah engkau tidak melihat, memang ada di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. mereka yang `ubbad, zuhhad, mutawakkilin, fuqara`, radhiin, sabirin, mukhbitin dan lain-lain, mereka tidak mencapai setinggi panggilan para sahabat dan tidak perlu panggilan lain, lantaran berkatnya sebagai sahabat Rasulullah s.a.w., bahkan kalau dinisbah kepada para sahabat  celaran lain, sedangkan kedudukan sahabat lebih tinggi, dan memberi gelaran lain,  merendahkan mereka dan mustahil sedemikian, lantaran mereka tidak sesuai diberi gelaran lain dari gelaran sahabat yang lebih tinggi  kedudukan itu.``
Al-Sarraj juga merujuk kepada pendapat yang mengatakan, bahawa istilah tasawuf muncul dan wujud pada zaman kerajaan Baghdad (Abbasiyyah) . Pendapat ini disangkal oleh Al-Sarraj bahawa nama `Al-Sufi` katanya, telah ada sejak zaman  Hasan Basari (m. 117H./728M.).
Satu pendapat  yang kukuh ialah sebagaimana yang disebut oleh Sufyan al-Thauri (m. 246H./860M.) seorang tokoh ilmu fiqh,  beliau menyebut bahawa, ``Kalaulah tidak kerana Abu Hashim al-Sufi (m. 150H./761M.) nescaya aku tidak memahami betapa halusnya ciri-ciri riya` itu.`` (Al-Sarraj, Al-Luma`, 1380/1960: 42).
Sufyan al-Thauri, selain dari tokoh ilmu fiqh juga adalah mendalam di dalam bidang kerohanian.
Dapatlah diambil kesimpulan, bahawa kelahiran tasawuf secara formal, khususnya dari segi istilah adalah berlaku pada zaman tercetusnya  perbahasan intelektual akibat dari pertikaian Ali-Muawiyah dan berterusan hingga ke zaman akhir kerajaan Umawiyyah (132H./743M.) bahkan berterusan sehingga kepada pemerintahan `Abbasiyyah yang melahirkan keilmuan-keilmuan seperti akidah, fiqh dan tasawuf – lebih khusus pada pertengahan abad ke 2H. Bahkan boleh ditafsirkan bahawa  selain dari reaksi terhadap kelahiran Khawarij dan Mu`tazilah yang menyebabkan lahirnya Jabariyyah dan Murjiyah, khususnya Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah yang juga berkait dengan Hasan Basari menyebabkan lahirnya pihak yang tidak berpuashati terhadap pergolakan politik yang menyebabkan berlaku pencemaran terhadap akidah, khususnya kelahiran Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah bagi mempertahankan kemurnian akidah.
Dapatlah juga dikatakan lahirnya pihak yang kemudian dikenali dengan `sufi` sebagai manifestasi  rasa tidak puashati mereka terhadap perkembangan yang menggugat, khususnya dari segi akidah. Golongan yang tidak puas hati yang mau mempertahankan kemurnian Islam dan amalan kerohanian ini tidak mempunyai daya untuk menentang kekuatas establishment yang ada pada masa itu, jadi tindakan yang diambil ialah dengan mengasing dan memencilkan diri. Trend ini berlaku kepada  para sahabat seperti dilakukan oleh Abu Dhar al-Ghifari, Hudhaifah al-Yamani, Bilal bin Rabah dan yang lain-lain lagi. Tetapi sebagaimana disebutkan bahawa pada zaman sahabat, istilah ini belum digunakan lagi, tetapi kecenderungan menisbahkan mereka dengan istilah-istilah yang bersifat kerohanian telah wujud. Antara ciri kerohanian ialah:
Zuhhad bermaksud ialah orang-orang zuhud yang menumpukan jiwa mereka terhadap keakhiratan , bahkan memutuskan diri dari keduniaan. Mereka mesra, bahagia dan lazat dengan kehidupan keakhiratan sedemikian.
Sifat zuhud ini ditambah lagi dengan kecenderungan melakukan ibadat sebanyak mungkin sehingga golongan  ini dikenali juga sebagai ubbad yang bermaksud banyak beribadat.
Mereka juga mesra dan rela digolongkan sebagai al-fuqara`  yang bermaksud sebagai orang-orang faqir. Kefakiran dari segi istilah ialah mereka yang ada pada tahap di bawah dari tahap miskin, tetapi faqir dari segi istilah kerohanian ialah mereka yang tidak berhajat selain dari Allah, walaupun mereka sebenarnya tidak faqir dari segi harta benda.
Terhimpun pada jiwa kesufian ialah  tahap tinggi dari segi tawakkal mereka terhadap Allah Ta`ala. Ini bukan bererti mereka tidak berikhtiar, tetapi penyerahan dan pergantungan mereka adalah pada peringkat maksimum  pada Allah. Ini adalah selari dengan sifat yang ada pada mereka iaitu bersifat sabar terutama dari segi ujian-ujian yang  bersifat kepahitan hidup dan mungkin juga ujian-ujian yang bersifat kesenangan dan pada peringkat tertingga mereka redha dengan segala yang ditempuh dan dilalui. Redha dengan nikmat yang diterima dan redha dengan ujian kesabaran yang diterima dan pada peringkat  puncak keredaan ialah kesenagan yang diterima adalah sama dengan kesusahan yang semua di dalam keredhaan.
Semua yang dibawa di dalam kesufian adalah nilai-nilai positif dari tahap biasa ialah bernilai akhlak dan pada peringkat puncak adalah reda. Semuanya indah jika dapat diterapkan kepada jiwa setiap muslim-mu`min, skop dan ruang lingkup kesufian adalah luas dan mempunyai maratib dari yang bersifat akhlah kepada peringkat kerohanian tinggi,  tetapi tidaklah sampai pada peringkat ekstrim sebagaimana dilarang oleh Rasulullah s.a.w. terhadap `Uthman bin Maz`un dan Ibn `Umar. Bagi kita sekurang-kurangnya dapat mengapresiasi keluhuran jiwa sufi, kekaguman kita terhadap keluhuran jiwa mereka sekurang-kurang dapat memberi kesan positif bagi kita menjejaki nilai-nilai murni dan luhur yang menjadi hiasan keperibadian mereka.

Sekian.


No comments:

Post a Comment