June 17, 2016

KETUHANAN PERSOALAN UTAMA DALAM AL_QUR`AN


BBB, 11  Ramadhan 1437 = 17 Jun 2016 (Khamis):


Selepas membicarakan tentang Surah Al-Fatihah sebagai  `Pembuka Al-Qur`an` yang pada hakikatnya sebagai `Pembuka Maklumat Kewujudan` yang darinya juga ditimba elemen tasawuf,  maka kita berpindah kepada kandungan Al-Qur`an itu sendiri, sesungguhnya Al-Qur`an  adalah sebagai sumber utama tasawuf. Fokus utama di dalam tasawuf ialah mengenai Ketuhanan. Ini dapat difahami dari definisi-definisi tasawuf. Misalnya dipetik pendapat Al-Junayd (m. 297H.),
``Tasawuf mempraktikkan segala  keakhlakan yang tinggi dan meninggalkan segala keakhlakan yang keji.``.
Abu  al-Hasan al-Shadhili (m. 656H.) berkata:
``Tasawuf melatih diri dengan berubudiyyah menurut hukum-hukum ditentu Ilahi.``
Dan kata Ibn `Ajibah yang juga pendukung Tariqat al-Shadhili bahawa:
``Tasawuf  ialah ilmu yang dikenali dengannya bagaimana `Mendekati ke hadrat Malikul Muluk`, membersih batin daripada kotoran, menghiasinya  dengan berbagai kelebihan. Awalnya ilmu, pertengahgannya amal dan akhirannya kurnian-kurniaan.`` (Abdul Qadir `Isa, Haqa`iq  `an al-Tasawwuf: 14).
Daripada definisi-definisi  di atas dapatlah difahamkan bahawa, tasawuf hendaklah berasaskan ilmu-ilmu terutama ilmu akidah, shari`at dan keilmuan tasawuf itu sendiri. Keilmuan tasawuf bertujuan membersih diri dalam erti kata yang luas. Bersih akal dengan akidah yang betul, bersih ibadat dengan menunaikan semua kewajipan terutama yang fardhu ditambah dengan yang sunat dan bersih hati nurani dengan luarannya berakhlak dengan akhlak yang terpuji dan dalaman berhati suci, tujuannya tidak lain dari `Mendekati` Allah Rabbul Jalil`.
Fokus utama di dalam bertasawuf ialah Allah Subhanahu wa Ta`ala.
Kalau dilihat di dalam Al-Qur`an sendiri persoalan paling pokok dan paling utama serta sentral ialah persoalan Ketuhanan. Ianya adalah selari dengan kandungan Al-Fatihah sebagaimana telah dibicarakan `Ketuhanan bagi semua alam dan makhluk kejadian` yang Dia saja layak disembah dan dipohon pertolongan.
Di dalam Al-Qur`an sendiri  adalah didapati kalimah Allah adalah istilah yang paling  banyak terdapat di dalam Al-Qur`an. Berdasarkan kepada buku Al-Mu`jam al-Mufahris  li al-alfaz al-Qur`an al-Karim (Dar al-Fikr, 1407H./1987). Terdapat 38 halaman rujukan yang terdapat di dalam istilah Allah dalam ayat-ayat al-Qur`an. Bagi setiap halaman terdapat penggunaan istilah Allah tak kurang daripada 76 kali (terdapat penyebutan lebih dari sekali). Ini bererti terdapat tidak kurang dari  76 x 38  penyebutan, iaitu  sebanyak 2,888  kali. Ini tidak termasuk penyebutan nama-nama Allah yang berjumlah 99 yang antaranya dikenali sebagai al-Asma` al-Husna`. Jadi penyebutan tentang ketuhanan secara kasar  antara 3,000 +  Nama-nama Allah yang lain sehingga  5,000 kali.
Dari ayat-ayat Al-Qur`an khususnya yang langsung menyebut nama Allah adalah menjadi pegangan dan penghayatan kkesufian. Misalnya ayat bertmaksud:
``Dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat dan ke mana saja kamu arahkan diri maka berdepan wajah Allah dan sesungguhnya Allah Amat Luas lagi sentiasa mengetahui. (Al-Baqarah: 115).
Juga ayat yang bermaksud:
``Dia bersama  kamu di mana kamu berada.  Dan Allah dengan  apa yang kamu lakukan amat melihat (Al-Hadid: 4)
Ini mengingatkan setiap orang bahawa dia adalah di dalam perhatian Allah yang seharusnya  dia melakukan apa yang disuruh dan tidak melakukan apa yang dilarang
Kesedaran tentang Allah seharusnya intim dan berterusan lantaran sebagaimana firmanNya yang bermaksud:
``Oleh itu ingatlah kamu kepada Aku (dengan mematuhi hukum dan undang-undangku), supaya aku membalas kamu dengan kebaikan dan bersyukurlah kamu kepada Aku dan janganlah kamu kufur. (Al-Baqarah: 152).
Asas utama di dalam mendekati Allah ialah melalui ibadat, khususnya  solat  yang merupakam mi`raj rohani sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Wahai sekalian orang-orang beriman mintalah pertolongan dengan bersabar dan  mengerjakan solat. Kerana sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar (Al-Baqarah: 153).
Begitulah juga dengan berbagai-bagai ibadat dan amal-amal kebaikan dan kebajikan yang lain.
Terlu banyak sumber ketasawufan di dalam Al-Qur`an yang sebanyak 114 surah itu, khususnya berhubung dengan Allah yang boleh  menjadi sumber ketasawufan, antaranya tentang:
1)       Keyakinan dengan ketauhidan Allah yang menjadi puncak keyakinan
2)      Menanggapi keagungan dan kebesaran Allah yang kepadanya tertumpah ketaatan
3)      Menggeruni azab yang akan dikenakan terhadap yang berdosa
4)      Mengharapkan rahmat dan hidayat daripada Allah.
5)      Allah  tumpuan cinta dan kasih sayang
6)      Allah tempat memohon keselamatan di dunia dan akhirat
7)      Allah menjadi tumpuan mohonan diampunkan dosa dan segala kesalahan
8)      Mohon hanya kepada Allah yang dapat mempermudahkan  urusan di Hari Hisab
9)      Memohon dari Allah husnu al-khatimah
10)   Memohon dari Allah semoga  diri dan keluarga  dan mereka yang dikasihi tergolong di kalangan mereka yang  sama menerima nikmat syurga dan dijauhi  dari azab api neraka.
Dan banyak lagi persoalan ketasawufan yang dapat dihayati dari berbagai perkara yang berhubung dengan ketuhanan yang dapat dihayati dari Al-Qur`an.

Sekian.


No comments:

Post a Comment