June 10, 2016

Laras Bahasa Akidah Memperkayakan Bahasa Dan Keilmuan


BBB, 04 Ramadhan 1437 = 09 Jun 2016 (Khamis):


Maksud `Laras ` di atas ialah penetapan, penyesuaian, kena di dalam tempat berada dan melengkapkan. `Laras bahasa`  bermaksud dengan bahasa berkenaan  mampu menyampaikan ketepatan, sesuai keberadaan misalnya istilah-istilah digunakan bagi wacana ilmu bagi  menyampaikan maksud dan ilmu berkenaan. Penyampaian ilmu  antaranya ialah dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyampaian. Ini termasuklah ilmu akidah. Menyebut Ilmu akidah bagi maksud yang lebih luas yang termasuk di bawahnya ilmu tauhid, usuluddin dan ilmu al-kalam. Bidang bahasa satu bidang yang menarik dari segi kajian yang dapat mendalami sesuatu ilmu atau terhadap sesuatu aspek keilmuan berkenaan. Sebuah istilah tertentu misalnya di dalam Islam boleh dikaji secara mendalam seperti istilah - Misalnya  Maududi  mengkaji istilah `Islam` dengan bukunya `Towards Understanding Islam  (1940)  secara menarik  dan mengesankan. Sebuah istilah `Iman` dikaji oleh Prof. Toshihiko Izutsu dari Keio  University, Japan yang diterbitkan dengan bukunya yang berjudu The Concept of Belief In Islamic Theology (1965). Beliau juga mengkaji, ``The Structure of The Ethical Terms In The Koran (1959). Bagi sebuah ilmu yang  dominan di dalam Islam, iaitu `Ilmu Akidah Islam, tentulah banyak bidang dari segi bahasa yang dapat dikaji.
Sebagai  permulaan kita bertolak dari segi bahasa secara keseluruhan,  bahawa keilmuan Akidah yang berbagai nama itu adalah tumbuh dan berkembang di dalam Islam dalam masyarakat berbahasa Arab, tokoh-tokoh keilmuan berkenaan orang `Aran atau tokoh yang menulis keilmuan berkenaan adalah di dalam bahasa `Arab. Jadi  keilmuan akidah yang berkembang di dalam bahasa `Arab dan apabila ilmu  berkenaan ditransform  misalnya ke bahasa Melayu adalah amat terpengaruh dengan bahasa `Arab berkenaan. Sebenarnya pengaruh bahasa berkenaan tidak saja berlaku di dalam bidang keilmuan akidah tetapi juga di dalam bidang keilmuan-keilmuan yang lain seperti fiqh, tafsir, tasawuf, balaghah dan sebagainya.
Pengaruh berlaku terhadap struktur dan susunan bahasa yang jika dilihat `bahasa kitab`  amat terpengaruh dengan bahasa `Arab. Sebagai contoh untuk melihat laras bahasa kitab akidah kita petik satu susunan bahasa dari Kitab Bidayat al-Hidayah sebuah kitab akidah tertua dalam bahasa Melayu  (Aceh)  karangan Shaykh Muhammad Zain bin al-Faqih Jalaluddin (abad 18):
``Syahadan ketahui olehmu  hai talib bahawasanya sifat  yang dua puluh itu terbahagi atas  empat  bahagi. (Pertama) sifat salbiyyah namanya  jikalau ada madlulnya  itu menafikan  bagi barang yang tiada patut dengan Allah dan iaitu yang lima yang  terdahulu (dan kedua) sifat ma`ani namanya jika ada madlulnya itu iaitu thabit lagi  maujud iaitu tujuh sifat yang lagi akan datang bilangannya dan maknanya  (dan ketiga ) sifat ma`nawiyyah namanya jika ada madlulnya itu thabit lagi melazimkan ia akan sifat ma`ani tetapi tiada ada maujud dan iaitu tujuh pula lagi akan datang bicaranya (Keempat) sifat nafsiyyah namanya  jika ada madlulnya  itu thabit tiada melazimkan sifat ma`ani dan tiada maujud Wa  Al;lah  a`lam.``
Jelas melihat kepada ayat pertama dalam baris pertama,  ayat di dalam bahasa Melayu (Jawi) adalah menurut susunan bahasa Arab. Selepas syahadan – istilah arkaik dalam bahasa Melayu, menandakan bermulanya ayat. Ayat berikutnya adalah menurut susunan atau struktur bahasa ~Arab, iaitu jumlah fi`liyyah bermula dengan fi`il amar (suruh) yang ada fa`il  (olehmu) diikuti dengan jumlah isim dan khabar bagi jumlah jawab bagi `an` yang menjadi maf`ul bihi  bagi  ketahui olehmu (i`lam)  Begitulah ayat-ayat seterusnya adalah mengikut struktur bahasa Arab.
Sesebuah karangan atau kitab yang mengandungi keiulmuan akidah seperti petikan di atas adalah begitu banyak membawa istilah-istilah keilmuan akidah. Dari petikan di atas  dapat dikeluarkan istilah-istilah yang berhubung dengan keilmuan akidah. Contoh:
`Sifat dua puluh, salbiyah, madlul,, nafi, Allah, ma`ani, maujud, ma`nawiyyah,, melazimkan dan nafsiyyah.`
Tiap istilah mempunyai  konsep, erti dan penggunaannya di dalam membicarakan keilmuan akidah.
Istilah yang ketat:
Perlui   disebutkan penggunaan istilah akidah adalah istilah-istilah yang ketat yang perlu tepat dan tidak bercabang mmakna sebagaimana bahasa sastera. Ini bagi mengelak dari  bersifat konotatif – bercabang makna yang boleh memberi makna berbagai dan seharusnya tidak berlaku kekeliruan di dalam fahaman. Sebagai contoh istilah `Allah` ialah istilah yang dimaksudkan `Tuhan`  di dalam akidah Islam. Seluruh pengajian akidah adalah berfokus kepada Allah ketuhanan yang esa dan tidak boleh digunakan oleh agama yang lain dan tidak boleh digunakan sewenang-wenang.
Sebagai contoh lagi istilah `Iman` mempunyai konsep tersendiri yang berkait dengan kepercayaan dan keyakinan. Bahkan ianya boleh dikaji dari segi semantik secara  panjang lebar dan mendalam sebagaimana dilakukan oleh Toshihiko Izutsu itu Demikianlah dengan istilah-istilah seperti Islam,, i`tiqad, yaqin, zann, syak,, waham, wajib, mustahil, harus, kufur, semua sifat-sifat 20 (wujud ... mutakalliman) Dan berbagai-bagai istilah akidah yang begitu banyak itu.
Dengan istilah dan struktur  bahasa dan keilmuan akidah yang didukung oleh bahasa berkenaan membina, menegak, menciri dan menjadi identiti keilmuan yang berkenaan. Antara ciri keilmuan akidah Islam. Antaranya:
1)       Membicarakan tentang keyakinan tentang ketuhanan yang Maha Esa.
2)      Kefahaman melalui konsep Dhat, Sifat dan Af`al.
3)      Falsafah tentang wujud antara yang abadi dan baharu yang hakiki dan nisbi
4)      Kedudukan alam, insan di dalam kewujudan
5)      Kandungan ayat-ayat Al-Qur`an, khususnya dari segi akidah
6)      Kerasulan dan kenabian
7)      Kepercayaan dengan malaikat dan Kitab-Kitab
8)      Falsafah qadha` dan qadar
9)       Kepercayaan kepada syurga dan neraka
10)    Berbagai aliran di dalam akidah Islamiyyah
Dan berbagai-bagai perkara yang berkait dengan akidah.
Dengan keilmuan akidah menjelaskan pegangan akidah umat Islam. Keilmuan berkenaan juga memperkayakan khazanah keilmuan Islam secara khusus dan keilmuan secara am.
Keilmuan akidah yang di perturun dan dihasilkan di dalam bahasa Melayu memperkayakan istilah-istilah yang berhubung dengan akidah di dalam bahasa Melayu dan membuktikan juga bahasa Melayu mampu m,endukung berbagai-bagai bidang keilmuan, termasuk bidang falsafah Islam, iaitu falsafah yang berhubung dengan akidah.

Sekian.


No comments:

Post a Comment