May 8, 2019

JAUHARAT AL-TAUHID AKIDAH MENDALAM


JAUHARAT AL-TAUHID `AKIDAH MENDALAM
(Fikrah Bangi: 218),
BBB,  3 Ramadhan 1440H. = 08 Mei 2019M. (Rabu).
Berbanding dengan Matan Al-Tahawi dan dengan Umm al-Barahin (Al-Sanusi), maka Matan Jauharat al-Tauhid adalah lebih lengkap dan mendalam. Matan Jauharat al-Tauhid adalah disusun di dalam bentuk puisi. Ianya dikarang oleh Syeikh Ibrahim al-Laqani yang nama penuhnya ialah Burhanuddin bin Hasan bin `Ali bin `Abdul Quddus al-Maliki al-Laqani dari Mesir. Beliau adalah belajar di Universiti Al-Azhar dan kemudian menjadi tenaga pengajar di Universiti al-Azhar dan pernah menjawat jawatan Rektor di universiti itu. Beliau tidak saja mendalam di dalam bidang akidah, tetapi turut mendalami bidang Hadith, fiqh dan tasawuf. Beliau meninggal pada 7 Safar 1041 ketika berumur 70 tahun, ketika dalam perjalanan pulang menunaikan haji di Makkah.. Beliau dikebumikan di atas tanah tinggi mendepani laut Merah.
Jauharat al-Tauhid adalah kumpulan puisi akidah yang berjumlah 143 bait. Sebagai contoh diperturunkan maksud bagi bait 9 dan 10:
Maka setiap yang ditaklif shara` wajib
Ke atasnya mengetahui apa yang wajib
Bagi Allah, harus dan mustahil
Demikian kepada Rasul berdalil.
Cohtoh lagi  bagi bait 21 dan 22 bermaksud::
Rajih pendapat iman bertambah
Dengan bertambahnya taat kepada Allah
Kurangnya dengan kurang ketaatan
Dikata pendapat  tiada pertentangan.
Kandungan Matan Jauharah ialah membicarakan tentang sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil dan harus. Juga sifat yang wajib bagi Rasul, mustahil dan harus. Pecahan sifat Allah kepada nafsiah, salbiah, ma`ani dan ma`nawiyah. Dibicarakan apa itu zat, sifat dan af`al. Disentuh perbedaan pendapat antara Ash`a-Maturidi. Seterusnya  dibicarakan tentang ta`alluq. Seteusnya kepada rukun-rukun iman yang lain seperti percaya kepada kitab, malaikat, Hari Kiamat  soal shafaat dan sebagainya.
Untuk lebih mendalam bagi mempelajari. Jauharat al-Tauhid ini disyarah oleh pensyarah. Antara yang terkenal dilakukan oleh Syeikh Ibrahim al-Bajuri (m. 1212H.) dengan judul Tuhfat al-Murid `ala Jawharat al-Tauhid. Sharah Tuhfat al-Murid terkenal dipelajari pelajar-pelajar pada peringkat tradisi dan pengajian tinggi.
Di  dalam bahasa Melayu (Jawi), Matan Jauharat l-Tauhid turut disyarah oleh seorang pengarang dari Sambas pada tahun 1292H. yang tidak disertakan  namanya. Kitab Sharah Matan Jauharat al-Tauhid ini membicarakan berbagai-bagai aspek akidah dan melengkapkan pembicaraan akidah. Ianya digunakan di dalam pengajian tradisi.
Huraian yang lebih mendalam dilakukan pada peringkat mutakhir oleh Haji Mujiburrahman dengan judul Jauharat al-Tauhid – Permata Ilmu Tauhid diterbitkan oleh Pustaka Jiwa Sdn. Bhd. Kuala Lumpur (2000). Ianya melengkapkan pembicaraan dengan bahasa yang lebih moden.
Kandungan Jauharat al-Tauhid adalah merangkumi apa yang dibicarakan di dalam Al-Tahawi dan Al-Sanusi. Ketiga-tiganya mengukuhkan akidah ASWJ.
Sekian.

No comments:

Post a Comment