May 5, 2019

MATAN AL-SANUSI DAN JAUHARAT AL-TAUHID DALAM AKIDAN AL-TAHAWI DAN ASH`ARI-MATURIDI


MATAN AL-SANUSI DAN JAUHARAT AL-TAUHID DALAM AKIDAH AL-TAHAWI &  ASH`ARI-MATURIDI
(Fikrah Bangi: 215),
BBB, 29 Sha`ban 1440H. = 05 Mei 2019M. (Ahad).
Kertas kedua (paparan ringkas di white board) yang dibentang di dalam Seminar Akidah di KUIS pada 2 Mei (Khamis) berjudul lengkap ialah, ``` Jauharat al-Tauhid dan Akidah Al-Tahawi Dalam Literature Dalam Rangka Faham Asha`irah-Maturidiyyah``
Dibentangkan oleh Dr. Muhammad Hamidun bin Muhammad Hussain dari KUIS. Untuk makluman tiada susunan jadual tertulis acara dan susunan kertaskerja dan pembentang yang dapat diikuti, semuanya berdasarkan pendengaran dan melihat panduan ringkas pada paparan di papan putih di hadapan. Pada dasarnya inilah tajuk tepat dengan tema Seminar Akidah. Skopnya seharusnya melibatkan aliran akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah (ASWJ) yang dipegang oleh majoriti umat Islam, termasuklah di Alam Melayu.
Apa yang disampaikan ialah kedudukan pendekatan akidah yang dibawa oleh Al-Tahawi dan peranan Matas Al-Sanusi dan Jauharat al-Tauhid di dalam mengukuhkan akidah ASWJ di kalangan umat Islam Sunni, khususnya di Alam Melayu.
Nama aliran Asha`ari-Maturidi adalah lebih biasa didengar atau diketahui oleh mereka yang belajar akidah ASWJ, tetapi Al-Tahawi, Al-Sanusi dan Jawharat al-Tauhid kurang diketahui, kecuali oleh mereka yang benar-benar belajar secara lebih mendalam tentang akidah ASWJ dan perkembangannya.
Sebagaimana disebut oleh beberapa pembicara di dalam seminar ini, bahawa ASWJ adalah istilah yang tidak ada pada zaman Rasulullah, bahkan tidak ada sebagai aliran sedemikian pada zaman sahabat dan tabi`n. Nama ini lahir selepas berlakunya pertelagahan politik, falsafah dan aliran fikiran umat mulai abad ke 2H/8M. yang melahirkan berbagai faham seperti Khawarij, Qadariyyah, Jabariyyah, Mutazilah, Shi`ah dan pecahan-pecahan.
Bimbang terhadap berlakunya perpecahan umat dan kepelbagaian faham antaranya melibatkan akidah akhirnya melahirkan antaranya Al-Tahawi (m. 321H.). Dalam tempoh yang tidak berjauhan lahir aliran Asha`ari (m. 324H.) dan Maturidi (m. 332H.). Bagi mempertahankan kemurnian Islam, maka golongan yang dianggap mempertahankan kemurnian Islam seperti ketiga-tiga tokoh akidah di atas dikategorikan – dalam bidang akidah adalah  termasuk di bawah ASWJ. Bagi bidang fiqh, maka mazhab  Maliki, Shafie, Hanbali dan Hanafi pula dikenali tokoh fiqh  aliran ASWJ, manakala di dalam tasawuf, maka Al-Ghazali (m.505H./1111M.) digolong di bawah ASWJ.
Pengaruh pengajaran yang dianggap lanjutan bagi Ash`ari-Maturidi dari ASWJ bagi pengaji-pengaji ilmu akidah di Alam Melayu, ialah pendekatan keilmuan aqidah yang dihasilkan oleh  Abu Abdullah Muhammad Yusuf al-Sanusi (m. 895H.) dari Utara Afrika yang mengarang Matan al-Sanusi dan pendekatan akidah yang dilakukan oleh Ibrahim al-Laqani (m. 1041H.) Shaykh dan  seorang tenaga pengajar Di Universiti Al-Azhar yang mengarang matan akidah terkenal yang berjudul Jauharat al-Tauhid.
Pembentang,iaitu Dr. Hamidun dari KUIS membicarakan tentang significant Pendekatan Matan Al-Sanusi dan Matan Jauharat al-Tauhid sebagai bidang akidah ASWJ dipelajari di pengajian-pengajian tradisi an moden di Malaysia, bahkan di Alam Melayu. Kedua-dua karangan di atas mempunyai pertalian dengan pendekatan Al-Tahawi dan Ash`ari-Maturidi sebagai pendekatan akidah yang dikuti di Alam Melayu.
Masa di dalam seminar amat terhad, tentulah persoalan besar dan penting itu tidak dapat diperkatajkan secara tuntus. Sdikit pengulasan lanjut akan dilakukan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment