May 6, 2019

KARYA AL-TAHAWI DIKATEGORIKAN DI BAWAH ASWJ - SALAFI


KARYA AL-TAHAWI DIKATEGORIKAN DI BAWAH ASWJ - SALAFI
(Fikrah Bangi: 216),
BBB, 01 Ramadhan 1440H. = 06 Mei 2019M. (Isnin).
Dr. Hamidon Mohd Hussein dalam pembentangannya memperlihatkan bahawa Pendekatan akidah Al-Tahawi (m. 321H.) dengan karyanya berjudu Usul al- `Aqidah al-Islamiyyah, Al-Sanusi  (m. 895H.) dengan Matan al-Sanusi dan Al-Laqani (m. 1041H.) dengan Matan Jauharat al-Tauhid kesemuanya adalah tergolong sebagai Akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah (ASWJ). Masing-masing mempunyai pendekatan yang menembeza dan mencirikan pendekatan masing-masing.
Zaman Al-Tahawi adalah zaman yang masih berkembangnya aliran akidah falsafah, terutama Mu`tazilah dan juga perkembangan Shi`ah. Pendekatan akidahnya sebagaimana di dalam Usul Aqidah al-Islamiyyah  adalah lari dari pendekatan falsafah  seperti Mu`tazilah dan kembali kepada saumber asal akidah Islam adalah berdasarkan Al-Qur`an al-Hadith Nabi. Beliau tidak menjadikan perbahasan secara rasional dan logik sebagai pendekatannya, tetapi berdasarkan ayat Al-Qur`an dan al-Hadith. Pendekatan Al-Tahawi berasal dari Mesir ini dapat dikategorikan sebagai pendekatan Salaf. Al-Tahawi pada mulanya pengikut mazhab Shafie, tetapi kemudiannya berpegang pada mazhab Hanafi dari segi fiqh.
Beliau mengarang karyanya dalam karangan nathar atau prosa – bukan puisi, namun karangannya begitu indah dan mencabar fikiran. Beliau mahir di dalam puisi.
Menurut pengkaji Usul al-Aqidah al-Islamiyyah, iaitu Abu al-Mun`im Salih. Karangan akidah al-Tahawi ini dapat dipecahkan kepada 24 bab dengan 111 pecahan. Tiap bahagian membicarakan persoalan tersendiri.
Misalnya di bawah bab  3, pecahan 36 dibicarakan oleh Al-Tahawi tentang Al-Qur`an. Kata Al-Tahawi (terjemhan):
``Dan bahawa Al-Qur`an kalam Allah dengan tiada kayfiyah dari segi kata.. Diturunkan ke atas RasulNya sebagai wahyu. Membenarkannya sekalian mu`minun yang demikian secara haq. Mereka yakin bahawasanya Kalam Allah dari segi hakikat, bukan makhluk sebagaimana kalam manusia. Siapa yang mendengarnya dan menyangka sebagai kalam manusia, maka dia kufur. Sesungguhnya Allah mengeji dan mengaibnya dan dijanjikannya dengan neraka Saqar, sebagaimana firmanNya (Akan dibakar dalam Saqar). Sesungguhnya Allah menjanjikan dengan neraka Saqar bagi siapa yang berkata ``Kiranya ini kata manusia` Kami ketahui dan yakin bahawasanya ianya kata Pencipta manusia. Dan ianya tidak menyerupai kata manusia.
Sebagai conth lagi pada bab V, pecahan 45, Al-Tahawi membicarakan tentang Isra` Mi`raj.  Katanya di dalam matannya bermaksud:
``Dan Mi`raj itu benar. Allah menjalankan Nabi s.a.w. (Isra`) dan memi`rajkan dengan dirinya dalam jaga ke langit. Kemudian ke mana saja dikehendaki Allah dalam ketinggian (Dimuliakanmya oleh Allah dengan apa yang dikehendaki). Diwahyukan dengan apa yang diwahyu. Tidaklah dusta hati dengan apa yang dilihat.  Maka salawatlah Allah ke atas Baginda pada akhirat dan ula.``
Contoh bagi Bab 13, pecahan 61, kata Al-Tahawi:
``Dan kita berkata, Sesungguhnmya Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil dan bercakap kepada Musa sebagai percakapan – Dengan keimanan, kebenaran dan penerimaan.``
Dari contoh di atas dapat difahami kaedah dan pendekatan akidah Al-Tahawi yang jelas menurut pegangan ASWJ. Bahasanya menarik dan disulami dengan maksud firman Allah. Pendekatannya adalah pendekatan Salafi.
Sekian.

No comments:

Post a Comment