October 27, 2015

Dari Nabi Nuh Kepada Ibrahim Menentang Penyelewengan Dan Syirik


BBB,  13 Muharram 1437 = 26 Oktober 2015 (Isnin):Era antara Nabi Adam hingga kepada Nabi Nuh adalah  era dalam mana umat dalam era tersebut berpegang teguh pada agama yang satu (Islam) (Al-Zuhaily, Wahbah, Al-Tafsir al-Wajiz, Dar al-Fikr, Damshiq, Suriah, 1431H: 34). Meurut Ibn Jarir yang meriwayatkan daripada Ibn Abbas menyatakan bahawa jarak antara Nabi Nuh dan Adam `alayhima al-salam adalah sepuluh generasi yang semuanya berpegang pada syariat Allah. Tetapi perlu diingat bahawa usia  manusia pada peringkat permulaan ini adalah lanjut. Misalnya Nabi Nuh sendiri berumur 950 tahun (Al-`Ankabut: 14). Sebelum daripada itu Nabi Idris adalah `kakek` bagi Nabi Nuh adalah seorang Nabi yang taat kepada Allah dan disifatkan sebagai Nabi yang Siddiq dan mempunyai martabat yang tinggi (Maryam:57).
Pada zaman Nabi Nuh mulai berlaku penyelewengan dari segi akidah dan syariat. Lantaran itu Allah membangkitkan Nabi Nuh. Ayat Al-Qur`an menyebut bermaksud:
``Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya (dengan berfirman kepadanya), ``Berikanlah peringatan dan amaran kepada kaummu sebelum mereka didatangi azab yang tidak berperi sakitnya.`` (Nuh: 1). Sesungguhnya berikutnya Nuh telah berdakwah kepada mereka siang dan malam, supaya mereka beriman, tetapi kata Nuh sebagaimana ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Maka seruanku itu tidak memberikan mereka (satu faedah pun), selain dari  menambahkan mereka melarikan diri (dari kebenaran).`` (Nuh: 6)
Begitulah keras hati dan jiwa umat Nabi Nuh, tiada yang menerima dakwah seruan Nabi Nuh, kecuali sedikit sahaja, walaupun diingatkan bahawa bala akan menimpa mereka. Bahkan mereka memandang rendah kepada Nabi Nuh sebagaimana kata ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Maka berkatalah ketua-ketua yang kafir dari kaumnya, ``Kami tidak memandangmu (wahai Nuh), melainkan sebagai seorang manusia seperti kami, dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu, melainkan orang-orang kami yang miskin, hina lagi berfikiran singkat dan kami juga tidak memandang kamu mempunyai sebarang kelebihan (keistimewaan) yang mengatasi kami, bahkan kami menganggap kamu orang-orang pendusta.`` (Hud: 27).
Kedegilan dan keangkuhan mereka bakal mengalami ancaman bencana alam. Nabi Nuh diperintahkan untuk membina kapal bagi menyelamatkan diri dan pengikut-pengikut dari banjir. (Hud: 37-38). Pembinaan kapal oleh Nuh di tengah daratan dipersenda kaumnya, tetapi bila banjir besar berlaku dan Nabi Nuh mempelawakan mereka sama menaiki kapal, mereka enggan, termasuklah anaknya sendiri yang rela melarikan diri ke puncak bukit, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka dari banjir besar itu, kecuali mereka yang bersama Nuh (Hud: 39-48).
Demikianlah kederhakaan umat Nabi Nuh mengundang bala yang merosakkan mereka yang menentangnya. Berikutnya umat kembali beriman kepada Allah dan berpegang kepada agama Islam. Tetapi di dalam pertukaran masa, antaranya zaman Nuh dengan Nabi Ibrahim, kembali umat menyeleweng dan kekufuran.
Pada zaman Nabi Hud, iaitu berketurunan dari Sam bin Nuh beliau diutus kepada kaumnya yang bernama `Aad suatu kaum yang bertempat di sebelah utara Hadramaut, Yaman. Mereka mampu membina benteng-benteng yang kukuh untuk pertanian, tetapi mereka adalah kalangan kuffar.Kengganan mereka beriman telah dibalakan dengan angin yang kuat selama tujuh malam lapan hari yang merosakkan mereka (Al-Haqqah: 6-8).
Adapun Nabi Saleh adalah anak `Ubaid bin Jabir bin Thamud dan nama kaumnya ialah Kaum Thamud yang dinisbahkan kepada Thamud berkenaan yang bertalian turunan kepada Thamud bin `Amir bin Iram bin Sam bin Nuh yang bererti Nabi Saleh adalah dari keturunan Nabi Nuh. (Hadiyah Salim, Qisas al-Anbiya` - Sejarah 25 Rasul, PT Al-Ma`arif, Bandung-Syarikat S. Abdul Majeed, Kuala Lumpur, 1988: 33).
Kaum Nabi Saleh dikatakan tinggal di pergunungan dan bukit bukau antara kawasan Hijaz dan Syam di sebelah tenggara bagi Madyan. Agama bagi penduduk ini adalah menyembah berhala. Nabi Saleh menyeru mereka menyembah Allah (Hud: 61). Kaum Thamud menjawab kepada Nabi Saleh sebagaimana maksud ayat Al-Qur`an:
``Hai Saleh ! Sesungguhnya engkau tempat harapan kami sebelum ini. Patutkah engkau melarang kami menyembah apa yang telah disembah oleh bapa-bapa kami ? Sesungguhnya kami dalam keraguan, tentang apa yang engkau serukan kepada kami itu dan kami menaruh curiga.`` (Hud: 62). Penerangan lanjut oleh Nabi Saleh tidak diterima sebagaimana yang berlaku kepada pengikut Nabi Hud. Bahkan mereka terus ingkar dan mendusta terhadap Nabi Saleh (Al-Shu`ara`: 141-152). Akhirnya mereka yang menderhaka ini ditimpa gempa secara mengejut yang mematikan mereka. Saki baki yang terselamat (120 orang) berpindah ke Hadramaut dan Makkah (Hadiyah Salim: 38-39).
Sebagaimana Nabi Saleh menghadapi umat yang angkuh dan kufur, maka demikianlah dihadapi oleh Nabi Ibrahim dengan masyarakat yang kufur menyembah berhala, termasuk ayahnya sendiri Aazar yang membuat patung-patung untuk disembah. Ibrahim berada dalam masa pemerintahan seorang raja yang zalim, iaitu Raja Namrud. Ibrahim sejak remaja berkesedaran tinggi. Dia mencari hakikat ketuhanan dan menyedari Allahlah Pencipta segala alam ini dan dia menumpukan kepatuhan kepada Allah yang mencipta langit dan bumi. Dia seorang yang Hanif dan tidak dari kalangan  orang musyrikin (Al-An`am: 79).
Ibrahim berdakwah kepada orang tua dan kaumnya menyeru mereka menyembah Allah. Ibrahim kemudian mengambil tindakan merosakkan berhala-berhala yang disembah kaumnya. Perbuatan ini sampai kepada pihak berkuasa dan beliau dipersoalkan tentang tindakan. Beliau meminta pihak berkenaan bertanya kepada berhala terbesar yang disangkut kapak yang dipecahkan dengannya. Ini memberi kesedaran terhadap penyembah-penyembah berhala tentang berhala yang mereka sembah tidak memberi erti apa-apa kepada mereka (Al-Anbiya` 51-67).
Meskipun peristiwa pemecahan berhala menyedarkan sebahagian daripada mereka, tetapi pihak Raja Namrud mengambil tindakan menghukum Ibrahim dengan membakarkannya ke dalam api menyala. Tetapi dengan izin Allah tidak terbakar dan Ibrahim dalam keadaan selamat (Al-Anbiya`: 69).
Berikut dari itu Nabi Ibrahim berdakwah terhadap bapa dan kaumnya menurut agama yang betul yang mematuhi perintah Allah yang disifatkan agama Hanif (Islam) (Maryam: 41-45). Namun ayah dan kaumnya tidak menyahut dakwahnya.
Berikut dari itu Ibrahim mengambil tindakan berhijrah dari kaumnya sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur`an bermaksud:
``Manakala Nabi Ibrahim berpindah ke Tanah Suci (Baitul Maqdis), terpisah dari mereka dan berhala yang disembah mereka lain dari Allah, maka Kami anugerahkan kepadanya (keturunannya), iaitu Ishaq dan Ya`kub, keduanya kami jadikan Nabi (Maryam: 49).
Manakala dari belahan dari isterinya yang lain, iaitu Hajar melahirkan Ismail yang juga dilantik sebagai Nabi. Ibrahim berdakwah bagi menegakkan agama Hanif (Islam) di kalangan umat, bersih dari segi peyembahan hanya terhadap Allah, tidak seperti kaum sebelaum di bawah pemerintahan Raja Namrud. Dari mereka mempertalikan turunan mulia, bahkan kepadanya dinisbahkan oleh pengikut Yahudi, Kristian dan Islam. Ibrahim mempunyai zuriat keturunan yang penting sebagai nabi-nabi, dia ibarat ninda kepada turunannya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment