July 12, 2020

KURIKULUM KE ARAH NEGARA BERILMU


KURIKULUM KE ARAH `NEGARA BERILMU~
(Fikrah Bangi:  609),
BBB:  20 Zulkaedah 1441H. = 12 Jukai 2-2-M. (Ahas).

SPM adalah tahap penting bagi  pembinaan rakyat Malaysia yang berpelajaran. Tahap ini dapat dikategorikan tahap minima yang seharusnya dikuasai rakyat dan banyak keperluan kepadanya sebagaimana telah diperkatakan.
Dilihat dari segi kepentingan ilmu dan ideal bagi negara Malaysia  menuju kepada `Negara Berilmu`, maka kurikulum bagi asas `Negara Berilmu`, maka ianya dibina secara kukuh sebagai asas `bagi  Negara Berilmu` tersebut. Darinya kelak akan diperluaskan kepada nerbagai bidang-bidang yang  sesuai sebagai Negara Berilmu.
SPM sebagai minimum asas bagi melanjutkan pengajian dan  kerjaya,ianya  sebagai sermpang bagi memilih bidang spesijik dan bagi menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Ianya seharusnya merangkumi ruanglingkup keilmuan yang dapat diperluaskan pada peringkat atas.
Atas dasar pengajian tiga tahun, maka pemilihan kursus bagi tiga tahun hendaklah berdasarkan jumlah unit bagi nilai pelajaran yang diambil.
Jumlah unit bagi 6 semester  (3 x 2 semester hendaklah tidak kurang dari jumlah  300 unit. Ini bererti bagi setiap tahun perlu diambil sejumlah 100 unit. Pelajar boleh mengambil kurang dari seratus unit atau lebih bagi satu semester. Tetapi pada akhir tahun ketiga hendaklah berjumlah  300 unit.
Pembentukan kursus adalah dalam kategori.
Kelompok Pertama: Kursus  Wajib diambil dan lulus.
Kelompok Kedua: Kelompk Kemanusiaan dan Peradaban
Kelompok Ketiga:  Sains dan Teknologi.
Bagi kelompok Kedua dan Ketiga banyak kursus yang ditawarkan.  Pemilihan  dikira debagai major bila diambil lebih banyak dari salah satu kelompok berkenaan, tetapi pemilihan dari salah satu kelompok hendaklah tidak kurang dari separuh dari satu kelompok yang dikira minor bagi pemilihan yang dibuat.
Dengan wujudnya kelompok-kelompok yang dibuat, maka dari kelompok pertama semua pelajar wajib mengikutinya dan semua pelajar  dididik dengan kandungan kelompok yang wajib ini yang dikira antaranya membentuk identiti dan jati diri rakyat Malaysia.
Manakala bagi kelompok kedua adalah penyediaan ilmu secara luas dan terbuka, Seorang pelajar mungkin minat di dalam bidang Kemanusiaan dan Peradaban, maka dia mengambil lebih banyak unit dari kelompok Kemanusiaan dan Peradaban ini. Tetapi pelajar ini tetap mempunyai asas keilmuan Sains dan Teknologi yang seharusnya diambil dan menjadi sebahagian dari keilmuan yang dipelajari.
Bagi mana-mana bidang yang dipelajari diaboleh mengkhususkan pada peringkat pengajian tinggi, apabila dia bercita-cita meneruskan pengajian kepada peringkat tertinggi yang dihasratkan.
Bagi pelajar yang tidak mau menyambung pengajian kepada peringkat tertinggi, kerana kurang pencapaian yang menggalakkan atau sengaja tidak mau menyambung pengajian, dia boleh memohonn pekerjaan menurut kelayakan yang ada padanya. Dia boleh memilih antara bekerja terus atau di samping bekerja menyambungf pengajian secara separuh masa, sambilan dan kemungkinan menyambung pengajian atas talian.
Kursus yang ditawarkan yang akan dibicarakan tidaklah bersifat rigid, dalam tempoh sedekad misalnya ianya boleh diubah dari segi kursus atau berlaku pertambahbaikan bila diperlukan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment