May 2, 2016

Kelahiran Dan Aliran Shi`ah - Saba`iyyah


BBB,  23 Rajab 1437 = 01 Mei 2016 (Ahad):


Kelahiran Shi`ah bermula pada zaman Khalifah Ali bin Abi Talib, tetapi bukan dari inisiatif Sayyiduna Ali, sebaliknya adalah dari pengikut-pengikutnya yang mau membela Ali pada akhir kekhalifahannya. Pertikaian kekhalifahan menimbulkan pada peringkat awal  ialah mazhab-mazhab politik. Sebagai contoh Shi`ah dan Khawarij adalah antara mazhab politik yang lahir akibat pertentangan politik antara `Ali-Mu`awiyah. Bersama  mazhab politik ini pula lahirnya mazhab-mazhab akidah yang sejalan dengan mazhab politik mereka. Di dalam pembelaan terhadap Ali ada kepelbagaian pendekatan, bahkan ada yang mengambil kesempatan, lantaran itu bukan saja ada berbagai mazhab politik Shi`ah, tetapi juga berbagai mazhab Akidah.
Menurut Prof. Dr. Imam Muhammad Abu Zahrah di dalam bukunya `Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam (Terjemahan 1996):
``Orang-orang Shi`ah tidak bersikap sama dalam menetapkan posisi `Ali dan keturunannya, sebagian bersikap ekstrim dan bahagian lain bersikap moderat. Kelompok moderat terbatas hanya pada mengutamakan `Ali atas semua sahabat, tidak mengkafirkan seseorang dan tidak mengkultuskan Ali hingga dipandang mengatasi semua manusia.``
Sifat ekstrim dan moderat bergantung pada pimpinan, pengaruh sekitaran dan tekanan politik yang dihadapi, terutama dari Kerajaan Umawiyyah yang mengambil sikap mengutuk sayyiduna Ali dan keturunannya sehingga di dalam khutbah-khutbah Jumaat., sumber-sumber yang dimanfaatkan, bahkan tujuan keterlibatan. Ini menyebabkan lahir, bahkan kecamuknya pendekatan-pendekatan dan aliran-aliran di dalam Shi`ah. Antara aliran terawal yang lahir:
1.       Aliran Saba`iyyah – Pengambil Kesempatan
Saba`iyyah dinisbahkan kepada Abdullah bin Saba`  seorang ulama`  Yahudi dari suku Hirah yang  menyatakan diri masuk Islam bagi merosakkan Islam dari dalam. Ia seorang yang mengambil sikap  paling keras menentang Khalifah `Uthman bin `Affan. Ia mengembangkan pendapat dari dalam Taurat yang diaplikasikan terhadap Nabi s.a.w. dan Sayyiduna `Ali, bahawa setiap Nabi ada penerima wasiat dan `Ali adalah penerima wasiat terbaik dari seorang Nabi terbaik, iaitu Nabi Muhammad s.a.w. Ini bererti `Ali adalah terbaik dan mengatasi sahabat-sahabat yang lain, sebagai terbaik sewajarnya kekhalifahan diberi kepada `Ali.
 Ia juga menyebarkan faham bahawa, Nabi Muhammad akan kembali semula ke dunia, sambil menyatakan kehairanannya, bahawa jika Nabi `Isa dipercayai akan kembali ke dunia, maka Nabi Muhammad lebih wajar lagi akan kembali ke dunia. Abdullah bin Saba` juga menyatakan pandangan ekstrim bahawa di dalam diri `Ali ada sifat ketuhanan. Ajaran ini disebarkan pada masa Sayyiduna Ali masih hidup dan Sayyiduna Ali mengambil tindakan untuk membunuhnya. Tetapi Ali dinasihat oleh Abdullah bin Abbas akan implikasi di tengah-tengah kecamuk kekacauan politik pada masa itu. Akhirnya Abdullah bin Saba` dihukum buang negara, iaitu ke Mada`in yang merapatkan lagi beliau dengan elemen Parsi yang dibawa ke dalam faham Shi`ah..
Apabila `Ali terbunuh, Abdullah bin Saba` mengambil kesempatan merangsangkan kecintaan terhadap `Ali dan menyebarkan pembohongan-pembohongan terhadap `Ali agar dia dipandang sebagai seorang pembela dan seorang yang baik, pada hal mengakibatkan kerosakan dari dalam. Beliau juga menyebarkan pendapat bahawa yang terbunuh bukan `Ali, tetapi adalah syaitan yang menyerupai `Ali. Menurutnya `Ali dinaikkan ke langit sebagaimana dinaikkan Isa  ke langit. Oleh kerana `Ali dinaikkan ke langit, maka Ali  sebagai seorang yang  gagah, maka diassosiasikan, bahawa petir yang berlaku adalah merupakan suara `Ali dan kilat adalkah senyumannya. Sebab itu bagi pengikut Shi`ah aliran ini apabila berbnyi petir, maka diucapkan ``Al-Salamu `alaika ya Amiuru al-Mu`minin - `Ali`
Aliran ini mengajar tentang konsep Imam dan perpindahan roh imam kepada imam yang lain apabila mati. Mengenai kepercayaan ini kata Prof. Dr. Imam Muhammad Abu Zahrah:
``Sebagian penganut aliran Saba`iyyah ada yang berkata,``Sesungguhnya Tuhan bersemayam dalam diri `Ali dan diri para imam sesudah wafatnya.Ungkapan ini mirip dengan ajaran sebagian agama kuno yang mengatakan bahawa Tuhan bersemayam dalam diri orang-orang tertentu dan berpindah-pindah dari seorang imam kepada imam yang lain, sebagaimana anggapan orang-orang Mesir kuno terhadap para Fir`aun. Sebagian penganut lain mengatakan bahawa Tuhan menjelma dalam tubuh `Ali. Mereka berkata kepada `Ali. ``Dia adalah Engkau, Allah.``
Demikianlah serius dan menyimpang fitnah dan penyelewengan yang dibawa oleh Abdullah bin Saba` bagi merosakkan akidah umat Islam. Dia mengambil peluang dari sengkita yang berlaku antara Ali-Mu`awiyah dengan berpura-pura berpihak kepada golongan `Ali dan menanamkan unsur syirik. Ia membawa pandangan yang menyempang yang tidak pernah diperkatakan oleh ulama` bahawa Rasulullah s.a.w. yang telah meninggal itu akan hidup kembali dan kembali memimpin dengan membuat bandingan Rasulullah dengan Nabi Isa yang diangkat ke langit dan akan turun kembali pada masa mendatang. Fitnah yang sama dibuat terhadap Sayyiduna `Ali, kononnya Sayyiduna `Ali juga tidak  dibunuh tapi yang dibunuh ialah syaitan yang menyerupainya. Dia juga menyamakan kematiian `Ali (tidak mati) sebagai Nabi Isa dan juga akan turun kembali. Abdullah bin Saba` juga menyelitkan faham hulul yang mana Tuhan memasuki dan menjelma di dalam tubuh manusia, dan sekaligus menampilkan kesyirikan bahawa manusia boleh meningkat diri kepada tahap ketuhanan, iaitu dengan menggunakan faham ittihad dalam mana makhluk boleh meningkat ke peringkat tertinggi bersatu dengan Tuhan.
Fahaman Shi`ah pada peringkat awal timbul di Basrah bahagian dari Iraq. Turut menjadi tempat berkembangngnya Shi`ah ialah di Mesir sehingga pernah memerintah Mesir yang terkenal sebagai Kerajaan Fatimi, turut berkembang di Yaman, di India (kini Pakistan). Puncak kekuasaannya ialah di Iran yang menjadi pusat kekuasaan Shi`ah kini.
Dalam perkembangan Shi`ah lahir firqah-firqah berlainan dengan lahirnya berbagai pimpinan yang m,embawa faham dan mazhab masing-masing. Kelainan berlaku disebabkan oleh keadaan setempat dan terpengaruh dengan kepercayaan setempat seperti penjelmaan (inkarnasi), hulul (turun dari peringkat ketuhanan kepada hamba) seperti ketuhanan turun dalam diri hamba) dan ittihad (hamba meningkat kepada tahap ketuhanan).
Demikianlah seriusnya apa yang dibawa dan ditanamkan oleh Abdullah bin Sab` ke dalam fikiran Shi`ah. Sebahagian dari elemen dan kepercayaan tersebut masuk ke dalam firqah-firqah yang lain. Dengan kepelbagaian pegangan mempelbagaikan aliran Shi`ah yang jelas bertentang dengan faham Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah.

Sekian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


No comments:

Post a Comment