September 12, 2015

Konsep Pemerintahan Dan Berkerajaan Baldah Tayyibah Wa Rabbun Ghafur - Pendekatan Takmilah


BBB, 27 Zulkaedah 1436 = 11 September 2015 (Jumaat):
Mulai hari ini Penulis mulai membaca tafsir Surah al-Nisa` dari Fi Zilal Al-Qur`an bagi memahami kandungannya bersama dengan beberapa tafsir lain bagi mengukuhkan kefahaman. Memahami Surah al-Nisa` mencetuskan ingatan Penulis kepada rangka Takmilah berhubung dengan kertas kerja Penulis berjudul `Sistem Perundangan Dan Pengaruh Adat Dalam Pemerintahan Kesultanan Melayu: Pendekatan Takmilah` yang telah Penulis bentangkan di Seminar `Baldah Tayyibah` di Perbadanan Adat Melayu Dan Warisan (PADAT) pada 5 September 2015 lepas anjuran Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Selangor dengan kerjasama PADAT.


Membaca Surah Al-Nisa` yang berhubung dengan pembentukan keluarga muslim , iaitu surah yang datang selepas Surah Al-Baqarah yang dalam rangka sejarah ialah permulaan mendirikan negara Madinah yang falsafah, prinsip dan aturan-aturan mulai diturunkan di dalam masyarakat majmuk umat di Madinah yang terdiri dari kaum muslimin - Muhajirin dan Ansar (Aus dan Khazraj), kalangan kuffar dan Yahudi, sedangkan Surah Aali `Imran juga diturunkan di Madinah yang memperkukuhkan lagi aspek-aspek yang tertera di dalam Surah Al-Baqarah dengan tambahan maklumat berhubung dengan kalangan yang menganut Agama Nasrani. Dengan Surah Al-Nisa` yang merupakan sebagai cerminan Undang-Undang Keluarga Islam, ditambah dengan wujudnya Perlembagaan Madinah (Sahifah Madinah) digubal oleh Rasulullah bagi masyarakat majmuk di Madinah, maka Penulis melihat ia adalah merupakan sebahagian dari prasarana bagi mengukuhkan pembinaan negara Madinah. Pembicaraan berhubung dengan pembinaan Negara Madinah ini dapat dilihat, dibina, diisi dan digalur dari segi pembicaraannya merurut rangka Takmilah. Rangka Takmilah yang diaplikasi dalam Seminar Baldah Tayyibah di PADAT, digunakan kembali di sini dengan sedikit perubahan dan penyesuaian. Rangka Takmilah bagi penggunaan di sini adalah sebagaimana berikut:
Rangka Takmilah (Rujuk).
Dalam rajah tiga segi di atas di dalam kotak semi empat segi mencerminkan hasrat pembinaan negara menjadi negara yang di sifatkan sebagai Baldah Tayyibah wa Rabbun Ghafur (Saba`: 15). Pembinaan adalah melalui pembinaan tamadun dan peradaban negara dan ummah. Bagi mencapai Baldah Tayyibah wa Rabbun Ghafur ialah melalui peningkatan kualiti tamadun dan peradaban ummah di dalam negara berdaulah. Di dalam negara berkenaan semestinya wujud ummah Islam dan bukan Islam. Di dalam negara dan ummah ini dapat dilihat masyarakatnya yang asalnya terdiri dari individu membentuk keluarga, institusi dan masyarakat yang merangkumi semua di dalamnya.
Di dalam hal ini perkara yang penting di dalam pembinaan negara dan ummah ialah bagaimana meningkatkan kualiti Negara dan ummah dari segi tamadun dan peradaban hingga mencapai status sebagai Baldah Tayyibah wa Rabbun Ghafur. Pendekatan adalah berdasarkan pendekatan Islamik, lantaran konsep Baldah Tayyibah wa Rabbun Ghafur mencerminkan negara dan ummah Islam yang juga terdapat di dalamnya yang bukan Islam.


Peningkatan adalah melalui peningkatan tamadun melalui pencapaian minda, iaitu kemajuan tampak seperti kemajuan dari segi fizikal, ekonomi, perumahan, perhubungan, pertanian, pembuatan (industri) dan sebagainya yang tidak dapat dicapai melainkan dengan ilmu. Manakala kemajuan dari segi peradaban, iaitu peningkatan kualiti kemajuan melalui rohani dan keagamaan dan serta kemanusiaan seperti kemajuan dalam bidang seni dan kesedaran tinggi dari segi kemanusiaan seperti cintakan ilmu, berkasih sayang, memberi penghargaan tinggi terhadap kejujuran, menjaga alam, rahmat dan kasihan belas kepada yang susah, membenci rasuah dan penyelewengan. Peningkatan kualiti kerohanian dan kemanusiaan yang merupakan aspek peradaban ini tidak dapat dicapai melainkan dengan keilmuan kerohanian, kemanusiaan dan kealaman.
Di dalam hubungan dalam pembinaan negara yang bersifat Baldah Tayyibah wa Rabbun Ghafur, idealnya setiap individu dibina menjadi manusia berpengetahuan dari segi ilmu dan rohani yang melayakkannya menjadi sebagai satu unit keluarga mithali. Daripada individu sepertinya membentuk keluarga mithali. Institusi yang terbina dalam masyarakat seperti institusi pelajaran, perusahaan, kebajikan, sukarelawan dan sebagainya dikendalikan oleh mereka yang berwibawa dan tinggi dari segi ilmu pengetahuan. Mereka di dalam kehidupan hari-hari dalam masyarakat adalah mengamalkan nilai-nilai tinggi yang menjadi adab dan budaya masyarakat terpilih dan terpelajar. Dari kalangan rakyat yang bertamadun dan berperadaban tinggi inilah melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualiti tinggi yang menjadi pemimpin dan mengendalikan pemerintahan negara. Pemerintahan melalui konsep syura yang memandu pemerintahan, misalnya pemerintahan secara berparlimen yang mempunyai ketua negara – misalnya pemerintahan bersultan, khalifah, presiden dan sebagainya.
Di dalam konteks negara Baldah Tayyibah wa Rabbun Ghafur, negara Islam yang mengambil contoh negara Madinah, maka prinsip dan perundangan negara berasaskan Islam adalah menjadi prinsip pemerintahan yang tunduk di bawahnya segala peraturan dan nilai-nilai yang lain yang di dalam rangka Takmilah dilambangkan dengan Sabda Rasulullah yang melambangkan juga berpegang kepada Sunnah. Manakala panduan dan perlembagaan tertinggi berasaskan firman, ialah berpandukan kitab Allah. Baldah Tayyibah wa Rabbun Ghafur adalah memberi keadilan dan pembelaan terhadap rakyat tanpa mengira kedudukan, bahkan tidak membedakan dari segi keturunan dan pegangan keagamaan.
Pembinaan Negara Madinah sebagai model negara umat Islam dapat didekati dari segi penghuraian dan panduan pembinaan dan bernegara secara Takmilah. Ini dapat bertolak dari usaha membina ummah – individu dan masyarakat sejak dari era Makkah yang mendapat begitu banyak halangan. Era ini lebih merupakan pengukuhan jiwa dan kerohanian dan dalaman. Bila berpindah ke Madinah, maka jiwa individu dan umat yang telah diasuh oleh Rasulullah s.a.w. menjadi jiwa dan umat yang berkualiti tinggi, termasuk kemudian dapat membentuk golongan Ansar yang juga dididik dan diasuh dengan pendidikan dan niali-nilai Islam yang tinggi. Mereka menjadi masyarakat umat yang berkualiti. Pengasuhan dan pembinaan jiwa dan diri yang cekal ini terus dipupuk melalui nilai dan peraturan yang diturunkan bagi membina masyarakat umat seperti yang terkandung di dalam Surah Al-Baqarah yang terawal turun di Madinah dan juga  nilai dan peraturan yang diturunkan melalui Surah Aali Imran. Ini tentulah sama menjadi sumber didikan dan pembinaan masyarakat melalui bimbingan Sunnah dan juga dukungan dari para sahabat. Turunnya Surah Al-Nisa` bagi menyusun dan membina unit-unit individu dan keluarga yang bermutu sebagai contoh dan model bagi masyarakat ummah. Aspek-aspek yang lain akan ditambah dalam pendekatan dan pemahaman dari sudut Takmilah. Sudah tentulah dalam peluasan pengolahan banyak lagi rangka rajah akan diketengahkan yang dapat mengukuhkan pendekatan dan memudahkan kefahaman. Ia tidak lain dari salah satu teknik, mekanisme dan pendekatan dalam tafsiran dan kefahaman terhadap kandungan Al-Qur`an itu sendiri.

Sekian.

No comments:

Post a Comment