September 6, 2015

Takmilah Pada Tafsir Al-Qur`an


BBB, 19 Zulkaedah 1436 = 05 September 2015 (Sabtu):Setelah selesai memahami pendekatan tafsir yang dibuat oleh Abdullah Yusuf Ali, klhususnya terhadap Surah al-Fatihah dan Surah Al-Baqarah, secara kebetulan kini Penulis juga sedang membaca tafsir berselang pagi di surau Penulis, Surau Al-Umm juga hampir ke hujung Surah Al-Baqarah setelah berakhirnya Juz` `Amma sejak setahun yang lalu.
Pendekatan dan aplikasi Takmilah boleh digunakan bagi menilai tafsiran, bukannya Al-Qur`an, lantaran Al-Qur`an adalah kebenaran mutlaq yang diterima dan ianya merupakan piawayan tertinggi yang tidak mungkin dicapai baik dari segi bahasa dan estetika, begitu juga dari segi kandungannya, misalnya dari segi hukum hakam, keilmuan dan berbagai maklumat baik tentang yang ghaib dan yang syahadah.
Takmilah dilihat dari segi mutu (nilai) tafsiran bagi memahami kandungan Al-Qur`an. Ada yang menghadkan kepada – jika ke bahasa lain, ialah terjemahan semata-mata. Namun ada yang memberi huraian secara ringkas dan padat yang jika pada zaman tradisi ialah Tafsir al-Jalalayn yang tafsirnya secara suturut ayat dan diberi huraian ringkas bagi penambahan maklumat. Tafsir tradisi ini popular dipelajari kerana keringkasan dan kepadatan huraian. Tafsir berbahasa Arab ini begitu popular di Alam Melayu yang menganut mazhab Shafie dan kedua-dua pentafsir iaitu Jalaluddin Muhammad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdul Rahman al-Suyuti adalah pendukung mazhab Shafie. Jika dari zaman tradisi yang popular digunmakan ialah Tafsir Jalalayn, maka Penulis berpendapat tafsir ringkas di dalam bahasa Arab terkini ialah Tafsir Al-Wajiz oleh Wahbah al-Zuhaily. Beliau memberi huraian secara padat antaranya dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur`an dan kurang menggunakan Hadith kecuali yang benar-benar mengukuhkan pendapat. Beliau menggunakan pendapat sahabat seperti  Ibn Abbas dan mereka yang berkenaan, khususnya di dalam meriwayattkan sebab-sebab Nuzul. Membaca tafsir ringkas oleh Wahbah al- Zuhaily, kita merasa jelas dan terang dan tidak diganggu dengan pendapat-pendapat yang kurang releven. Kita menganggap Tafsir al-Wajiz adalah model tafsir ringkas yang memada yang dapat dijadikan panduan pengajaran dan rujukan. Tafsir ini dapat dianggap tinggi dari degree Takmilah, pun begitu tentulah banyak ruang bagi peningkatan.
Dari segi terjemahan dan tafsiran ringkas, kita dapati usaha yang dilakukan oleh Shaykh Abdullah bin Muhammad Basmih dengan disemak oleh pakar dan diterbitkan oleh Jabatan Perdana Menteri, Bahagian Hal Ehwal Islam dapat dikatakan tafsir yang padat yang menggunakan rujukan kepada tafsir-tafsir yang banyak, tetapi tidak dibawa pendapat mereka ke dalam huraian secara menyebut rujukan, hingga tidak mengganggu kelancaran terjemahan dan huraian. Ianya cukup sebagai kitab tafsir ringkas yang dapat dijadikan rujukan segera, khususnya bagi mendapat panduan yang sahih. Berbanding dengan Tafsir Nur al-Ihsan oleh Haji Muhammad Said bin `Umar Kadhi Jitra al-Qadahi yang lebih bersifat terjemahan seturut ayat-ayat dengan bahasa Melayu yang agak lama dan amat terpengaruh dengan susunan gaya bahasa Arab dan agak terganggu dari segi kelicinan dan kurang dari maklumat tambahan.
Ada tafsir yang memberi tumpuan kepada aspek khusus, misalnya Tafsir Baydawi yang judul lengkapnya ialah Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta`wil yang dalam bahasa Arabnya diusahakan oleh Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Shirazi al-Baydawi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Shaykh Abdul Rauf al-Fansuri al-Singkeli, tafsir ini banyak menumpukan perhatian kepada berbagai-bagai pendapat dan khilaf dari segi bacaan ayat-ayat Al-Qur`an terutama dari segi  `Qira`at Tujuh`, yang kadang-kadang  mengganggu dari kelicinan maklumat apa lagi dalam tafsir berkenaan diselitkan dengan kisah-kisah dan faedah-faedah yang setengahnya kurang releven. Rujukan banyak dibuat terhadap Tafsir Khazin.  Jelas ada kelebihan bagi satu-satu pendekatan tafsir yang dibicarakan, tetapi tidak kurang juga kelemahan-kelemahan, walau bagaimana kesemuanya di dalam keistimewaan ada yang tidak sempurna, apa lagi yang kurang sempurna dilihat banyak lagi ruang untuk disempurnakan. Pendek kata kesemuanya masih mempunyai ruang bagi peningkatan secara takmilah.
Selain dari tafsir-tafsir ringkas yang telah dibicarakan, terdapat tafsir panjang yang di dalam bahasa Arab yang baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia-Melayu ialah Tafsir Ibn Kathir. Tafsir klasik ini dapatlah dikatakan tafsir paling sempurna dan lengkap. Antara konsep tafsirnya ialah tafsir ayat Al-Qur`an dengan ayat-ayat Al-Qur`an dan juga Hadith Nabi dan pendapat para sahabat, tabi dan tabi` al-tabi`in banyak digunakan. Tokoh-tokoh yang hampir sama dibuat rujukan, tetapi kritik terhadap tafsir Ibn Kathir yang banyak ialah kerana mengambil Hadith-Hadith daif yang terpaksa disaring. Juga Hadith-Hadith yang tidak disertai rawi. Di dalam penerbitan lebih baharu dalam bahasa Arab dan juga ke bahasa Indonesia-Melayu kerja-kerja menyaring dan mengeluarkan Hadith-Hadith daif dilakukan dan melengkap rujukan perawi dan kedudukannya di dalam buku-buku Hadith dilakukan untuk lebih jelas dan lebih kukuh. Dengan penyaringan sedemikian kandungan lebih menarik ditambah mutu penerbitan juga makin menarik.
Tafsir yang lebih mencerminkan sifat tafsir ialah tafsir yang panjang. Sebagai contoh ialah tafsir `Fi Zilal al-Qur`an` bermaksud `Di Bawah Bayangan Al-Qur`an` oleh Syed Qutb. Tafsir ini boleh disifatkan sebagai Tafsir al `Aqli wa al-Dhauqi` - Tafsir Akli Dan Sentuhan Hati` yang pentafsir amat menguasai bidang bahasa dan sastera, lantaran fikiran dan bahasanya begitu lancar dan menarik. Pentafsirnya menyabut antaranya:
``Hidup di bawah Fi Zilal Al-Qur`an adalah hidup nikmat, nikmat yang tidak diketahui melainkan yang merasainya, nikmat dalam peningkatan umur, keberkatan dan tazkiah.``
(Syed Qutb, Fi Zilal al-Qur`an, Jil. 1, Dar al-Shuruq, Misr, 1400/1980: 11).
Di dalam keistimewaan Tafsir Fi Zilal al-Qur`an yang lancar dengan fikiran dan keindahan bahasa, tafsir ini kurang membuat rujukan kepada sumber-sumber seperti Hadith dan rujukan-rujukan yang lain seperti dilakukan oleh tafsior-tafsir yang lain. Tetapi dengan memahami kebijaksanaan pentafsir, bahawa tafsir ini dihasilkan dalam tahanan yang kemudian syahid dan semasa di dalam tahanan tentulah kekurangan bahan-bahan rujukan. Walau apa pun Tafsir Fi Zilal al-Qur`an ialah sebuah tafsir yang amat berharga yang diwariskan kepada masyarakat umat dengan pendekatan yang kukuh dan istimewa.
Berlainan dengan Syed Qutb, kita juga di Nusantara Alam Melayu  mewarisi sebuah tafsir berjudul Tafsir Al-Azhar yang dihasilkan oleh Hamka, iaitu sebuah tafsir yang cukup panjang. Namun pendekatannya berlainan dari Tafsir Syed Qutb. Hamka, walaupun menghasilkan tafsirnya juga di dalam penjara, tetapi berkesempatan membuat rujukan yang banyak dari kitab-kitab tafsir dan rujukan berbagai pendapat dan juga diwarnai dengan berbagai peristiwa, maklumat dan cerita yang dialami. Selain dari kitab tafsir dalam bahasa Indonesia-Melayu terbesar, ia adalah tafsir terbesar di dalam bahasa tersebut setanding dengan tafsir-tafsir terbesar dalam bahasa yang lain.
Walau begitu banyak tafsir yang telah terhasil – ribuan jumlahnya dengan berbagai-bagai pendekatan, kita masih merasa kekurangan dan mesih memerlukan tafsir-tafsir yang komprehensif, lengkap dan merangkumi semua aspek dan bidang. Kita memerlukan umpamanya tafsir dari perspektif Sains, Tafsir yang menjurus dari segi bahasa dan satera, tafsir yang menekankan aspek kerohanian dan Tafsir Ulu al-Albab, ini membayangkan begitu luas tafsir dapat ditafsirkan dan piawayan takmilah dari segi tafsiran bagai tiada hujung dan sempadan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment