November 4, 2017

HAL : SUASANA SEMENTARA MENAPAK DI HATI


BBB,  14 Safar 1439H. =  03 November 201`7M. (Juma`at):
Al-Hujwiri membicarakan tentang hal atau ahwal (jama` = plural) secara serentak dengan waktu  dengan mengaitkan antara keduanya. Misalnya dikatakan bahawa hal adalah sifat bagi objek  waktu . Dan hal adalah sesuatu yang turun ke atas waktu dan menghiaskannya sebagaimana roh menhghiasi badan. Walau bagaimana dibandingkan pembicaraan terhadap hal adalah jauh lebih sedikit dari pembicaraan terhadap waktu yang mendominasi pembicaraan,
Abu Bakar Muhammad al-Kalabadzi di dalam Al-Ta`arruf li Madzhab ahl al-Tasawwuf membicarakan tentang ahwal di dalam skop yang lebih luas. Katanya,
``Bahawa ilmu-ilmu kesufian ialah mengenai ilmu-ilmu ahwal. Dan ahwal mewarithi a`mal dan tidak mewarithi  ahwal melainkan yang sah amalan-amalan. Seawal membetulkan amalan-amalan, ialah mengetahui tentang ilmunya. Dia adalah ilmu hukum shara` daripada usul fiqh dan cabang-cabangnya daripada solat, puasa dan segala yang fardhu dan kepada ilmu mu`amalat daripada nikah, t*alaq dan jual beli  dan segala yang diwajibkan Allah Ta`ala dan disunatkan kepadanya dan apa yang berkaitan dengan kehidupan. Ahwal bagi Al-Kalabadzi adalah amalan berorientasikan shari`at sebagaimana dia juga berorientasikan tauhid bila membicarakan persoalan tasawuf yang berkaitan dengan akidah.``
Adapun Abu Nas*r al-Sarraj al-T*usi di dalam Al-Luma` melihat ahwal lebih spesifik. Bagi Al-Sarraj,
``Ahwal ialah apa yang menapak di hati atau yang hati menerima  daripada bersihnya zikir-zikir.`
Dan dihikayatkan daripada Al-Junayd bahawa dia berkata:
``Hal bersifat turun atau mendatang. Penurunannya ke atas hati, tetapi tidak kekal.`    `
Al-Junayd juga berkata, ``Hal ialah dzikir secara tersembunyi.``
Dan dikatakan, diriwayatkan daripada Rasulillah s.a.w. bermaksud:
``Sebaik-baik dzikir adalah secara tersembunyi.``
Menurut Al-Sarraj, ``Hal didapati bukan dengan cara mujahadah,  ibadat dan riyadhiyyah sebagaimana maqam-maqam. Aspek-aspek  hal sebagaimana  disebut Al-Sarraj ialah seperti, muraqabah, qurb, mahabbah, takut (khauf), harap, al-shauq, al-uns, t*ama`ninah, yaqin dan lain-lain.
Berkata Al-Junayd bahawa, ``Tidak sampai kepada menjaga hak-hak, melainkan dengan menjaga hati. Siapa yang tiada baginya rahsia, maka dia mudharat dan dengan mudharat tidak terbuka (jernih) hatinya bagi kebaikan.``
Menurut Al-Qushairy di dalam Al-Risalat al-Qushairiyyah,
``Hal ialah,  suasana rohani yang intuitif, tanpa ada unsur-unsur sengaja. Seperti rasa takut dan sukacita. Hal seperti kilatan yang datang dan boleh segera hilang.``
Demikianlah berbagai pendapat tentang hal.
Ada yang bersifat luas dan terbuka seperkata Al-Kalabadzi yang melihat ahwal ialah amalan-amalan hasil dari pegangan. Ianya seharusnya bersifat ilmu yang membenarkan amalan sebagai  sesuatu yang sahih.
Namun banyak yang berpendapat  ahwal adalah suasana hati yang menerima kehadiran sesuatu sebagai lintasan  atau pertapakan suatu yang dialami secara sementara dan pergi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment