November 17, 2017

PERBAHASAN TENTANG SHARI`AT DAN HAQIQAT


BBB, 28 Safar 1439H. = 17 November 2017H. (Juma`at):
Shari`at dan haqiqat adalah dua daripada empat istilah yang berkaitan di dalam tariqat dan tasawuf. Kedudukan susunan ialah shari`at , tariqat, haqiqat dan ma`rifat. Untuk sampai kepada ma`rifat , kata ahli tariqat mestilah melalui tahap-tahap sebelumnya terlebih dahulu.
Al-Hujwiri membicarakan dua daripada istilah di atas, iaitu shari`at dan haqiqat.
Shari`at  dari segi akar kata berasal ari shara`a bererti  bermula, peraturan, perintah  dan  hukum shara` yang diperintahkan.
Manakala  asal kata bagi haqiqat ialah haqqa, haqaqa bererti yang haq, yang benar, haqiqat.
Keduanya shari`at dan haqiqat menurut Al-Hujwiri ialah bagi menunjukkan  kebagusan dari segi lahir (shari`at) dan batin (haqiqat).
Ada berbagai pendapat tentang kedua istilah ini.
Menurut kalangan theologi formal tidak ada perbezaan antara  shari`at (hukum) dan hakikat (kebenaran). Kerana menurut theologis  hukum adalah kebenaran dan kebenaran adalah hukum.
Menurut satu pendapat yang dinisbahkan kepada Qaramitah yang dianggap zindiq, ``Salah satunya boleh ada tanpa ada yang lain.``
Menurutnya ``Kebenaran dinampakkan dan hukum lenyap.``
Kedudukan sebenarnya bahawa,
``Haqiqat adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dihapuskan dan sama kekuatannya dari zaman Adam sampai ke akhir dunia, seperti pengetahuan tentang Tuhan.
Shari`at bererti satu kenyataan yang dapat dihapus dan diubah seperti peraturan dan perintah.
Shari`at ialah tindakan manusia,  manakala haqiqat ialah penjagaan dan perlindungan Tuhan. Dan shari`at tidak  boleh dipertahankan tanpa haqiqat. Sebagai contoh ialah hubungan badan dengan roh. Bila roh tinggalkan badan, maka tubuh jadi mati dan roh lenyap seperti angin.. Nilai bagi keduanya adalah bergantung antara satu sama lain.
Hukun tanpa kebenaran adalah riya` dan kebenaran tanpa hukum adalah munafik.
Hukum ialah salah satu tindakan diupayakan oleh manusia, sedang kebenaran adalah satu anugerah dilempahkan oleh Tuhan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment