January 4, 2016

Al-Ghazali Mujaddid Zaman - Pengukuh Agama Islam


BBB, 22 Rabiul Awwal 1437 = 03 Jannuari 2016 (Ahad):


Al-Ghazali (450-505H./1058-1111M.) berasal dari Tus, Wilayah Khurasan dianggap sebagai penyelamat jiwa agama dari kecelaruan pemikiran falsafah yang berkembang pada masanya sebagai lanjutan dari apa yang telah berlaku dalam kalangan umat Islam, misalnya dari pertikaian politik Ali-Mu`awiyah melahirkan Khawarij yang mengakibatkan berlaku perpecahan pendapat yang melahirkan Qadariyyah, Jabariyyah, Mu`tazilah, murjiah dan Ahlu al-Sunnah. Pengaruh luar termasuk pertembungan dengan pengaruh pemikiran Yunani dari tokoh-tokoh  pemikir Socrates, Plato. Aristotle dan Plotinus mengalir di dalam pemikiran Islam mempengaruhi bidang falsafah, ilmu kalam dan tasawuf falsafah di dalam Islam yang mencelarukan.
Al-Ghazali mendapat pendidikan awal di kampungnya dengan seorang guru bernama Shaykh Ahmad al- Razkani. Berpindah ke Jurjan, Naisabur berguru dengan al-Shaykh Ismail bin Sa`adah al-Ismail (m.487H.), Kemudian belajar dengan guru Abu al-Ma`ali Dhiya`al-Din al-Juwaini Imam al-Haramayn. Beliau juga belajar ilmu  mantiq dan ilmu falsafah dan fiqh al-Shafie. Selepas kematian gurunya Al-Juwaini beliau berkhidmat di bawah kerajaan Nizam al-Mulk pada zaman Nizam al-Mulki (Turki). Beliau dilantik sebagai pensyarah di Pengajian Tinggi Nizam al-Mulk (484H.). Pada peringkat permulaan beliau menulis di dalam bidang fiqh dan Usul Fiqh (bidang falsafah murni Islam). Dalam tahun (488H.) beliau meninggalkan jawatan pensyarah dan berpindah ke Syria. Minat penulisannya berpindah kepada ilmu tasawuf. Antara (488-490H.) beliau menghasilkan antaranya kitab Ihya` `Ulum al-Din . Pada tahun (493H.) Al-Ghazali kembali ke kampung halamannya di Tus, tetapi pada tahun (498H./1105M.) beliau dijemput kembali mengajar di Pengajian Tinggi Nizam al-Mulk di Baghdad. Pada kali ini beliau menghasilkan bukunya yang berjudul al-Munqidh Min al-Dalal.  Pada pengakhiran hayatnya  beliau  kembali ke kampungnya mengasaskan madrasah pengajian dan terus menghasilkan karya-karya yang berjumlah lebih kurang 100 buah.  Beliau meninggal pada 505/1111M.
(Sidek Baba, Riwayat Hidup Imam Al-Ghazali, Seminatr Al-Imam Al-Ghazali Dan Sumbangannya, Anjuran Akademi Islam , Universiti Malaya Dan Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri pada 12-14 Safar 1409H.= 23-25 September 1988M., hlm. 1 -7.)
Era Al-Ghazali adalah berada pada penghujung zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyyah (132-656H.=749-1258M.), Zamannya sebagaimana disebut berlaku kekacauan politik dalam negara, pergolakan di Andalusia dan  peperangan-peperangan salib. Dengan kekacauan politik pada zamannya Al-Ghazali turut berdepan dengan gerakan Batiniyyah (Syi`ah Ismailiyyah), para Mutakallimun. Pemikiran falsafah dan Tasawuf.
Dalam bidang falsafah lahir golongan Al-Dahriyyun yang berpendapat dunia adalah kekal seperti sediakala. Beliau juga berdepan dengan golongan percayakan Tuhan selaku Penggerak Utama dan menyeluruh , tetapi tidak perlu tahu secara detail.  Di atas kekacauan pendapat bersifat falsafah dia bangkit dengan karangan-karangannya menentang penyelewengan-pnyelewengan yang terjadi bagi membetulkan persepsi terhadap Islam lantaran itu beliau dianggap sebagai salah seorang Mujaddid Islam.
(Ahmad Zaki Haji Ibrahim, Al-Imam Al-Ghazali dengan Rujukan Kepada Zaman Dan Alam Sekitarnya, , Seminar Al-Imam Al-Ghazali Dan Sumbangannya, hlm. 10-64).
Sebagai pendukung Mazhab Shafie Al-Imam Al-Ghazali mengukuhkan mazhab Shafie dan mempunyai pendiriannya sendiri, menurut Mahmud Zuhdi Abdul Majid berhubung dengan pandangan fiqhiyyah Al-Ghazali. Beliau berpendapat:
``Imam Al-Ghazali seorang faqih yang mempunyai pandangan yang mendalam. Beliau adalah seorang mujtahid yang patuh kepada prinsip ijtihad yang dianutinya. Beliau bukan seorang ulama` taqlid dan juga bukan `ulama` bid`ah. Pemikirannya tidak mengenali erti jumud dan beku. Di bidang metodologi hukum (Ilmu Usul Fiqh) beliau muncul sebagai seorang ahli falsafah yang ketara, sementara di bidang ijtihad dan pentafsiran hukum (furu` fiqhiyyah) beliau seorang penyelidik yang halusi dan kritis (muhaqqiq) yang sentiasa berpegang kepada dalil dan alasan, dan bukan kepada personaliti. Beliau telah membenarkan dirinya sama  ada untuk bersetuju atau tidak dengan imam mazhabnya - Shafie dengan syarat bahawa semua sikap yang diambil itu perlulah berasaskan kepada alasan dan  dalil yang jelas. Sesungguhnya kesan dan sumbangan beliau dalam ilmu hukum tidak kurang besarnya dari sumbangan beliau sendiri dalam ilmu kalam dan falsafah. Benarlah, kalau bukan kerana kemasyhurannya yang sangat menonjol di bidang ilmu Kalam dan Falsafah tentu sekali beliau akan tertonjol di bidang fiqh sebagai seorang faqih yang amat terbilang.``
(Mahmud Zuhdi Haji Abdul Majid, Sumbangan Al-Ghazali Terhadap Pengajian Ilmu Hukum, Seminar Al-Imam Al-Ghazali Dan Sumbangannya, hlm.118-169.)
Dari segi pemimpin yang menegakkan Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah di samping berpegang dengan mazhab Shafie, beliau juga adalah pembela aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. Sebenarnya dari segi akidah, walaupun beliau tidak menyenangi pendekatan Ilmu al-Kalam, lantaran ilmu al-Kalam lebih menekankan perbahasan.  Sumber akidah bagi beliau adalah Al-Qur`an yang tidak menjadi keutamaan di dalam perbahasan Ilmu al-Kalam. Sebenarnya beliau membela akidah dengan menentang pandangan yang bersifat falsafah yang mempunyai hubungan rapat dengan persoalan akidah. Ini terbukti dari penghasilan karangan –karangan besar beliau di dalam bidang falsafah terutama:
1)      Al-Munqiz min al-Dalal
2)      Tahafut al-Falasifah
3)      Maqasid al-Falasafah
4)      Mi`yar al-`Ilm fi Fann al-Mantiq
5)      Mishkat al-Anwar
6)      Ihya` `Ulum al-Din
7)      Minhaj al-Abidin
Karangan-karangan di atas adalah sebahagian dari 100 buah karangan beliau. Karangan-karangan di atas lebih kepada bidang falsafah dan tasawuf. Di dalam karamgan-karangannya ini beliau menentang falsafah  yang menyeleweng bagi memurnikan falsafah Islam yang benar, demikian juga beliau tidak menyenangi Ilmu al-Kalam bagi memurnikan akidah Islam yang sebenar. Demikian juga dengan ilmu tasawuf yang membawa beliau merumuskan pendekatan tasawuf yang  merupakan kombinasi dari pendekatan akidah murni, syariat, muamalat, aspek muhlikat dan munjiyat bersifat akhlak sebagaimana di dalam kitabnya Ihya` `Ulum al-Din dan Minhaj al-`Abidin. Al-Ghazali dikira sebagai salah seorang Mujaddid zaman yang memperkukuhkan Islam.

Sekian.

No comments:

Post a Comment