January 30, 2016

Persoalan Kemampuan (Istita`ah) Dan Ikhtiariyyah


BBB, 19 Rabiul Akhir 1437 = 29 Januari 2016 (Juma`at):


Bab XIX Kemampuan Dan Ikhtiariyyah
Berkata Al-Tahawi:
91 (Berkemampuan yang wajib dengannya perbuatan adalah dari sudut taufiq yang tidak boleh disifatkan kepada makhluk dengannya yang adalah bersama perbuatan.. Adapun berkemampuan (al-istita`ah) dari aspek kesihatan dan kelawasan, kemungkinan, keselamatan peralatan, maka ia adalah sebelum berlakunya perbuatan, dan adalah dengannya bergantung pada ucapan (khitab), sebagaimana firman Allah Ta`ala bermaksud: (Allah tidak memaksa seseorang melainkan menurut kemampuan – Al-An`am: 153 ).
Srh. Kemampuan (al-istita`ah), kebolehan (al-taqah), berkuasa (qudrat), kelawasan (al-wus`u) adalah lafaz-lafaz yang berdekatan dari segi makna. Terbahagi kemampuan kepada dua:
Pertama berkata Qadariyyah dan Mu`tazilah, ``Tidak ada qudrat melainkan sebelum berbuat.
Kedua: Menentang mereka oleh segolongan dari Ahl al-Sunnah. Mereka berkata, ``Tidak ada kemampuan melainkan bersama perbuatan``.
Adapun yang  mengata akannya oleh kebanyakan Ahl al-Sunnah, bahawa bagi hamba ada qudrat yang bergantung dengan  suruh dan tegah, yang antaranya sebelumnya yang tidak semestinya bersamanya dan qudrat yang bersama perbuatan, tidak dapat tidak bersama perebuatan dan tidak harus didapati perbuatan tanpa qudrat. Adapun qudrat dari pihak sihat dan kelawasan dan kemungkinan dan selamat alat-alat, sesungguhnya mendahului perbuatan. Qudrat ini tersebut pada firman Allah bermaksud:
``Dan kerana Allah berkewajipan bagi manusia menunaikan haji ke Baitillah ke atas sesiapa yang mempunyai kemampuan jalan kepadanya.`` (Ali Imran: 97).
Demikian juga dengan firman Allah bermaksud:
``Maka jika dia tidak berkemampuan, maka hendaklah dia memberi makan enam puluh orang miskin.``  ( Al-Mujadalah: 4 ) dikehendaki dengannya kemampuan asbab dan alat.
Berkata Abu Ja`afar al-Tahawi r.h.a.
92 (Perbuatan hamba ialah dijadi Allah dan usaha adalah dari hamba).
Srh. Berkata Sharih Al-Qadi Ibn Abi al-`Izz al-Azrai`, ``Bersalahan pendapat tentang perbuatan hamba yang ikhtiariyyah.
Disangka oleh Jabariyyah yang diketuai Al-Jahm bin Safwan, bahawa tadbir bagi perbuatan makhluk semuanya bagi Allah. Semuanya turut secara mekanisme seperti bergetar jari tangan pada tangan (bergerak) orang yang mengidap parkinson atau bergeraknya dahan pokok dipukul angin..
Adapun pendapat Ahl al-Haqq (yang benar), ``Perbuatan hamba dengannya terjadi orang yang taat dan derhaka. Dia adalah makhluk Allah Ta`ala, dan hakikatnya Allah  Subhanahu wa Ta`ala bersendiri (secara tunggal) mencipta segala makhluk. Tidak ada Pencipta selain dariNya.
Berkata Al-Imam Al-Tahawi:
93 (Dan Allah tidak memberatkan (taklif) mereka itu, kecuali apa yang mereka berkemampuan dan mereka tidak berkemampuan melainkan apa yang ditaklifkan mereka, dan tafsirnya: Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah. Kami berkata, tiada helah bagi seseorang, dan tidak boleh membuat helah bagi seseorang, tidak ada harakah bagi seseorang daripada maksiat terhadap Allah, melainkan dengan ma`unah Allah. Dan semua berlari (berlaku) dengan kehendak Allah Ta`ala dan ilmuNya, qada` dan qadarNya. Kalah kemahuan yang berkemahuan keseluruhannnya, dan terbalik (`akas) kehendak yang berkehendak keseluruhannya, mengalahkan oleh qada`Nya segala helah keseluruhan. Dia melakukan apa yang Ia kehendak, Dia tidaklah yang zalim selama-lamanya, dan tidak ditanya dari apa yang Dia lakukan sebaliknya mereka itu ditanyakan).
Srh: Demikian firman Allah Ta`ala bermaksud, ``Tidak dipaksa seseorang melainkan dengan kemampuannya.`` (Al-An`am: 153), begitu juga firman Allah bermaksuD
``Terangkanlah kepada Aku nama benda-benda ini semuanya, jika kamu golongan yang benar.`` (Al-Baqarah: 31). Dengan ketiadaan ilmu mereka tentang yang demikian, kerana sesungguhnya ia bukan taklif, bahkan ia adalah khitab (percakapan) bermu`jizat.
Tentang suruhan menurut kemampuan, firman Allah Ta`ala berm,aksud:
``Allah berkehendakkan kamu kemudahan dan Dia tidak mau kamu dengan kesusahan,`` ( Al-Baqarah: 185).
Tentang semua berlaku menurut qada`Nya seperti firman Allah bermaksud:
``Memerintah Tuhan Engkau agar kamu tidak menyembah melainkan kepadaNya.`` (Al-Isra`: 23).
Demikian halusnya persoalan yang berhubung dengan perbuatan hamba bagi menentukan akidah pegangan yang sebenarnya. Ianya tidak kurang rumitnya sebagai persaoalan Kalam Tuhan, Al-Qur`an, persoalan qada` dan qadar, juga persolan yang berhubung dengan perbuatan bila dikaitkan dengan hamba. Untuk mengelak dari pegangan seolah-olah manusia mencipta perbuatannya sebagaimana dipegang oleh Mu`tazilah dan juga bagi mengelak melihat manusia seolah-olah tidak ada daya upaya, bahawa  segala yang dilakukan adalah dilakukan Allah seperti pegangan Jabariyyah. Sedikit membezakan bagi pegangan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah bahawa ada pada manusia ikhtiar dan pilihan, lantaran manusia ada akal yang mampu memilih antara yang baik dan buruk. Implikasi bukan setakat ini sahaja, tetapi perebuatan berhubung dengan nilai, pahala dan balasan di akhirat. Manusia pada satu pihak tidaklah dilihat sebagai robot, tetapi robot diibaratkan sebagai ikhtiar rekacipta manusia sebagai mekanisme ikhtiar yang menghasilkan hasil ikhtiar yang tentu tidak lari dan tidak terhasil melainkan dengan keizinan Allah.

Wallahu a`lam.


No comments:

Post a Comment