January 11, 2016

Aliran Maturidi - Ilmu Al-Kalam Terpenting Selepas Ash`ari


BBB,  29 Rabiul Awwal 1437 = 10 Januari 2016 (Ahad):


Selepas dari berkembangnya aliran al-kalam yang dipelopori Imam Ash`ari (260-324H/873-936M) di Basrah yang merupakan pendekatan akidah Sunni, maka dalam tempoh yang berhampiran, lahir juga tokoh yang memperkembangkan aliran ilmu kalam dipimpin oleh Maturidi. Nama penuh beliau ialah Abu Mansur Muhammad bin Muhammad al-Ansari al-Hanafi bertempat di Maturid tidak jauh dari Samarqand. Jika Abu Musa al-Ash`ari mendukung Mazhab Shafie dari segi fiqh, maka Al-Maturidi adalah pendukung Mazhab Hanafi. Beliau meninggal pada tahun 332H. Sebagaimana namanya dinisbahkan kepada Al-Ansari, beliau adalah keturunan Abu Ayyub al-Ansari yang keturunan ini berpindah ke Samarqand. Beliau mendapat pendidikan setempat dan antara gurunya ialah Nasir bin Yahya al-Balakhi (m.268H.). Di samping itu beliau mendalami bidang-bidang ilmu Al-Qur`an, usul, ilmu al-kalam, syariat dan perdebatan. Ini terbukti dari judul-judul karangannya yang berjumlah sebanyak 13 buah, iaitu:
1.       Kitab Ta`wil al-Qur`an
2.       Kitab Ma`khadh al-Shari`ah
3.       Kitab al-Jidal
4.       Kitab al-Usul
5.       Kitab al-Maqalat
6.       Kitab al-Tauhid
7.       Kitab Bayan Wahm al-Mu`tazilah
8.       Kitab Radd Awa`il al-`Adalah li al-Ka`b
9.       Kitab Radd Tahdhib al-Jadal li al-Ka`b
10.   Kitab al-Radd Wa`id al-Fussdq li al-Ka`b
11.   Kitab Radd Haul al-Khamsah li Abi Muhammad al-Bahili
12.   Kitab al-Imamah li Ba`d al-Rawafid
13.   Kitab al-Radd `ala al-Qaramitah
Menurut A.K.M. Ayub Ali yang membuat kajian tentang peranan dan penulisan Al-Maturidi, bahawa setakat beliau membuat kajian pada masanya belum diterbitkan walaupun satu naskhah daripada penulisan Al-Maturidi.
(A.K.M. Ayub Ali,  Maturidism, dlm. A History of Muslim Philosophy, Edited by M.M.Sharif, Otto Harrossowitz, Wiesbaden, 1963: 259-274).
Daripada jumlah karangan-karangan Al-Maturidi di atas, tiga buah daripadanya membicarakan persoalan akidah aliran Al-Maturidi, iaitu
1)      Ta`wil al-Qur`an
2)      Kitab al-Tauhid
3)      Al-Maqalat
Berhubung dengan Ta`wil Al-Qur`an, sudah tentu baik dalam bidang akidah, fiqh dan bidang-bidang keilmuan Islam yang lain tentulah menjadikan Al-Qur`an sebagai sumber maklumat. Di dalam membicarakan ilmu kalam Islam yang alirannya diterima sebagai pendekatan akidah Islam sudah tentulah Al-Maturidi mengambil sumber akidah bagi ilmu kalamnya daripada Al-Qur`an. Sebagaimana dimaklum terdapat di dalam Al-Qur`an ialah ayat-ayat `mutashabihat` tentang Allah dan yang berkaitan dengan akidah keislaman, maka di situlah kepentingan dibuat ta`wil. Contoh ayat Al-Qur`an yang bermaksud:
`Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu.` (Al-Fath: 10).
Atau ayat yang bermaksud:
`Al-Rahman di atas `arasy menguasai.`` (Taha: 5).
Dan banyak lagi ayat yang lain yang perlu diberi ta`wilan untuk mengelak dari kekeliruan tanggapan dari segi akidah.
Adapun karyanya yang berjudul Kitab al-Tauhid`, sudah tentulah kitab ini sebagaimana judulnya dibawa oleh Al-Maturidi tentang pendekatan tauhid yang disifatkan bahawa Al-Maturidi mengambil jalan tengah dari segi pendekatan. Dia mengecam Mu`tazilah yang terlalu terpengaruh dengan penggunaan logik Aristotle dan terlalu berpegang pada logik akal, manakala Al-Maturidi mengambil pendekatan kesederhanaan dengan mengambil pendekatan `Tanzih` dan `Hikmah`. Dapatan dari pendekatan Al-Maturidi adalah melalui tiga saluran iaitu:
Melalui pengalaman langsung dengan melihat melalui mata, berikutnya adalah melalui khabar yang betul dan mutawatir dan seterusnya melalui `nazar`, fikir, akal dan reason yang membawa kepada dapatan yang betul.
Berbanding dengan Ash`ari, menurut A.Hanafi M.A., bahawa Al-Maturidi, walaupun dianggap sederhana dari segi pendekatan, tetapi Al-Maturidi lebih tinggi dari segi penggunaan elemen rasional akal berbanding dengan Ash`ari.
Menurut A.Hanafi M.A. lagi, ada beberapa perbedaan antara pendekatan Al-Maturidi berbanding dengan Ash`ari, iaitu:
1)      Menurut aliran Ash`ari, bahawa mengetahui Tuhan adalah merupakan kewajipan syara`, manakala Maturidi adalah kewajipan akal.
2)      Menurut Ash`ari, sesuatu perbuatan tidak mempunyai sifat baik dan buruk. Baik dan buruk menurut perintah syara` dan larangannya, manakala bagi Al-Maturidi baik dan buruk itu ada pada perbuatan itu sendiri, sama ada baik atau buruk – bergantung pada penilaian akal.
Kedua-dua pendapat di atas berlainan dari segi cara menilai, tetapi tidak dari segi prinsip, iaitu tidak berubah dari segi baik dan buruk dan hukum terhadapnya.
(A.Hanafi, M.A., Theology Islam (Ilmu Kalam), Bulanm Bintang, Jaklarta, 1974: 70).
Sebagaimana aliran Ash`ari mempunyai pengaruh yang besar dan menjadi pegangan akidah bagi penganut Islam, maka demikian jugalah aliran Al-Maturidi juga mempunyai pengikut yang ramai. Terdapat pendukung-pendukung Ash`ari yang terpengaruh dan mengambil pendekatan Al-Maturidi dan sebaliknya. Kedua-dua aliran – Ash`ari dan Al-Maturidi ialah aliran akidah Sunni. Kedua-duanya kukuh dan mengukuhkan akidah Islam.

Sekian.

No comments:

Post a Comment