January 6, 2016

Al-Ghazali Tidak Puashati Terhadap Theologi, Sekadar Ilmu Memada:Alternatif ?


BBB,  24 Rabiul Awwal 1437 = 05 Januari 2015 (Selasa):


Al-Ghazali menyerang falsafah dan menyatakan tidak puashatinya terhadap pendekatan theologi (Ilm al-Kalam). Dalam kitabnya yang berjudul Al-Munqidh Min al-Dalal wa Abhath fi al-Tasawwuf. Menurut Al-Ghazali yang dicarinya ialah `Hakikat Ilmu` sebenarnya. Al-Ghazali bertanya, Apakah itu `Hakikat Ilmu` ? Beliau menjawab:
``Hakikat ilmu itu ialah `Al-Ilmu al-Yaqiniyy``. Iaitu ilmu yang terbuka dengannya maklumat, sebagai keterbukaan yang tidak tersisa padanya sebarang keraguan, tidak menyertainya kemungkinan kesilapan dan waham dan tidak terbetik dihati sedemikian, bahkan aman dari kesilapan.``
(Al-Ghazali, Al-Munqidh Min al-Dalal, Maktabat al-Anglo al-Misriyyah, Al-Qahirah, 1964: 13-14).
Berhubung dengan `Ilmu al-Kalam` kata Al-Ghazali bahawa para mutakalimun mereka adalah ahli fikiran dan penelitian (hlm. 19). Berhubung dengan ilmu ini, ``Kudapatkan karangan mengenainya dan aku cuba fahamkan dan aku mutalaah kitab-kitab kalangan muhaqqiqin daripada mereka itu,`` bahkan Al-Ghazali cuba mengarang mengenai bidang ini, tetapi kata Al-Ghazali, ``Aku tak terkarang.`` (Ibid.).
Tentang `Ilmu Al-Kalam` ini Al-Ghazali membuat kesimpulan:
``Aku dapati aku berdepan dengan `Ilmu Bertarap Memada` dengan maksudnya, tetapi tidak memada dengan maksudku !`` (Ibid.). Kata Al-Ghazali lagi:
``Adapun tujuan `Ilmu al-Kalam` Memelihara `Aqidah Ahl al-Sunnah` dan menjaganya daripada waswas ahli al-bid`ah`. (Ibid.).
Sesungguhnya Allah Ta`ala mengurniakan kepada hamba-hambanya melalui lisan Rasulnya ``Aqidah`. Dia adalah kebenaran dalam mana ianya memberi kebaikan bagi agama dan dunia mereka, sebagaimana diungkapkan dengan mengenalinya melalui Al-Qur`an dan Akhbar (Hadith-Hadith Nabi) – (Ibid. 20-21).
Kata Al-Ghazali, ``Namun syaitan mencampakkan rasa waswas dengan perkara-perkara yang bid`ah yang bercanggah dengan Sunnah. Maka membiasa mereka itu dengannya, hingga hampir-hampirlah mereka diusik was-was daripada pegangan aqidah yang benar bagi mereka. (Ibid. Hlm.21).
Sesungguhnya Allah Ta`ala  menyediakan satu golongan mutakallimun, menggerakkan dakwah mereka bagi menegakkan Sunnah dengan susunan kalam yang teratur. Dengannya tersingkap bahaya ahl al-bid`ah yang baharu, bertentang dengan Sunnah yang betul. Mereka mengatur `Ilmu al-Kalam` kepada orang ramai. (Ibid.21).
Sesungguhnya bangkit golongan dari kalangan mereka itu dengan apa yang ditunjuk Allah kepada mereka, mereka memperelokkan jejak-jejak Sunnah, berjuang dengan aqidah yang diterima dari kenabian, dan mengubah dari apa yang bersifat bid`ah. Tetapi mereka berpegang pada muqaddimah yang menyelamat dari seteru-seteru mereka yang pernah mengganggu mereka dari menerimanya. Namun kalangan mereka ada yang bertaraf taqlid, atau berdasarkan ijma` ummah, atau menerima menurut Al-Qur`an dan Hadith-Hadith. (Ibid. 22-23).
Adalah kebanyakan mereka mengharungi persoalan aqidah mereka dari berlaku pertentangan, dan ambilan-ambilan mereka dari kebiasaan diterima.
Menurut penilaian Al-Ghazali ``Ini kurang memberi manfaat dari segi hak orang yang tidak seharusnya menerima pada tahap melepaskan daruriyyat pada asal. (Ibid. 23).
Al-Ghazali menegaskan lagi, ``Tidaklah pendekatan Ilmu al-Kalam sebenarnya bagiku ``Memada`` (Tidak memada), bahkan tidak meringankan penyakut yang aku mengadu (sterss yang dihadapi), bahkan  tidak  pun sembuh. (Ibid.)
Al-Ghazali berpendapat, ``Semakin berkembang Ilmu Al-Kalam, semakin mereka mengharunginya dan makin lama mereka berusaha menjejaki jalan Sunnah dengan berbahas mengenai hakikat perkara-perkara seperti jauhar, sifat dan hukum makin tiada rumus kepastian, tetapi, oleh kerana bukan sedemikian yang dimaksudkan, tidak sampai maksud perbahasan mereka kepada tujuan tertinggi. Mereka tidak mampu menghilangkan kegelapan keheranan dengan kepelbagaian kelainan pendapat. Kata Al-Ghazali,`` Ku jangka demikian juga pendapat selain dariku. Kuragu akan penghasilan yang dapat dicapai, bahkan tidak lebih daripada  bersifat taqlid dalam banyak perkara yang diberi keutamaan.``
Mengakhiri pendapatnya tentang Ilmu al-Kalam Al-Ghazali membuat alegori, bahawa,
``Tidaklah ada halangan bagi mereka yang berusaha menyembuh penyakit dengannya, tapi untuk menyembuh bagi penyakit berlainan, berapa daripada ubat boleh menyembuhkan penyakit, tetapi tidak pula bagi yang lain yang mengharapkan.`` (Ibid. Hlm. 24).
Menurut Dr. Abdul Halim Mahmud (pernah menjadi Rektor Al-Azhar) yang membuat ulasan terhadap teks Al-Munqidh Min al-Dalal, bahawa Al-Ghazali dengan keadaan tidak berpuashati dengan Ilmu al-Kalam sebagaimana diulang berkali-kali, dia masih berbaik sangka dengan golongan al-Mutakallimun (hlm. 19). Al-Ghazali pada dasarnya mau mempretahankan kemurnian aqidah dari diperbahaskan dengan secara kalam yang hakikat Allah adalah berlainan dari yang diungkapkan. Dr. Abdul Halim Mahmud memetik pendapat Ibn `Abd al-Barr (m.463H.) dalam kitab `Jami` Bayan al-`Ilm wa Fadlih` mengatakan, ``Ulama` salaf rahimahum Allah  menegah daripada berbantah (jidal) tentang Allah Jalla Sha`nuh sama ada tentang sifatNya dan namaNya.`` (Ibid.) tambah dalam huraian, ``Tidaklah i`tiqad sedemikian, kerana Allah Jalla wa `Azza, tidak boleh disifat, menurut pendapat jamaah Ahl al-Sunnah, melainkan dengan apa yang disifatkan oleh Allah tentang diriNya dan disifatkan oleh Rasulullah s.a.w. atau jamaah ummah dengannya (Allah tidak boleh  dibandingkan dengan sesuatu), Maka dia didapati dengan qiyas atau sempurna pandangan (nazar). Sesungguhnya kita dilarang dari memikirkan tentang Allah, kita disuruh berfikir tentang makhlukNya yang menjadi dalil bagiNya. (Ibid.).
Sebagai kesimpulan Al-Ghazali tidak bersetuju dengan pendekatan Ilmu al-Kalam, lantaran baginya tidak memberi kepuasan, tetapi beliau bersifat tolerans dan menyatakan, Ilmu Al-Kalam boleh memberi kefahaman kepada orang awam, tetapi tidak pada tahap tinggi.  Al-Ghazali memberitahu beliau tertekan memikirkan bahawa bagaimana diusahakan, falsafah tidak mampu memberi jawapan memuaskan, apa lagi  jawapan yang betul seperti diharapkan, Beliau memikirkan bagaimana pendekatan Ilmu Kalam ditangani sebaik mungkin,  persoalan yang menekankan jiwa dan minda Al-Ghazali menyebabkan beliau jatuh sakit.  Al-Ghazali seharusnya menawarkan pendekatan Ilmu Kalam yang betul sebagai alternatif, namun beliau sendiri mengakui tidak mampu (berhenti dari mengarangnya). Persoalan akidah yang dihuraikan di dalam Ihya` `Ulum al-Din adalah ringan , iaitu m,enyebut tentang tanzih dan sifat-sifat Allah dan Nabi berasaskan dua kalimah Shahadah. (Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, Ihya` `Ulum al-Din, Jil I, Dar al-Fikr, Beirut, Lubnan, 1409/1989: 108-112).
Dalam kata lain beliau mengkritik pendekatan Ilmu al-Kalam, tetapi tidak memberi pendekatan konkrit sebagai alternatif.

Sekian.

No comments:

Post a Comment