January 16, 2016

Indah Ungkapan Mendalam Kandungan


BBB, 05 Rabiul Akhir 1437 = 15 Januari 2016 (Jumaat):


Dari pemerhatian yang dibuat dan kefahaman yang ditanggap bahawa ungkapan-ungkapan dalam Matan `Al-Tahawi adalah  menggunakan bahasa indah, bersastera dan berestetika dan kandungannya bersifat mendalam. Maksud bersastera, bahawa penggubah atau penyusun dengan penuh sedar menggunakan unsur bunyi atau rima di dalam ayat-ayat yang digunakan, tetapi tidaklah sampai dikatakan sebagai puisi. Ada mirip ungkapan bahasa Ibn `Ata` Allah al-Sakandari. Tetapi perlu diingat Al-Tahawi jauh lebih dahulu dari zaman Ibn. Atai Allah (m.709/1309). Dalam hal ini mungkin boleh dikatakan bahawa Ibn `Ata` Allah terpengaruh pada ungkapan Al-Tahawi di samping Hikam Abi Madyan. Apa lagi mereka dari satu kawasan di Mesir dan Utara Afrika.
Ungkapan seterusnya oleh Al-Tahawi tentang Allah:
Mtn. 6. (Dan katanya (Dia tidak fana dan tidak binasa).
Srh: Iqrar dengan berkekala baqa` Allah s.n.w.. Berfirman Allah Yang Mulia  bermaksud:``Semua siapa di atasnya adalah fana dan yang Kekal ialah Wajah Tuhan engkau yang bersifat Jalal lagi Mulia`` (Al-Rahman: 26-27).
Mtn 7. Berkata Al-Tahawi ( Dan  sesuatu tidak ada melainkan dengan kehendakNya jua).
Srh: Ini adalah menolak pendapat Qadariyyah dan Mu`tazilah , kerana mereka menyangka bahawa Allah menghendaki keimanan daripada manusia seluruhnya., dan kafir menghendaki kekufuran. Perkataan mereka adalah rosak tertolak, kerana bersalahan dengan `Kitab` dan `Al-Sunnah`, dan ma`qul yang sahih. Dia adalah masalah `qadar` yang masyhur. Dan akan datang penerangan insya Allah Ta`ala.
Adapun pendapat Ahlu al-Sunnah, mereka berkata,: Sesungguhnya Allah, jika Dia Mau orang yang berdosa akan qadar, maka Dia tidak menyukainya dan tidak meredai dengannya, dan tidak menyuruh dengannya, bahkan Dia Marah dan Merendah dan membencinya dan menegah daripadanya. Inilah pendapat salaf secara qat`iyyah, maka berkata mereka itu, ``Apa yang dikehendaki Allah terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak terjadi``
Adalah kalangan muhaqqiqin dari kalangan Ahl al-Sunnah mereka berkata, ``Iradah di dalam kitab Allah ada dua jenis
Iradah Qadariyyah Kauniyyah Khalqiyyah dan Iradah Diniyyah Amriyyah Shar`iyyah. Maka kehendak shar`iyyah mengandungi mahabbah dan reda dan Al-Kauniyyah ialah kehendak yang mengandungi semua yang baharu. Ini adalah sebagaimana firman Allah yang bermaksud:
``Maka siapa yang dikehendaki Allah Dia memberi pertunjuk baginya diterangkan dadanya dengan Islam dan siapa yang dikehendaki disesatkannya  dia jadikan dadanya  sempit menyesak seolah-olah  menaiki ke langit.`` (Al-An`am: 125).
Mtn. 8. Berkata Al-Tahawi: (Tidak MenyampaikanNya oleh waham dan tidak mendapatinya oleh faham).
Srh: Ini bermakna sebagaimana firman Allah bermaksud:`Dan meliputi dengan Nya sebarang Ilmu (Taha: 110).
Dimaksud oleh Al-Tahawi r.h.a. maksud matan ``Bahawa tidak sampai kepadanya waham dan tidak meliputinya oleh ilmu makhluk
Hr. pecahan ini indah ungkapan membawa makna mendalam
Mtn  9. Berkata Al-Tahawi ( Dan tidak menyerupaiNya oleh makhluk).
Srh. Ini menolak pendapat qaul mushabbah yang menyerupakan (mentashbih) Khalik dengan makhluk, Subhanahu wa Ta`ala. Berfirman Allah `Azza wa Jalla bermaksud: ``Tidak menyerupainya oleh sesuatu dan Dia Amat Mendengar lagi Amat Melihat`` [Al-Shura: 11].
Dan tidak bermaksud menafi sifat-sifat sebagaimana kata ahli bid`ah. Daripada kalam Abi Hanifah rahmat Allah alayh di dalam `Al-Fiqh al-Akbar`: Tidak menyerupaiNya sesuatu daripada makhlukNya. Kemudian dia berkata selepas itu. Dan sifatNya keseluruhannya berlainan dari sifat makhluk-makhluk. Dia Mengetahui bukan seperti ilmu kita. Dia Berkuasa bukan seperti kekuasaan kita dan Dia Melihat bukan seperti penglihatan kita.
Mtn. 10. Adapun katanya (Al-Tahawi) (Hidup tidak mati, Jaga tidak tidur)
Srh: Maka demikian firman Allah T`ala bermaksud: ``Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia Yan g Hidup Mentadbir dan tidak mengantuk dan tidak tidur (Al-Baqarah: 255)..
Penafian terhadap mengantuk dan tidur (tidak lalai) dalil di atas kesempurnaan hidup dan tadbiranNya.
Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak sayugia bagiNya tidur``.
Mtn. 11. Berkata Al-Tahawi (Dia Mencipta dengan tidak memerlukan, Pemberi rezeki  dengan tidak perlu balasan)
Srh. Sesungguhnya Allah berfirman bermaksud: ``Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Ku. Tidak aku perlu dari mereka dari rezeki dan tidak diberi makan. Sesungguhnya Allah Pemberi rezeki dan mempunyai kekutana yang teguh.`` (Al-Dhariyat: 56-58).
Dan firman Allah bermaksud``Wahai manusia kamu semua faqir kepada Allah dan Dia Kaya lagi Terpuji (Fatir: 15).
Mtn. 12 Kemudian berkata Al-Tahawi: (Mematikan tanpa takut, membangkitkan tanpa masyaqqah).
Srh. Yang demikian, kerana mati adalah sifat yang ada, bersalahan bagi falsafah dan yang semuafakat bersama mereka. Firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Dia yang menjadikan maut dan hidup untuk menguji kamu, siapakah antara kamu yang lebih baik amalan.`` (Al-Mulk: 2).
Dan jika tiada tidak disifatkan dengan keadaannya sebagai makhluk.
Mtn 13 Berkata Al-Tahawi; (Berterusanlah sifat-sifatNya qadim sebelum penciptaanNya, tidak bertambah – dengan keadaan semua – sesuatu, tidak sebelum dari sifatNya, sebagaimana dengan sifatNya azali, sebagaimana berterusan dengan abadi)
Srh. Yakni bahawa Allah Subhanahu wa Ta`ala berterusan bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat Dhat,  dan sifat-sifat perbuatan, dan tidak harus bahawa dii`tiqadkan bahawa Allah Ta`ala disifat dengan sifat (umpamanya – Hr.) selepas tidak bersifat dengannya. Kerana sifat-sifatNya –Subhanah, sifat-sifat Kamal, - (kiranya - Hr) luput darinya adalah sifat kurang, maka tidak harus bahawa terhasilnya sifat Kamal selepas bahawa Dia bersifat dengan lawannya (tidak kamal – Hr.).. Dan sifat-sifat ikhtiariyyah dan sifat-sifat f`il (membuat) semuanya azali juga seperti menjadikan, merupakan (taswir), menghidup dan mematikan dan lain-lain.
Matan  Al-Tahawi bersih dari mengaitkan aliran-aliran akidah, namun pensharh mengaitkannya di mana perlu. Pengukuhan pendekatan Sunni salafi bahawa penghujahan banyak menggunakan ayat-ayat Al-Qur`an, di samping Hadith - tidak sebanyak ayat-ayat Al-Qur`an.

Sekian.


No comments:

Post a Comment