January 12, 2016

Al-Taftazani Pendukung Ilmu Al-Kalam Al-Maturidi Dan Keilmuan Dikuasai


BBB, 01 Rabiul Akhir 1437 – 11 Januari 2016 (Isnin):


Tokoh ilmuan terkenal, khususnya yang membawa aliran dan pembaharuan selalunya kekal dan terkenal lantaran ada pengikut-pengikut yang memperkembangkan alirannya, khususnya dengan penghasilan karya-karya ilmiah yang mendukung aliran tersebut yang kadang-kadang meningkat kepada mazhab.
Demikianlah misalnya berlaku kepada aliran Al-Ash`ari lantaran ada pendukung-pendukung terkenal seperti  Al-Baqillani dan Al-Juwaini. Bagi  Al-Maturidi, maka antara pendukung utamanya ialah Al-Taftazani. Keadaan sedemikian juga berlaku bagi tokoh-tokoh mazhab fiqh seperi Maliki, Shafie, Hanafi dan Hanbali.
Nama penuh bagi Al-Taftazani ialah Mas`ud bin `Umar bin Abdullah. Dilahirkan pada tahun 712H.=1312M. di Taftazan sebuah kampung di wilayah Khurasan. Dipanggil Sa`d al-Din dan dnisbahkan kepada namanya Al-Taftazani. Beliau meninggal di Samarqand  pada tahun 791H.-1389M. Dari segi politik pemerintahan, Samarqand yang dipilih oleh Timur Lang pemerintah Tartar berikut dari serangan Hulago terhadap Baghdad (656H.), Timur Lang pemerintah pada masa itu telah memilih Samarqand yang berasal di bawah kerajaan Sammaniyah menjadi pusat pemerintahan Tartar. Timur Lang berusaha menjadikan  Samarqand bandar yang maju yang terkenal agar  mengatasi Baghdad dengan melahirkan para ilmuan, tokoh falsafah,  sasterawan, pakar seni dan budayawan. Turut bangkit maju beberapa bandar sekelilingnya seperti Turkistan, Khawarizmi, , Kashghar, Zulistan, Tabarstan, Rayy, Ghaznah, Istrabad dan lain-lain. Samarqand menjadi pusat pertemuan kemajuan tamadun dan peradaban.
Dalam situasi politik dan peradaban sedemikianlah Al-Taftazani lahir dan muncul bersama ilmuan di dalam bidang matematik, Algebra, perubatan dan falsafah. Al-Taftazani belajar bersama tokoh terkenal iaitu Adu al-Din al-Iji pengarang kitab (al-Mawaqif) di Khurasan. Kemudian dia ke Damshiq dan belajar dengan Qutub al-Din al-Razi al-Tahtani di Madrasah al-Tahirah. Ketika itu berkembangnya pengajian dan pengarangan di dalam keilmuan bahasa Arab, mantiq,, bayan, nahu, saraf, fiqh, usul dan ilmu al-kalam. Kemudian Al-Taftazani berpindah ke Khawarizmi dan tinggal beberapa masa sekitar 768H. dan berkesempatan mengarang kitab-kitab.  Ia diminta oleh Timur Lang berkhidmat di Sarkhus dan kemudian menetap di Samarqand. Tokoh ilmuan semasanya ialah al-Sayyid  al-Sharif al-Jurjani, berlaku pertikaian pengaruh oleh perselisihan mazhab dan juga masalah politik semasa. Dikatakan kematiannya - Al-Taftazani ( (791/1389) berhubung dengan  munaqasyah ilmiah antaranya dengan Al-Jurjani yang petah berbahas yang dihadiri sama oleh Timur Lang. Pengadilan dilakukan oleh Nu`man al-Din al-Khuwarizmi al-Mu`tazili.  Kematiannya secara mengejut yang dikebumi di Sarkhus, Samarqand  dirai sama oleh Timur Lang dan Al-Jurjani.
(Al-Taftazani, Sa`du al-Din Mas`ud bin `Umar, Sharh al-`Aqa`id al-Nasafiyyah  fi Usul al-Din wa `Ilm al-Kalam, Wizarat al-Thaqafat wa al-Irshad al-Qaumiyy, Damshiq, 1975: 6-10).
Al-Taftazani diterima sebagai salah seorang ulama terpenting di dalam banyak bidang ilmu pengetahuan,  khususnya dalam bidang theologi. Pendekatannya digunakan dalam pengajian dan sebagai pegangan akidah Islam dari timur hingga ke barat. Ibn Khaldun memuji Al-Taftazani di dalam buku Muqaddimah di dalam bab Ilmu-Ilmu Akliah, katanya:
`` Semasa di Mesir aku melihat karangan berbagai jenis yang dihasilkan oleh pengarang ulama Hirrah, negeri Khurasan, yang terkenal dengan nama Sa`d al-Din al-Taftazani yang mendalami dalam bidang ilmu al-kalam, usul al-fiqh, al-bayan, dengan penyaksian bahawa dia mempunyai kebolehan yang luas dalam bidang-bidang ini dan menunjukkan jua dia banyak mutalaah di dalam ilmu-ilmu hikmah, begitu juga mendalam di dalam bidang ilmu-ilmu akliah.`` (Ibid.10).

Al-Taftazani mempunyai ramai murid-murid yang mengikuti pengajarannya di dalam berbagai bidang. Dari segi akidah dan ilmu kalam, tidak diragui bahawa dia adalah pendukung aliran Al-Maturidi, tetapi dari segi mazhab fiqh ada beberapa pendapat, ada yang berpendapat dia pendukung Mazhab Hanafi, tetapi ada pula mengatakan dia pengikut Shafie. Al-Imam al-Sayuti mengatakannya bermazhab Shafie. Demikian juga disebut oleh Haji Khalifah bagi satu kitab disebut bahawa ``Kitab Taudih adalah Sharh Bagi Taftazani al-Shafie, beberapa kitab menyebutnya pengikut Hanafi. Adapun al-Baghdadi di dalam kitab Idah al-Maknun menyebutnya sebagai Pengikut Hanafi-Shafie !  (Ibid. 12-14).
Al-Taftazani pendukung aliran ilmu al-kalam al-Maturidi ini adalah seorang `ulama yang prolifik yang banyak menghasilkan karangan di dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Misalnya alat yang penting di dalam perbahasan di dalam ilmu al-kalam ialah al-mantiq, maka Al-Taftazani menghasilkan kita di dalam bidang mantq dan lain-lain:
1.       Bidang Mantiq (Logik)
a)      Sharh al-Risalah al-Shamsiyyah
b)      Tahdhib al-Mantiq wa al-Kalam
2.       Bidang Nahu dan Saraf
a)      Sharh Tafsir al-`Uzza
b)      Kitab al-Irshad
c)       Kitab al-Isbah fi Sharh Dibajat al-Misbah fi al-Nahwi
d)      Tarkib al-Jalil
e)      Kitab Qawanin al-Sarf
3.       Bidang Fiqh
a)      Al-Miftah
b)      Sharh Talkhis al-Jami` al-Kabir
c)       Al-Fatawa al-Hanafiyyah
d)      Takmilah Sharh al-Hidayat li al-Saruji
e)      Sharh Khutbat al-Hidayat
f)       Sharh al-Sirajiyyat fi al-Mirath
4.       Bidang Tafsir Al-Qur`an
a)      Kashf al-al-Asrar wa Iddat al-Abrar
b)      Hashiyat `ala al-Kashshaf
5.       Bidang Al-Bayan
a)      Sharh al-Takhlis al-Mutawwil au Sharh al-Mutawwil
b)      Mukhtasar Sharh Talkhis al-Ma`ani
c)       Sharh al-Qism al-Thalith Min Miftah al-`Ulum
6.       Bidang Usul al-Fiqh
a)      Al-Tarikh ila Kashf Haqa`iq al-Tankih
b)      Sharh Sharh al-Mukhtasar fi al-Usul
7.       Bidang Fiqh al-Lughah
a)      Al-Ni`am al-Sawabigh fi Sharh al-Kalim al-Nawabigh
b)      Tarjamat bi al-Lughat al-Turkiyyat li al-Shi`r al-Musamma al-Bustan al-Ladhi Allafahu al-Taftazani
8.       Bidang al-Hadith
a)      Kitab al-Arba`in au Sharh al-Arba`in al-Nawawiyyah
9.       Bidang Ilm al-Kalam
a)      Kitab al-Maqasid wa Sharhuh
b)      Fadihah al-Mulhidin wa Nasihat al-Muwahhidin fi Naqd Nusus  Muhyi al-Din
c)       Sharh al-`Aqa`id al-Nasafiyyah. (Ibid. 21-33).
Demikianlah bidang-bidang dan keilmuan yang dikuasai oleh Al-Taftazani yang dengan kealimannya menghasilkan kitab-kitab di dalam keilmuan yang berkenaan dengan banyak yang mencerminkan ketokohan dan kealiman Al-Taftazani.

Sekian.


No comments:

Post a Comment