January 10, 2016

Hakikat Tauhid Menurut Al-Imam Al-Haramayn Al-Juwaini


BBB, 28 Rabiul Awwal 1437 = 09 Januari 2016 (Sabtu):


Persoalan `Tauhid` adalah persoalan penting di dalam akidah dan falsafah ilmu al-kalam. Ayat-ayat Al-Qur`an banyak  menyebut tentang `Tauhid` Allah Subhanahu wa Ta`ala. Antaranya ialah seluruh kandungan Surah Al-Ikhlas, ayat al-Kursi dan al-Asma` al-Husna.
Al-Imam al-Haramayn al-Juwaini memberi perhatian terhadap aspek tauhid dan salah sebuah karangannya berjudul `Kitab al-Tauhid`.  Berbanding dengan tiga karangannya yang lain, maka `Kitab al-Tauhid` lebih jelas dari segi falsafah tauhidnya.
Bagi permulaan bagi Kitab al-Tauhid dibawa tentang `Hakikat Tauhid dan Maknanya`. Menurutnya:
``Ada pendapat-pendapat mengenai tauhid di kalangan imam-imam tauhid` tentang definisi hakikat tauhid  dan maknanya. Kebanyakannya berpendapat kata Al-Juwaini,
``Bahawa satu (al-wahid), ialah sesuatu yang tidak menerima pembahagian`
Manakala pendapat yang lain, ialah bermakna:
``Satu. Ialah yang tidak menerima bahagian (qadar).
Kedua-duanya sama dari segi maksud.
Dalam konteks ketuhanan dimaksudkan, Dia Satu pada Zatnya yang bersih dari pembahagian dan juz`. Dia adalah Satu  yang tidak menyerupakan akan sesuatu dan tidak menyerupainya oleh sesuatu. Dia adalah Satu yang menjadi tempat lindungan (malja`) di dalam menolak mudarat dan bala dan tidak ada lindungan yang lain. Tiada yang menarik manfaat dan menolak mudarat melainkanNya.``
(Al-Juwaini, Kitab al-Tauhid, (Kompile), dlm. Al-Shamil fi Usul al-Din,, Al-Ma`arif, Al-Iskandariyyah, Misr, 1969: 345 – 347).
Al-Juwaini membawa persoalan:
``Apabila dikatakan tentang sesuatu, bahawasanya ianya satu, adakah ia dari sifat nafsiyyah atau dari sifat ma`ani ?
Kata kami (Al-Juwaini), bahawa keadaan satu itu satu, tidak merujuk kepada makna (ma`nawiyah) yang bertambah ke atas zatnya (Sifat tidak bertambah ke atas zat), kerana kalau wahid (satu) makna, adakah  makna satu itu makna juga, jika (ma`ani) demikian membawa kepada mengisbatkan  sesuatu yang tidak ada pengakhiran dari segi makna (Ibid. Hlm. 249).
Seterusnya Al-Juwaini menyebut, ``Sesungguhnya disebut hakikat tauhid dan maknanya, Apakah itu tauhid dan apakah maknanya ?
Kata kami (Al-Juwaini),  `Tauhid` lafaz yang diguna oleh yang lain juga (dari segi bahasa), maka dimaksud daripada  memecahkan (fassal) sesuatu dari sesuatu, dan menjadinya satu selepas dia bersama, maka dikatakan dia dipecah kepada dua jauhar (benda), maka didapati satu dari keduanya, maka dimaksud dari tauhid ialah, mendatangkan  perbuatan yang satu. Maksud tauhid dalam hubungan denganm Allah ialah:
``I`tikad dengan wahdaniyyah  beserta dengan dalil kewahdaniyyahnya ketuhanan. Tidak ada Tuhan selainNya. Sebagai dalil bahawa jika tidak satu dan ada yang lain, maka akan berlaku pertembungan kehendak, seperti satu mau mengadakan dan satu lagi mahu meniadakan, maka akan berlaku pertembungan dan membawa kepada perbalahan dan kehancuran. Jika demikian adalah mustahil. Demikian juga contoh jika sesuatu itu pada masa yang sama bergerak dan diam, maka juga tidak mungkin terjadi yang mencerminkan sesuatu yang mustahil terjadi. (Ibid, hlm, 352).
(Catatan: Penulis sengaja menggunakan istilah `wahid` kepada makna `satu` dan tidak menggunakan istilah yang bermaksud kepada makna sedemikian seperti tunggal dan esa, kerana – termasuk satu, boleh membawa perbezaan makna dari segi falsafah yang melibatkan faham-faham falsafah yang lain di dalam Islam).
Di dalam kitab al-Tauhid ini turut dibincang, persoalan-persoalan  ada hubungan dengan tauhid misalnya mengenai:  jisim dan maknanya (hlm. 401-406), perbahasan dan pendapat ahli falsafah dan Mu`tazilah tentang tauhid (407-406). Persoalan mustahilnya qadimnya jisim (409-414), Gagalnya Mu`tazilah membuktikan qadimnya jisim (414-419), Tentang tashbih yang berjisim dan peleraiannya (419-414),, Penolakan terhadap pendapat Allah berjisim dan tidak bersusun (415-427), Tentang kejadian Makhluk (427-429). Sifat gerak dan diam (429-431). Dan berbagai-bagai persoalan yang berkait dengan Mu`tazilah dan lain-lain (431-625).
Pada penghujung dari Kitab al-Tauhid dibincang persoalan ``illah` (jama`nya `al-`ilal). `Illah  ialah sifat yang mewajibkan sesuatu yang berdirinya akan hukum (hlm. 646), iaitu persoalan yang berhubung dengan tindakan yang menghasilkan - akibat. Misalnya – Digerakkan jari, maka bergerak sama cincin yang ada dijari. Ia adalah persoalan yang berkait dengan sebab musabbab. Ini dikaitkan perbuatan dan akibat yang berkait dengannya. Perbahasan mengenainya dikaitkan dengan `ahwal`, berbagai-bagai pendapat dan khilaf mengenainya seperti hakikat `illah, hakikat ma`lul, hukum `iiah dan syarat-syarat dan ikhtilaf pendapat dan berbagai-bagai persolan mengenainya (hlm. 629-716).
Kitab al-Shamil Fi Usul al-Din oleh Al-Imam al-Haramayn al-Juwaini sesungguhnya kitab akidah yang lengkap membicarakan persoalan falsafah tauhid dari berbagai persoalan. Pendekatan yang dibuat oleh Al-Imam al-Haramayn al-Juwaini melengkapkan pendekatan persoalan akidah menurut mazhab Ash`ari yang didukung oleh beberapa pendukung terkenalnya seperti al-Baqillani dan al-Juwaini sendiri. Sesungguhnya pendekatan yang diasaskan oleh mereka menjadi asas dan panduan bagi pengolahan bagi kitab-kitab akidah Islam, khususnya bagi Mazhab Ash`ari. Al-Imam al-Haramayn al-Juwaini menyatukan pendekatan akidah yang diolah dengan pendekatan fiqh Shafie.
Adalah satu yang menarik bahawa pendekatan yang dibuat oleh Al-Imam al-Haramayn al-Juwaini  yang menyatukan pendekatan mazhab Ash`ari dengan mazhab fiqh al-Shafie dan turut mendukungnya oleh Al-Imam al-Ghazali, maka lanjutannya berlaku di alam Melayu bahawa ketiga-tiga komponan,  mazhab Fiqh Shafie, akidah Ash`ari dan tasawuf Al-Ghazali adalah juga menjadi mazhab `tiga serangkai` yang menjadi pegangan bagi umat Islam di alam Melayu.

Sekian.


No comments:

Post a Comment