January 15, 2016

Usul Al`Aqidah Al-Islamiyyah - Format Dan Kandungan


BBB, 04 Rabiul Akhir 1437 = 14 Januari 2016 (Khamis):


Nama buku di atas Usul al`Aqidah al-Islamiyyah adalah terdiri dari tiga usaha:
1)      Matn Al-Aqidah Al-Tahawiyyah oleh Abu Ja`afar Ahmad al-Tahawi (m. 321H.)
2)      Sharh terhadap Matan al-`Aqidah al Tahawiyyah oleh `Ali bin Abi al-`izzi al-Adhra`i (731-792H.). Beliau murid bagi Hafiz Ibn Kathir.                                                                                                                                                                                                                                                                               
3)      Petikan-petikan yang dibuat terhadap matan dan sharh sebagaimana terdapar di dalam buku berkenaan dilakukan oleh `Abd al-Mu`im al Izziyy.
Lantaran buku ini penting, ianya merupakan buku akidah Sunni yang awal yang mendukung Mazhab Salaf. Buku Sharh ini pertama kali diterbitkan di Makkah pada 1349H. dan  buku yang diguna ini dicetek oleh al-Muassasah al-Risalah di Beirut (1407H./1987M.) Penulis bercadang memetik dan menterjemahkan keseluruhan matan dan memungut terhadap sharh Matn `Aqidah al-Tahawi yang dianggap penting.
Pembahagian dilakukan oleh sharih dan dibuat petikan oleh penyelenggara (`Abd al-Mun`im).
Dan sesungguhnya memulakan Shaykh Al-Tahawi kalamnya, maka berkata rahimahu Allah:
Tauhid Kepada Allah:
Mtn.1.  Kami berkata tentang tauhid Allah mereka beriktiqad – dengan taufiq Allah: Sesungguhnya Allah itu Esa yang tidak ada sekutu bagiNya.
Srh.  Aku kata: Ilmu tauhid adalah awal dakwah bagi Rasul, seawal pemulaan jalan dan seawal maqam berdiri padanya seorang salik kepada Allah. Firman Allah bermaksud:
`` Sesungguhnya kami utuskan Nuh kepada kaumnya, maka katanya, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Tiadalah Tuhan bagi kamu selain dariNya. Aku takut kamu mendapat azab pada hari yang besar (kiamat)`` (Al-A`raf:59).
Dan berkata Hud a.s kepada kaumnya:
``Sembahlah kamu kepada Allah yang tidak ada Tuhan bagi kamu selain dariNya.`` (Al-A`raf: 65). Ia juga kata-kata Saleh a.s. dan kata Shu`ayb a.s.
Dan firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Sesungguhnya kami bangkitkan kepada setiap umat Rasul supaya mereka meyembah Allah dan menjauhi Taghut.`` ( (al-Nahl: 36)
Dan firman Allah bermaksud:
``Dan tidaklah kami utuskan sebelum dari engkau daripada Rasul melainkan kami wahyukan kepadanya bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan kepadaNya (Allah) kami sembah (al-Anbiya`: 25).
Bersabda Rasulullah s.a.w bermaksud:
``Aku disuruh memerangi manusia sehinggalah mereka itu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad adalah Rasulullah.``
Dengan ini adalah sahih bahawa seawal-awal kewajiban di atas setiap mukallaf: Bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah.
Maka tauhid adalah seawal-awal apa yang dimasuki dengannya oleh seseorang jikalau dia mahukan Islam, dan ia adalah akhir yang dia keluar dengannya daripada dunia., sebagaimana sabda Nabi s.a.w. bermaksud:``Siapa yang akhir kalamnya `La ilaha 1lla Allah` dia masuk syurga.
Maka diadalah seawal wajib dan seakhir wajib.
Maksud kami dengannya,
Tauhid al-Uluhiyyah, kerana tauhid mengandungi tiga jenis:
Pertamanya: `Al-Kalam` tentang sifat-sifat
Kedua: Tauhid al-Rububiyyah, dan keterangan bahawa Allah secara Tunggal mencipta segala sesuatu.
Ketiga: Tauhid al-Ilahiyyah: Bahawa berhaknya Subhanahu wa Ta`ala bahawa disembah dengan keesaanNya, tidak ada sekutu bagiNya.
Huraian Penulis =Hr. seterusnya pensharh menghuraikan maksud, sifat, tauhid Uluhiyyah dan Tauhid Rububiyyah dengan hujah-hujah ayat-ayat Al-Qur`an..
Sesungguhnya huraian terhadap ayat ini memakan halaman 11 halaman. (hlm 13-23). Penulis hanya mengambil  dari kandungannya hanya satu setengah halaman sahaja. Dalam huraian oleh pensharah ada disentuh tentang pihak lawan yang tidak secucuk dengan aliran akidah Sunni, iaitu terhadap `Al-Jaham bin Safyan yang menafikan sifat.
Mtn. 2: Dan berkata Imam al-Tahawi (Dan tidak sesuatu seumpamaNya)
Srh: Sesungguhnya Ahlu al-Sunnah telah sepakat bahawa Allah T`a`ala tidak ada sepertinya oleh sesuatu, tidak pada dhatNya, tidak pada sifatNya dan tidak pada af`alNya, tetapi lafaz (al-tashbih) sesungguhnya terjadi pada kalam manusia lafaz yang digunakan pada tempat yang dikehendaki dengannya makna yang sahih, dan dia ialah apa yang dinafikan  Al-Qur`an dalil dengannya oleh akal. Daripada ketentuan Tuhan Ta`ala tidak disifat dengannya oleh sesuatu daripada makhluk-makhluk, dan tidak menyerupainya oleh sesuatu daripada makhluk-makhluk, pada sesuatu daripada sifatnya dan (Tidak seperti seumpamanya oleh sesuatu sebagai menolak terhadap yang menyamai dan mentashbih denganNya (Dia Amat Mendengar lagi Melihat).
Hr. Penerangan ungkapa kedua ini lebih pendek dari yang pertama (hlm. 23-25).
Mtn.3.Berkata Al-Tahawi: (Dan tidak sesuatu melemahkanNya).
Srh. Yang demikian kerana sempurna qudratNya
Firman Allah bermaksud ``Sesungguhnya Allah di atas segala sesuatu adalah berkuasa`` (al-Talaq: 12)
Dan firmanNya lagi bermaksud:
``Dan tidaklah Allah melemahkanNya daripada sesuatu di langit dan tidak di bumi. Sesungguhnya Dia  adalah  amat Mengetahui dan Berkuasa` (Fatir:44).
Seterusnya dihuraikan dengan ayat kursi sepenuhnya.
Mtn.4. Dan berkata (Al-Tahawi): (Dan tidak ada Tuhan selainNya)
Srh. Ini adalah kalimah tauhid yang mendakwah dengannya rasul-rasul dan mengithbatkan tauhid dengan kalimah ini dengan iktibar nafi dan ithbat.
Hr. Sharh bagi ungkapan di atas adalah ringkas
Mtn. 5. Berkata Al-Tahawi bermaksud:
``Qadim tanpa permulaan, selama tanpa hujungan``
Srh: Demikian seperti firman Allah bermaksud: `Dia Yang Awwal dan Yang Akhir` (al-Hadid:3).
Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w bermaksud: ``Allahumma Engkau Yang Awwal, maka tiada sesuatu sebelum Engkau dan Engkau Yang Akhir, maka tiada sesuatu selepas Engkau.``
Hr. Ungkapan indah berseni (estetika)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Demikianlah contoh huraian bagi lima ungkapan yang walaupun ringkas, tetapi sharahnya adalah panjang. Namun dengan contoh diberi di atas dapat difahami format persembahan oleh matan, pensharah dan paling penting dapat dinilai dari segi ciri akidah salafiyyah yang disebut-sebut  sebagai pendekatan oleh Al-Tahawi.

Sekian.


No comments:

Post a Comment