January 3, 2016

Tasawuf Dan Falsafah Kiri


BBB, 21 Jamadil Awal 1437 = 02 Januari 2016 (Sabtu):


Tasawuf pada dasarnya merupakan bidang falsafah utama Islam. Tetapi ada pembawaan tasawuf yang tidak cocok dengan Islam, maka kita istilahkan sebagai `Tasawuf Dan Falsafah Kiri`. Sememangnya pada dasar tasawuf adalah tekun beribadat dan mensucikan diri dalam mendekati Allah, tetapi  akibat dari pertembungan budaya keilmuan dengan budaya luar, khususnya selepas meluasnya Islam ke kawasan-kawasan yang selama ini di bawah pengaruh Parsi, Kristian, Yahudi, Hindu, Budddha, maka berlaku pengolahan dan asimilasi budaya, fikiran dan filsafat sama ada disedari atau tidak ada kesengajaan melakukan penyesuaian dengan falsafah dan agama luar dan antaranya menjadii pendekatan falsafah kesufian tersendiri.
Seawal tokoh sufi yang dikaitkan dengan tasawuf falsafah kiri ialah Abu Yazid al-Bistami (m. 261H.) Nama beliau adalah Abu Yazid Tayfur bin bin Isa bin Sarushan berbangsa Parsi. Dato`nya Sarushan ini seorang Majusi dan menganut agama Islam. Abu Yazid membicarakan soal ma`rifat dan kashaf, sebagaimana turut membicarakannya oleh Dhu al-Nun al-Misriyy. (Abdul Rahman Al-Sulamiyy, Tabaqat al-Sufiyyat, Maktabat al-Hashimiyy - Al-Maktab al-Arabiyy, Al-Qahirah-Al-Kuwait, 1389/1969: 69-70).
Ibn Khaldun melihat ada pengaruh luar meresap ke dalam tasawuf Islam yang membawa kepada tasawuf falsafah kiri yang dari mereka lahirnya pendapat mengenai `Ittihad - Hulul (Penyatuan- Penjelmaan) dan Wahdat al-Wujud. Ittihad dikaitkan dengan Al-Bistami yang mempunyai hubungan dengan  Pengaruh Hindu-Parsi mengenai fana` dan penyatuan - Ittihad, manakala al-Hulul dikaitkan dengan Al-  Hallaj yang mempunyai hubungan dengan pengaruh Kristian, manakala Wahdat al-Wujud dikaitkan  dengan Ibn `Arabi yang  lahir secara  genius falsafah pemikiran Wahdat al-Wujud. Konsep ma`rifat yang luas dari segi maknanya boleh dikaitkan keilmuan dengan aliran Sunni dan boleh juga dikaitkan dengan ma`rifat kepada aliran-aliran falsafah yang dipengaruhi luar berkenaan.
(Ahmad Taufiq `Ayyad, Al-Tasawwuf al-Islamiyy, Tarikhuh wa Madarisuh wa Tabi`atuh wa Atharuh, Maktabat al-Anglo al-Misriyyah, Al-Qahirah, 1970: 75-80).
Konsep `Ittihad` bermaksud tahap bawah – hamba boleh meningkatkan diri dari tahap bawah kepada bersatu pada tahap tertinggi – Ketuhanan. Galuran pemikiran falsafah sedemikian misalnya digunakan bagi mengolah tahap kehambaan Nabi Isa dan Maryam dari faham Kristian meningkat kepada tahap ketuhanan. Ini dapat difaham dari konsep Triniti, bahawa Maryam dan Isa meningkat dari tahap manusia kepada tahap ketuhanan, iaitu tiga uknum ketuhanan. Dalam konsep kesufian yang bersifat kiri, melihat penyucian dan peningkatan hamba boleh mencapai tahap tertinggi – Ketuhanan yang sudah tentu faham yang sedemikian adalah salah dari segi Islam.
Adapun faham Hulul adalah di sebalik dari faham Ittihad. Jika dengan ittihad tahap hamba meningkat ke tahap tertinggi, maka `Hulul` adalah sebaliknya, iaitu tahap tertinggi turun menjelma ke tarap hamba. Konsep ini juga boleh dilihat dan dipakai dari segi faham Kristian, bahawa Allah turun ke tahap hamba pada diri Maryam dan Isa yang menerima unsur ketuhanan – yang juga bercanggah dengan akidah keislaman. Sedar atau tidak bahawa dari segi pengaruh budaya tradisi, konsep penjelmaan sering menjadi tema cerita-cerita dalam sastera Melayu lama seperti menjelma dari buluh betung, dari kepala gajah dan buih yang mencerminkan pengaruh Hindu-Budhdha yang tebal pengaruhnya pada masyarakat Melayu Tradisi.
Faham falsafah Wahdat al-Wujud adalah falsafah yang paling teratur yang mencerminkan kebijaksanaan Ibn `Arabi (560-638H. /1164- 1240M.) pembawa faham ini, sehingga falsafah wahdat al-wujud ini disifatkan sebagai `Doktrin Wahdat al-Wujud`.
Dengan falsafah Wahdat al-Wujud  Ibn `Arabi bertujuan mau mendirikan konsep benar-benar tauhid Allah Ta`ala yang Allah wujud benar-benar hakiki, sedang yang lain daripadanya ialah wujud idafi yang pada hakikatnya tidak wujud dari segi wujud sebenarnya. Bagi menjustifikasi tunggalnya wujud Allah dan kaitanNya dengan makhluk (istilah makhluk tidak sesuai bagi falsafah wahdat al-wujud) Ibn `Arabi memecahkan konsep Tunggal kepada tiga iaitu Ahadiyyah, Wahdah dan Wahidiyyah.
1)      Ahadiyyah – Peringkat Tunggal Tuhan yang Dia semata Wujud Yang Hakiki. Dia semata Ada dan Hakikatnya tiada yang lain. Dia Wujud, Qidam, Baqa` dan segala sifat kesempurnaan yang lain. Ibarat satu titik di atas ruang tiada yang lain, melainkan titik itu.
2)      Wahdah – Peringkat Esa Tuhan dinisbahkan Dia ada dan ada alam dilihat secara ringkas dan menyeluruh. Ini dihuraikan apa yang dikatakan Hadith Qudsi yang bermaksud:``Aku perbendaharaan tersembunyi, Aku  Suka diketahui, maka Aku jadikan alam. Jadi pada peringkat wujud Allah yang Esa dinisbahkan sudah ada bersama wujud yang nisbi/idafi/tidak hakiki.
3)      Wahidiyyah – Peringkat Satu Tuhan dalam mana dilihat Satu Tuhan bersama segala wujud yang lain secara detail seperti dalam wujud itu ada manusia, pokok, gunung, bintang, matahari dan berbagai lagi. Semua yang lain daripada Satu Tuhan adalah wujud nisbi/idafi/tidak mutlak.
Point penting dari segi faham falsafah wahdat al-wujud ini, bahawa yang wujud hanya Allah Yang Tunggal. Adapun nisbi itu dilihat dari permukaan atau angle berlainan secara nisbi, wujud bulan, bintang dan bumi nisbi dan pada hakikatnya tidak wujud, Yang Wujud adalah Allah yang Tunggal. Segala yang wujud selaian dari Allah adalah bayangan yang pada hakikatnya tidak wujud.
(Affifi, A.E. The Mystical Philosophy of Muhyid Din Ibnul Arabi, Sh. Muhammad Ashraf, Kashmiri Bazar, Lahore, Pakistan, 1964,  213hlm.).
Faham falsafah wahdat al-Wujud adalah kemas dari rangka pemikiran yang bersifat falsafah teratur, tetapi mempunyai kelemahan-kelemahan:
1)      Memberi ruang kepada kefahaman serba Tuhan
2)      Melemahkan dari segi hukum hakam termasuk hukum shari`at, lantaran memberi implikasi suruhan dan hukuman dari Tuhan kepada DiriNya sendiri.
3)      Menjadi kacau dan tidak dapat ditegakkan nilai akhlak
4)      Faham Wahdatul wujud menjadikan syurga dan neraka tidak berfungsi.
5)      Hilang tanggungjawab hamba kepada Allah dan mengundang kekecauan di dalam masyarakat.
Dapatlah dikatakan Wahdatul wujud indah dari rangka falsafah, tetapi tidak mungkin berfungsi dari segi praktik.
Selain dari faham falsafah kiri berhubung dengan ittihad, hulul dan wahdat al-wujud terdapat faham-faham yang lain yang menyimpang dan menyeleweng yang tidak secocok dan tidak sesuai dengan kesucian Islam yang murni yang sengaja tidak dibincangkan di ruang yang ringkas ini.

Sekian.

No comments:

Post a Comment