January 14, 2016

Al-Tahawi: Pengukuh Akidah Salaf


BBB, 04 Rabiul Akhir 1437 = 14 Januari 2016 (Rabu):


Bagi kita aliran akidah Sunni yang biasa diperkatakan ialah Aliran Ash`ari (260-324H./873-933) dan Maturidi (Pertengahan abad ke 3- 332H.). Menyebut Aliran Al-Tahawi agak asing dan jarang kedengaran dan kurang diperkatakan, terutama bagi pengikut-pengikut Islam di Timur Jauh. Al-Tahawi adalah pengukuh aliran Sunni yang hidup dalam era berdekatan dengan Ash`ari dan Maturidi. Al-Tahawi nama penuh baginya ialah Abu Ja`afar Ahmad bin Muhammad bin Salamat al-Azdi al-Hajri al-Tahawi (229-321H. /843-933M.), berkelahiran di Taha, sebuah perkampungan di Hulu Mesir. Al-Tahawi berketurunan Yaman yang moyangnya datang ke Mesir selepas negara itu di bawah pemerintahan Islam.
Al-Tahawi  di samping mendalami bidang akidah juga pakar di dalam bidang Hadith dan fiqh menurut Mazhab Hanafi dan pernah dilantik sebagai ketua Kadi (270H./883M.) di Mesir. Sebelumnya Al-Tahawi pernah ke Syria (268H./882M), kerana mempelajari bidang fiqh dalam Mazhab Hanafi dan menjadi pelajar bagi Kadhi Abu Khazim Abd. Hamid bin Ja`afar yang kemudian menjadi Ketua Hakim di Syria. Al-Tahawi mempelajari Hadith dari guru-guru yang hadir ke Mesir dan beliau sendiri mempunyai ramai pelajar yang mengikuti pengajarannya.
Al-Tahawi juga seorang yang banyak menghasilkan karangan-karangan iaitu seperti:
1)      Sharh Ma`ani al-Athar                     
2)      Mushkil al-Athar
3)      Ahkam al-Qur`an
4)      Ikhtilaf al-`Ulama`
5)      Al-Nawadir al-Fiqhiyyah
6)      Kitab al-Sharaf  al-Kabir
7)      Al-Sharaf al-Ausat
8)      Sharh al-Jami` al-Saghir
9)      Sharh al-Jami` al-Kabir
10)   Al-Mukhayar
11)   Manaqib Abi Hanifah
12)   Tarikh al-Kabir
13)   Al-Radd `ala Kitab al-Mudallisin
14)   Al-Radd `ala Abi `Ubaid
15)   Al-Radd `ala Isa bin `Abidin
16)   Hukum Aradi Makkah.
(A.K.M. Ayub `Ali,  Tahawism, in, A History of Muslim Philosophy, Vol. I, Edited by M.M.Sharif, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1963: 244-245).
Al-Tahawi sebagaimana Al-Maturidi pengikut Abu Hanifah dari segi mazhab fiqh, tetapi mempunyai pendekatan dan kekuatan sendiri dari segi pendekatan akidah.
Abdul al-Mun`im Saleh yang memilih ungkapan-ungkapan Aqidah Al-Tahawi dari Sharh dibuat oleh Ali bin Abi al-`Izz al-Adhra`iyy melahirkan rasa kekaguman kepada kebolehan Al-Tahawi pada menyusun keilmuan akidah sebagai antara terawal membuat pendekatan dari segi akidah. Al-Tahawi sezaman dengan Ash`ari dan Al-Maturidi, tetapi Al-Tahawi lebih dulu meninggal antara mereka bertiga. Mereka tidak bermuafakat dari segi memulakan pendekatan ilmu aqidah lantaran berlainan tempat dan berjauhan seorang di Basrah, seorang di Samarqand dan seorang di Mesir dan dalam masa yang sama mereka menghasilkan keilmuan akidah yang ketiga-tiga pendekatan mereka diterima sebagai pendekatan akidah Sunni, lebih dari itu pendekatan Al-Tahawi lebih mendekati secara Salaf. Sesungguhnya pujian patut diberi, khususnya kepada Al-Tahawi yang dengan sedar, bahawa di tengah berbagai keilmuan yang dipelajari dan menghasilkan kitab-kitab, ia memberi perhatian tinggi bagi mendidik masyarakat umat dengan akidah yang betul. Bagi tujuan ini ia menghasilkan Kitab Al-`Aqidah al-Tahawi yang amat tinggi nilai dan amat berharga, keistimewaan teks akidah ini mendorong `Ali bin Abi al-`Izz al-Adhra`iyy mensharahnya yang dari sharh ini dipetik oleh `Abd al-Mun`im menerbitkannya sebagaimana judul `Usul al`Aqidat al-Islamiyyat` karya yang dibicarakan ini.
Kata Al-Mun`im Saleh, ``Al-Tahawi rahimahu Allah menghasilkan satu aqidah yang sempurna lagi sahih yang melazimkan kefahaman salaf Sunni yang dulu lagi awal, bersih dari pentakwilan, perbandingan dan gangguan  dan kata Abd al-Mun`im Saleh yang memperkenalkan Matan al-`Aqidah al-Tahawi dan sharh terhadapnya oleh  Al-Qadi Ibn Abi al-`Izzi al-Adhra`iyy adalah semuanya sebagaimana menepati apa yang dimaksudkan oleh Al-Tahawi di dalam Matan al-`Aqidahnya.. Di dalamnya dilengkapi dengan nas-nas ayat Al-Qur`an dan Hadith beserta memberi pendapat para Jumhur al-Fuqaha` pada perkara khilaf.`
Berkata tokoh-tokoh `ulama` antaranya Ibn Yunus,
``Adalah Al-Tahawi seorang yang kukuh dan amat dipercayai, faqih, intelek dan amat sukar  bagi seseorang menyamainya.`` Demikian juga pendapat al-Dhahabi dalam bukunya  Tarikh al-Kabir.
Berkata Ibn Kathir di dalam kitab, Al-Bidayah wa al-Nihayah, ``Dia seorang amat dipercayai dan kukuh kedudukan dan penghafal yang lancar.``
Demikian karangan-karangannya mencapai puncak kebenaran, menghimpun segala  faedah dan elok segi pembentangan. Adapun dari segi kitab `Al-`Aqidah al-Tahawiyyah``, walaupun bentuknya kecil, tapi banyak manfaatnya, menurut manhaj salafiyyah, tanpa seleweng dan keliru.``
(`Abd al-Mun`im Saleh, Usul al-`Aqidah al-Islamiyyah, Muassasah al-Risaloah, Beirut, 1407H./1987M: 5-8).
Berkata Al-Shaykh al-`Allamah Ketua Kadi-Kadi `Ali bin Abi Al-Izz rahimah Allah: sebagai permulaan bagi sharhnya, antaranya katanya:
``Sesungguhnya ilmu Usuluddin adalah semulia-mulia ilmu, memerlukannya oleh hamba-hamba Allah mmengatasi keperluan ilmu-ilmu yang lain, oleh kerana tidak hidupnya hati, melainkan dengan mengenal Tuhannya, menyembahNya sebagai keperluan secara fitrah dengan mengenalinya melalui nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatanNya. Adalah mustahil untuk sampai mengetahui sedemikian dan mendapati kefahaman secara detail, maka dengan kehendak Tuhan yang Maha Mulia lagi  Maha Rahmat dibangkitkan rasu-rasul yang mengetahu dan menyampaikan kepada umat. Siapa yang menyambut dakwah dia mendapat berita gembira, sebaliknya siapa yang enggan menerima hukuman balasan. Penyampaian maklumat sebagai kunci dakwah dan inti risalah, puncaknya mengetahui Allah Subhanahu wa Ta`ala yang disembah. Dengan mengetahui apa yang didakwah terbina tuntutan risalah keseluruhan dari awal hingga akhirnya. Kemudian diturut oleh dua perkara besar:
Pertama: Menerangkan jalan yang menyampaikan, iaitu syariat yang mengandungi suruhan dan larangan
Kedua: Mengetahui jalan-jalan diikuti yang dibawa oleh Rasul yang menyampaikan kepada yang membawa kepada  kenikmatan dengan jalan yang diikuti.
(Ibid. 9).
Demikian sebagai pengenalan bagi latar  Al-Tahawi dan keilmuan yang diusahakan bagi kepentingan ummah, alu-aluan oleh pengusaha yang memilih dan  menyusun sebagai teks bagi `Aqidah Al-Tahawi, iaitu `Abd al-Mun`im Saleh al-`Aliyy al-Izziyy dan pensharh kepada  Matan Aqidah Al-Tahawi `Ali bin Abi al-`Izz al-Adhra`iyy yang melengkapkan kitab yang dibicarakan iaitu `Usul al-`Aqidat al-Islamiyyat`.

Sekian.


2 comments:

 1. assalamualaikun dr. sy azizul dari dengkil, hendak bertanya mengenai tapak purba jenderam hilir. kerana saya telah beberapa kali membuat lawatan ke sana.

  harap dr dapat membantu

  ReplyDelete
 2. AQIDAH ATTAHAWIYAH
  Kitab rujukan salafi yg benar
  Berikut ini penjelasan Aqidah yg benar menurut salaf
  Membongkar kebohongan pendapat bahwa dzat Allah bertempat di atas arsy (sifat fi’liyah) yg memiliki 1 wajah, 2 mata, 2 tangan (sifat dzaatiyah) dlm sifat2 khabariah asma wassifat dlm trilogi tauhid yg mengaku mengambil dari kitab ini
  Al Imam Abu Ja’far ath-Thahawi -semoga Allah meridlainya- (227-321 H) berkata :
  “Maha suci Allah dari batas-batas (bentuk kecil maupun besar, jadi Allah tidak mempunyai ukuran sama sekali), batas akhir, sisi-sisi, anggota badan yang besar (seperti wajah, tangan dll) maupun anggota badan yang kecil (seperti mata, mulut, telinga dll). Dia tidak diliputi oleh satu maupun enam arah penjuru (atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang) tidak seperti makhluk-Nya yang diliputi enam arah penjuru tersebut”.
  Allah tidak berhajat pada arsy dan makhluq bahkan Allah menguasai Arsy dan semua makhluq:
  Tarjamah matan aqidah thahawiyah point 16:
  “Dan arsy dan kursy adalah benar adanya (haq), dan Dia tidak membutuhkan ‘Arsy-Nya itu dan apa yang ada di bawahnya. Dia menguasai segala sesuatu dan apa-apa yang ada di atas (arsy)nya. Dan Dia tidak memberi kemampuan kepada makhluk-Nya untuk menguasai segala sesuatu.”
  Perkataan al Imam Abu Ja’far ath-Thahawi di atas merupakan Ijma’ (konsensus) para sahabat dan Salaf (orang-orang yang hidup pada tiga abad pertama hijriyah).
  Tanpa penambahan Allah bersemayam di atas arsy
  Arah dan Tempat adalah makhluq
  Allah Ada Tanpa Tempat dan Arah
  Allah ta’ala berfirman: “Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya (baik dari satu segi maupun semua segi), dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya”. (Q.S. as-Syura: 11).
  Ayat ini adalah ayat yang paling jelas dalam al Qur’an yang menjelaskan bahwa Allah sama sekali tidak menyerupai makhluk-Nya. Ulama Ahlussunnah menyatakan bahwa alam (makhluk Allah) terbagi atas dua bagian; yaitu benda dan sifat benda. Kemudian benda terbagi menjadi dua, yaitu benda yang tidak dapat terbagi lagi karena telah mencapai batas terkecil (para ulama menyebutnya dengan al Jawhar al Fard), dan benda yang dapat terbagi menjadi bagian-bagian (jisim).
  telah ada sebelum terciptanya tempat dan arah, begitu pula akal akan menerima wujud-Nya tanpa tempat dan arah setelah terciptanya tempat dan arah. Hal ini bukanlah penafian atas adanya Allah. Al Imam al Bayhaqi (W. 458 H) dalam kitabnya al Asma wa ash-Shifat, hlm. 506, mengatakan: “Sebagian sahabat kami dalam menafikan tempat bagi Allah mengambil dalil dari sabda Rasulullah shalllallahu ‘alayhi wa sallam:
  “Engkau azh-Zhahir (yang segala sesuatu menunjukkan akan ada-Nya), tidak ada sesuatu di atas-Mu dan Engkaulah al Bathin (yang tidak dapat dibayangkan) tidak ada sesuatu di bawah-Mu” (H.R. Muslim dan lainnya).
  Jika tidak ada sesuatu di atas-Nya dan tidak ada sesuatu di bawah-Nya berarti Dia tidak bertempat”.
  SALIN DAN BAGIKAN
  https://youtu.be/VCTWZbvwNwQ

  ReplyDelete