January 25, 2016

Qada` Dan Qadar Aspek Akidah, Usul Ma`rifat Mentauhidkan Allah


BBB, 14 Rabiul Akhir 1437 = 24 Januari 2016 (Ahad):


Berkata Al-Tahawi: 55 ( Apa kesilapan hamba tidaklah musibah (nasib/membetuli) baginya dan apa yang betul tidaklah menjadi kesilapan baginya).
Hr. Yakni mengikut ketentuan qada` dan qadar baginya.
Kata Al-Tahawi 56 (Hamba hendaklah mengetahui bahawa ilmu Allah mendahului ilmu hamba pada setiap keadaan daripada makhluk kejadian, maka ditakdir baginya yang demikian dengan takdir berhikmah yang sesuai, yang tidak berlaku kekurangan, tanpa akibat, tidak hilang, tidak berubah, tidak kurang dan tidak lebih dari segi makhluk ciptaan  sama ada di langit dan bumiNya).
Srh. Ini menolak pendapat Mu`tazilah yang mengatakan, bahawasanya Allah mengetahui pada peringkat azali dan mereka berkata, bahawa Allah Ta`ala tidak mengetahui perbuatan hamba sehingga mereka melakukan perbuatan ! Maha Suci Allah daripada apa yang mereka katakan. Allah Maha Tinggi lagi Agong.
Berkata Al-Tahawi: 57 (Demikian daripada akidah iman dan usul al-Ma`rifat dan pengiktirafan dengan ketauhidan Allah dan rububiyyahNya. Sebagaimana firman Allah Ta`ala di dalam Kitabnya (AL-Qur`an) bermaksud:
``Dan Dia mencipta tiap-tiap suatu, maka Dia mentakdirkannya dengan takdir tertentu (Al-Furqan: 2) Dan firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Dan adalah perintah Allah menurut kadar yang ditentukan kadarnya.`` (Al-Ahzab: 38).
Srh: Maka dari Ibn `Abbas r.anhuma bahawasanya ia berkata, ``Al-qadar ialah aturan ketauhidan, siapa yang mengesakan Allah dan mendustakan dengan Qadar, maka menghapus oleh pendustaannya terhadap tauhidnya.``
Ini ialah kerana beriman dengan qadar, mengandungi iman dengan ilmu Allah yang Qadim dan apa yang zahir dari ilmuNya yang tidak meliputi dengannya (oleh makhluk) dan kitabNya  tentang takdir-takdir makhluk. Sesungguhnya telah sesat di dalam maudu` ini makhluk-makhluk dari musyrikin,, al-Sabi`in, dan al-falasifah dan lain daripada mereka itu yang mengingkari ilmu Allah dengan ju`iyyat dan lain-lain.
Berkata Al-Tahawi,
Mtn. 58 (Celakalah bagi siapa yang menjadikan hatinya tentang qadar sebagai hati yang sakit. Sesungguhnya dia meminta pertolongan dengan kewahamannya untuk menyelidik tentang yang ghaib secara rahsia dan tersembunyi dan kembali dengan apa yang dikatakan padanya secara dusta.
Srh: Bahawa hati hidup dan mati, sakit dan sembuh, Hati yang sihat adalah hidup apabila dibentang kepadanya perkara yang batil dan huduh, maka ia secara naluri liar dan tidak menyukainya dan tidak berpaling kepadanya. Sebaliknya hati yang mati, maka sesungguhnya tidak membezakan antara yang elok dan huduh.
Berkata Abdullah bin Mas`ud: ``Binasalah orang yang tidak ada  baginya hati yang tidak mengenal dengannya akan yang makruf dan yang mungkar.``
Penyakit hati dua jenis.Sakit syahwah dan sakit syubhah.
Sakit syahwah dimaklumi dan sakit syubhah, seperti permasalahan al-qadr yang dibahas tanpa penghujung.
Bab XII
Berkata Al-Tahawi 59: (Bahawa `Arash dan Kursi adalah Haq)
Srh: Sebagaimana firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Tinggi darajat dan mempunyai `Arash`` (Ghafir:15)
Berfirman Allah Ta`alabermaksud:
 ``Al-Rahman di atas `Arash memerintah.`` ( Taha: 5)
Firmannya lagi bermaksud:
``Luas Kursinya  melangit dan bumi (Al-Baqarah: 255).
Berkata Al-Tahawi: 60 ( Dia terkaya dari `Arash dan apa yang selain daripadanya, meliputi dengan setiap sesuatu dan mengatasinya dan lemah dari meliputi oleh makhluknya).
Srh. Sebagaimana firman Allah bermaksud,
`` Sesungguhnya Allah terkaya daripada alam (Al-`Ankabut: 6)
FirmanNya lagi bermaksud,
`` Dan bagi Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan adalah Allah bagi setiap sesuatu adalah meliputi (Al-Nisa`: 126).
Bab XIII
Berkata Al-Tahawi, 61 (Sesungguhgnya Allah menjadikan Ibarhim sebagai Khalil dan bercakap Allah  akan Musa sebagai percakapan, beriman, mentasdiqkan dan penerimaan)
Srh. Firman Allah bermaksud, Dan Allah menjadikan Ibrahikm sebagai Khalil.`` (Al-Nisa`: 125).
Dan berfirman Allah bermaksud,
``Dan bercakap oleh Allah akan Musa sebagai percakapan.`` (Al-Nisa`: 164).
Bab XIV
Kata Al-Tahawi (Kami beriman dengan Malaikat dan Nabi-Nabi dan kitab-kitab yang diturunkan ke atas Rasul-Rasul, dan kami menyaksikan bahawasanya adalah mereka itu di atras Kebenaran yang nyata).
Srh. Ini adalah perkara-perkara yang berhubung dengan rukun-rukun iman. Sebagaimana firman Allah Ta`ala bermaksuD;
``Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya.`` (Al-Baqarah: 285).
Dan bersabda Rasulullah s.a.w. pada Hadith yang ittifaq tentang kesahihannya, Hadith Jibril dan soalannya kepada Nabi s.a.w. tentang iman, maka sabda Rasulullah s.a.w.,:
``Bahawa engkau beriman dengan Allah, dan malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhirat dan engkau beriman dengan qadar – baiknya dan jahatnya.``

Sekian.


No comments:

Post a Comment