December 24, 2016

DIMENSI TASAWUF DALAM FIQH


BBB,  23 Rabi`ul-Awwal 1438H. = 23 Disember  2016M. (Juma`at):
Hubungan tasawuf dengan akidah begitu rapat. Di dalam tasawuf dibicarakan konsep tauhid, pertembungan pendapat di dalam ilmu tauhid, bahkan ilmu al-Kalam turut dikaitkan di dalam  pembicaraan  tasawuf seperti pendapat Mu`tazilah, Ahlu al-Sunnah dan sebagainya, bahkan topik-topik yang sama di dalam akidah dibicarakan juga menurut perspektif tasawuf contoh seperti persoalan apa itu tauhid, sifat, tentang Al-Qur`an, al-kalam, al-ru`yah, qadha`, qadar, jabar, aslah, wa`ad, wa`id, shafa`ah dan sebagainya. Pembicaraan bukan saja kerana persoalan-persoalan ini berkaitan dengan  ilmu tasawuf dan tasawuf setengahnya mempunyai pendekatan tersendiri, tetapi adalah kerana dilihat kesempunaan tasawuf adalah bergantung pada kesempurnaan akidah.
Sebagaimana tasawuf mempunyai kaitan dengan akidah, demikian juga tasawuf mempunyai hubungan yang rapat dengan fiqh, walaupun perkaitan perhubungan antara keduanya tidak sebanyak diperkatakan sebagaimana perkaitan dan pembicaraan antara ilmu tasawuf dan akidah. Namun sudah tentu difahami bahawa kesempurnaan tasawuf juga adalah bergantung pada kesempurnaan  amalan-amalan berhubung dengan bidang fiqh. Soalan jelas berhubung dengan perkaitan dan kesempurnaan tasawuf, ``Adakah betul seorang bertasawuf dengan tidak bersolat atau tidak sempurna solat ?` Tentulah jawab, tidak bertasawuf seseorang yang tidak bersoalat. Demikian dengan ibadat-ibadat wajib yang lain seperti, puasa, zakat dan haji.
Kesedaran tentang perlunya kepada ibadat yang sempurna ini telah dibicarakan di dalam pendekatan tasawuf oleh Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi di dalam karangan tasawuf terkenalnya `Al-Luma`` itu.
Di dalam kitabnya ini beliau memberi ruang yang panjang membeicarakan persoalan yang berhubung dengan ibadat. Tetapi pendekatannya tidaklah secara kitab fiqh, tetapi beliau membicarakan tentang ibadat dari aspek adab-adab bagi meningkatkan ibadat-ibadat, iaitu:
Adab wudhu`  dan t*aharat, adab di dalam solat, adab berzakat dan bersadaqah, berpuasa  dan adab di dalam mengerjakan haji. Al-Sarraj dapatlah dikatakan pemula yang membicarakan aspek-aspek ibadat di dalam ilmu fiqh sebagai pendekatan yang menintegrasikan kesempurnaan ilmu tasawuf. Pendekatan yang sedemikian dilakukan oleh Abu Talib al-Makki (m. 386H.) dengan karangannya yang berjudul Qut al-Qulub (Makanan Hati). Abu Talib mengambil pendekatan yang lebih jelas dengan mengintegrasikan kitab tasawufnya dengan ilmu akidah dan fiqh.  Pendekatan ini seolah-olah membuka jalan kepada Al-Imam al-Ghazali (m. 505H./1111M.) melengkapkan pendekatan integrasi keilmuan tasawuf dengan kitabnya yang berjudul Ihya` `Ulum al-Din. Di dalam kitab Ihya` `Ulum al-Din ini beliau mengambil pendekatan integrated, bahawa tasawuf sunni adalah kombinasi antara tasawuf, akidah, fiqh dan akhlak, iaitu dengan mengkombinasikan pendekatan yang telah dibuat sebelumnya oleh Al-Muhasibi (m. 243H.) dengan kitab Al-Ri`ayat li Huquq Allah yang menerokai pendekatan akhlak, Al-Sarraj (m. 378H.) dengan penerokaan berhubung dengan bidang tasawuf  dan aspek maqam dan hal, al-Kalabadzi dengan aspek-aspek tauhid dan perbezaan pendekatan tasawuf dengan pendekatan Sunni dan bermula dari Al-Sarraj membicarakan sama aspek fiqh – ibadat dan dibawa sama oleh Abu Talib  al-Makki di dalam Qut al-Qulub yang melengkapkan pendekatanya dengan akidah dan fiqh. Dan semuanya ini dilengkapkan oleh Al-Ghazali di dalam karyanya Ihya` `Ulum al-Din.
Mengapa dilihat ada dimensi tasawuf di dalam ilmu fiqh dan keperluannya  kepada ilmu tasawuf.
Ada beberapa faktor penting:
1.       Pemurnian lahir dan batin
Tasawuf ialah keilmuan  yang menekankan kebersihan batin yang berkait dengan pembersihan nafsu, hati dan rohani. Sedangkan ibadat-ibadat dari segi syara` adalah penekanan pada aspek amalan dan luaran. Kesempurnaan dalaman bergantung pada kebersihan dan kesempurnaan luaran Tiada tasawuf tanpa  fiqh.
2.       Tanpa gandingan boleh membawa kepada penyelewengan
Al-Imam Malik menyebut tentang perlunya gandingan antara ilmu tasawuf dan fiqh dengan katanya bermaksud:
``Siapa bertasawuf dan tidak berfiqh boleh membawa kepada zindiq dan
Siapa berfiqh dan tidak bertasawuf boleh membawa kepada fasiq, dan
Siapa yang menghimpun antara keduanya, maka dia mencapai tahqiq.
3.       Pengukuhan Ilmu tiga serangkai
Bermaksud ilmu tiga serangkai ini ialah ilmu yang berhubung dengan Islam – termasuk fiqh, keilmuan yang berhubung dengan keimanam (rukun iman) dan berhubung dengan ihsan. Sebagaimana Hadith diriwayatkan oleh `umar bahawa Rasulullah s.a.w. ditanya oleh Jibril, tentang Islam, iman dan ihsan yang mencerminkan kepentingan ketiga-ketiga aspek iaitu rukun  Islam, rukun iman dan ihsan merupakan keperluan yang bersifat integrated.
4.       Elemen tasawuf di dalam ayat-berhubung dengan ibadat:
Di dalam ayat-ayat Al-Qur`an, meskipun berhubung dengan bidang fiqh, misalnya berhubung dengan ibadat, tetapi membawa bersamanya elemen tasawuf. Contoh ayat bermaksud:
``Sesungguhnya  bersolat itu mencegah dari perkara keji dan mungkar.`` (Al-`Ankabut: 45)
Dan ayat bermaksud:
``Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa.`` (Al-Baqarah: 183).
Hasil dari solat mencegah perkara keji dan puasa memupuk taqwa. Ianya  adalah antara fokus dan kesan bertasawuf.
5.       Kesan dari ibadat
Kesan dari ibadat  membentuk seseorang berjiwa bersih, jujur dan bertanggungjawab. Ianya adalah merupakan elemen tasawuf.
Dapat ditambah lagi kepentingan dan kesan ibadat di dalam pembinaan jiwa ketasawufan. Pendek kata hubungan antara bidang tasawuf dan fiqh amat rapat, hingga dapat dikatakan bahawa tiada tasawuf tanpa berfiqh dan ibadat.

Sekian.

No comments:

Post a Comment