December 14, 2016

KONSEP YAQIN


BBB,  14 Rabi`ul Awwal  14328H. =  14 Disember 2016 (Rabu):
Yaqin  ialah puncak bagi keilmuan umum, juga dibicarakan di dalam ilmu akidah dan turut juga dibicarakan  di dalam ilmu tasawuf, tetapi pendekatan  agak berbeza.
Di dalam keilmuan umum apa yang mau dicapai atau apa yang mau disampaikan ialah kebenaran sesuatu ilmu itu, maksud kebenaran ialah tepat dengan realiti dan hakikat keilmuan yang dipelajari seperti pembelajaran ilmu matematik misalnya, maka jawapan yang dicapai adalah tepat dan benar. Begitulah dengan keilmuan-keilmuan yang lain benar yang mau dicapai dan dia adalah menjadi `Yakin` - tidak diragui. Benar yang diyakini ini adalah penting, hingga apa yang diyakini menjadi pegangan dan diaplikasikan di dalam  amalan.
Yaqin juga menjadi tujuan di dalam pembelajaran ilmu akidah agar penganutnya  berpegang teguh dan tidak berada di dalam ragu yang merosakkan akidah. Keilmuan dalam bidang akidah dikenali sebagai  ma`rifat. Misalnya `Ma`rifat Allah` adalah kewajipan terawal di dalam ilmu akidah. Mengenal Allah adalah dengan `Yaqin` tanpa berlebih kurang – tidak pada taraf z*an, syak dan waham yang merosakkan akidah. Pengajian akidah mempunyai pendekatan yang tersendiri di dalam menghuraikan keilmuan berkenaan.
Di dalam tasawuf `Yakin`  adalah keperluan utama dan seharusnya seseorang itu perlu memantapkan diri terlebih dahulu dengan keilmuan  akidah bahkan dengan keilmuan shari`at  (fiqh), lantaran kata Imam Malik r.a.
``Siapa bertasawuf tidak berfiqh boleh membawa kepada zindiq
Siapa berfiqh tidak bertasawuf boleh membawa kepada fasiq
Siapa yang menghimpun antara keduanya dia tahqiq.
Pencapaian kepada tahqiq tentulah termasuk sama ilmu aqidah atau usuluddin,
Di  dalam pembicaraan keilmuan tasawuf, tidaklah dihurai kembali berkenaan pendekatan keilmuan aqidah dan fiqh. Ianya  adalah komponan yang telah sedia ada bagi seseorang sufi. Percakapan tentang tasawuf adalah gambaran pegangan sufi  dengan ketiga-tiga bidang berkenaan – termasuk tauhid, sebagaimana kata  Junayd di dalam al-Luma` tentang tauhid kesufian, katanya:
``Ialah menunggalkan yang Esa dengan tahqiq wahdaniyyatNya, dengan sempurna keesaanNya. Dialah yang Esa yang tidak beranak dan tidak  diperanakkan, menafikan lawan dan persamaan dan penyerupaan, tidak disembah selainNya, tidak tashbih dan tidak bagaimana, tidak ada gambaran dan tidak ada sebarang tamthil. Dialah Tuhan Yang Esa Yang Samad lagi Tunggal yang tidak ada sepertimNya  sesuati Dialah Yang Amat Mendengar lagi Amat Melihat.``
Dari ungkapan di atas terbayang kedalaman tentang hakikat dan pegangan ketasawufan  Al-Junayd yang membayangkan juga ke dalaman bidang akidahnya.
Apakah konsep yaqin dari segi kesufian ? Al-Kalabadzi mengambil pendapat Al-Junayd  tentang yaqin. Menurutnya ``Yaqin ialah terangkat dari syak.``
Al-Kalabadzi juga memetik pendapat Al-Nuri tentang yaqin, maka katanyaL ``Yaqin ialah al-Mushahadah.``
Dan kata Ibn `Ata`, Yakin ialah yang hilang daripadanya pertentangan sepanjang zaman.
Tentang yaqin kata Dzu al-Nun al-Misri, ``Apa yang dilihat oleh mata dinisbah kepada ilmu dan apa yang dihayati hati adalah dinisbah kepada yaqin.
Bahkan kata yang lain, `Yaqin ialah `ayn al-qalb.`
Berkata Sahl, `Yaqin ialah al-Mukashafah.``
Al-Sarraj menyebut bahawa yaqin mempunyai tiga  tahap, iaitu.
`Ilmu  al-Yaqin`, iaitu keyakinan melalui keilmuan yang antaranya secara rasional akal.
`Ayn al-yaqin`,iaitu keyakinan melalui penglihatan mata yang antaranya membawa kepada ilmu.
Dan Haqqul-Yaqin, iaitu keyakinan bertahap tinggi, iaitu mencapai hakikat keyakinan.
Berkata Al-Sarraj lagi, Al-Yaqin adalah tahap tinggi dan ada tiga hal berkenaan yaqin:
Tahap rendah, iaitu yaqin orang awam dan para murid pada peringkat permulaan.
Sebagaimana kata Al-Junayd, Yaqin ialah terangkat dari syak.
Tahap pertengahan, yang juga dikenali tahap khusus seperti kata Ibn `Ata`, iaitu yang tiada pertentangan dalam penerusan zaman
Tahap tinggi, iaitu khusus al-khusus seperti kata `Uthman al-Makki, ``Yaqin ialah tahqiq ithbat bagi Allah dengan segala sifatNya.``
Yaqin termasuk di bawah ahwal, dan yaqin adalah asal bagi semua ahwal, dan kepadanya puncak bagi semua ahwal, dia adalah akhir bagi ahwal, batin bagi semua ahwal,, zahir bagi al-ahwal dan nihayah bagi ahwal, tahqiq tasdiq dengan yang ghaib dengan hilang syak dan ragu. Dan puncak yakin ialah rasa mesra  dan manis munajat dan bersih renungan terhadap Allah dengan mushahadah hati dengan hakikat yaqin dengan hilang illah dan mu`aradhah bertentangan.
Sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Sesungguhnya  pada yang sedemikian itu menjadi tanda bagi mereka yang memerhati dan memikirkannya.`` (Al-Hijr:  75)
Dan maksud ayat:
``Dan pada bumi ada tanda-tanda bagi orang-orang yang yaqin.`` (Al-Dzariyat: 20).
Demikian konsep dan penghayatan kesufian berhubung dengan konsep yaqin .

Sekian.

No comments:

Post a Comment