December 23, 2016

MA`RIFAT AL-HAQQ DAN HAQIQAT


BBB, 22 Rabi`ul Awwal 1438H. = 22 Disember 2016M. (Khamis):
Persoalan ma`rifat dan ilmu sesungguhnya pernah dibicarakan sebelum ini, namun dibawa kembali bagi melihat, khususnya dari perspektif Al-Kalabadzi. Ma`rifat sebagaimana kita telah bicarakan ialah ilmu  khusus dari segi kerohanian, manakala ilmu ialah merujuk kepada semua bidang, khususnya segala yang berhubung dengan maklumat alamiah.
Al-Kalabadzi merujuk pendapat bahawa ma`rifat ada dua bidang, iaitu ma`rifat al-Haqq dan ma`rifat Haqiqat. Adapun  ma`rifat al-Haqq, ialah mengithbatkan tentang tauhid (keesaan)  Allah Ta`ala sebagaimana ternyata daripada sifat-sifatNya.
Persoalan tauhid ini dibicarakan oleh Al-Kalabadzi selepas membicarakan tentang ma`rifat yang menurutnya rukun tauhid ada tujuh iaitu:
Mengesakan yang qidam daripada yang baharu
Mentanzihkan yang Qadim daripada perkara baharu kepadaNya
Meninggalkan penyamaan antara sifat
Menghilangkan `illah daripada Al-Rububiyyah
Mengijlalkan yang Haqq daripada berkait dengan qudrat yang baharu terhadapNya
MembersihkanNya daripada  tamyiz dan ta`ammul
Dan membersihkanNya daripada qiyas.
Maksud  tauhid bahawa  engkau mengifradkan ketauhidanNya.
Pendek kata Tauhid al-Haqq ialah Ma`rifat al-Haqq, iaitu mentauhidkan Allah yang Dia adalah bersifatr dengan sifat Kesempurnaan.
Adapun bahagian kedua, iaitu Ma`rifat Haqiqat.
Ma`rifat Haqiqat adalah tiada jalan kepadaNya, lantaran tertegah Allah al-Samad dan Haqiqat Rububiyyah daripada diliputi. Lantaran firman Allah bermaksud:
``Dan tidak meliputi dengannya keilmuan.`` (Taha: 110).
Walau bagaimana kerahsiaan tentang ma`rifat dan keilmuan  adalah mistri bagi manusia, dan tiada batas dan watas bagi mereka meneroka dan mencari. Namun walaupun ternyata ada kemajuan di dalam penerokaan ilmu  yang mengkagumkan dan ada kemesraan dan kekudusan di dalam mendambakan ma`rifat, semuanya terhad dan amat sedikit yang didapat, sebagaimana firman Allah yang bermaksud:
``Dan tidaklah kami memberi kepada kamu daripada ilmu, melainkan sedikit.`` (Al-Isra`: 85).
Ma`rifat yang diusahakan ialah oleh yang dinamakan `Al-Arif` yang disifatkan oleh Al-Junayd tatkala ditanya tentang al-`arif, maka jawapannya secara kiasan:
``Warna air adalah warna bejananya.``
Ya`ni adalah ia pada setiap hal dengan apa yang aula, maka berubah ahwalnya, lantaran itu dipanggilkan dia sebagai `Anak zamannya`.
Demikian disoal Dzu al-Nun al-Misri tentang `arif, maka katanya, ``Adalah dia di sini dan berlalu.``
Maksudnya, engkau tidak melihatnya  dalam dua waktu dengan hal yang satu, kerana  berlalunya  akan yang lain.
Ada yang mengatakan, ``Al-`Arif ialah yang  menggunakan kesungguhannya kepada tujuan bagi Allah, dan mentahqiqkan dengan apa yang dari Allah, dan sah perkembaliannya  daripada sesuatu kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Engkau melihat mata-mata mereka lempah mengalir air mata lantaran mereka mengenal daripada Yang Haqq.`` (Al-Ma`idah: 83).
Daripada huraian-huraian di atas, ma`rifat adalah merujuk kepada aspek kerohanian yang walaupun kemampuan `arif adalah terhad tetapi mereka adalah pendamba-pendamba berterusan yang meneroka batas-batas kerahsiaan dengan penuh kerinduan, bahawa mereka  penyaksi rahsia tentang kebesaran Allah dengan membesarkan haqNya, mengijlalkan  qudratNya yang lemah  untuk diibaratkan`
Maka disoal Al-Junayd daripada ma`rifat, maka katanya:
``Dia adalah perulangan kerahsiaan di antara membesarkan Yang Haqq daripada liputan dan menijlalNya dari dapatan.
Maka ditanya lagi Al-Junayd  tentang ma`rifat, maka katanya, ``Bahawa engkau mengetahui bahawa apa yang  ditasawwur di dalam kalbu engkau, maka Al-Haqq adalah bersalahan daripada itu.``
Al-Junayd juga  mengatakan bahawa, ``Ma`rifat adalah penyaksian lintasan dengan akibat kejadian. Tiada pembaziran bagi arif dengan keberlaluan dan tiada taqsir.``
Al-Kalabadzi telah membicarakan tentang tauhid secara terhad dengan bahasa minda, iaitu rasional, tetapi tumpuan pembicaraan ialah terhadap persoalan hakikat yang menurut Al-Kalabadzi adalah persoalan yang tidak mungkin dicapai oleh manusia, baik secara minda dan hati-rohani, tetapi bidang inilah sebagai fokus pembicaraan dengan pendekatan-pendekatan perjalanan kualiti yang antaranya dikenali dengan maqam dan hal atau dikenali sebagai  `turuq ila Allah` dengan bahasa rohani. Pada dasarnya  penerokaan trerhadap ilmu menggerakkan manusia maju, walaupun terhad dan penerokaan terhadap haqiqat, walaupun di luar kemampuan, tetapi kerinduan dan pembaikan diri meningkatkan kualiti keinsanan itu sendiri berdepan dengan Yang Abadi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment