December 3, 2016

PENDAPAT SUFI MENGENAI MADZHAB


BBB,  02  Rabi`ul Awwal  1438H. =  02 Disember 2016 (Juma`at):
Abu Bakar al-Kalabadzi juga membicarakan tentang sikap dan pendirian sufi berhubung dengan madzhab-madzhab shar`iyyah atau dikenali juga sebagai madzhab fiqhiyyah. Sebagaimana dimaklumi pada perngkat awal Islam tidak ada apa yang dinamakan madzhab. Al-Qur`an dan Al-Hadith adalah menjadi sumber hukum dan rujukan. Pada zaman Rasulullah s.a.w. Baginda sendiri adalah menjadi rujukan. Selepas zaman baginda para sahabat menjadi rujukan seperti Ibn `Abbad, Ibn `Umar dan sebagainya, tetapi selepas Islam berkembang luas ke luar dari Madinah dan timbul berbagai-bagai masalah hukum yang perlu kepada jawaban, memerlukan kepada tokoh-tokoh yang faham dan mendalam bidang shar`iyyah atau fiqhiyyah. Pendapat tokoh terkenal yang mempunyai ketinggian ilmu dan berkemampuan berijtihad dan mengeluarkan fatwa diikuti. Semakin ramai pengikut dan pendukung mengukuhkan pendapat dan fatwa yang menjadi ikutan. Antara tokoh terkenal ialah Al-Malik bin Anas r.a. (93-179H. ) yang menghasilkan kitab Al-Muwat*t*a` yang menjadi pegangan pengikut-pengikutnya, berikutnya lahir tokoh Al-Imam Shafie (767-820M.) murid kepada Imam Malik yang menghasilkan kitab terkenalnya ialah Al-Umm yang menjadi ikutan bagi pengikut-pengikutnya, seterusnya lahir  Imam Ahmad bin Hanbal (164-241H./780-855M.) yang terkenal dengan kitab Musnadnya dan sebelumnya  tokoh Abu Hanifah al-Nu`man (m. 182H./798M.) yang dikatakan tidak mengarang kitab, tetapi pendapat-pendapatnya dicatat oleh murid-muridnya  dan menjadi panduan bagi madzhab Hanafi.Pendapat mereka ini mendapat dokongan pengikut-pengikut hingga menjadikan mereka sebagai madzhab. Bukan tidak ada tokoh-tokoh lain sebelum dan sezaman mereka seperti Al-Thauri, al-Auzai, al-layth dan sebagainya, tetapi mereka tidak mendapat dokongan pengikut-pengikut dan akhirnya ianya tidak berkembang dan tidak menjadi madzhab  yang diikuti selanjutnya
Berhubung dengan madzhab-madzhab ini , berkata Al-Kalabadzi, kalangan sufi mengambil ahwat dan berhati-hati dan mencari pendapat yang kukuh sebagai pegangan dan mengelak dari perpecahan pendapat. Pada dasarnya mereka melihat  ikhtilaf kalangan fuqaha` adalah di atas jalan yang betul dan tidak bercanggah antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Tiap seorang daripada mereka adalah mujtahid yang betul. Mereka adalah mengukuh pendapat di atas madzhab mereka, dan sah di sisi mereka dengan apa yang didasarkan kepada  Al-Kitab dan Al-Sunnah. Mereka juga dari kalangan yang mahir dari segi istinbat, mereka adalah betul dengan apa yang diyakini. Siapa yang bukan dari ahli al-ijtihad dia hendaklah mengambil fatwa sebelumnya yang lebih diketahui dan berdasarkan hujah-hujah yang kuat.
Apakah perlunya madzhab ? Pada dasarnya tidak perlu kepada madzhab, kerana pada zaman Nabi dan sahabat-sahabat tidak ada mdzhab. Tetapi memahami hukum-hakam memerlukan kemahiran di dalam bidang fiqh,  khususnya memerlukan  kefahaman terhadap Al-Qur`an, Al-Hadith, memahami tentang istinbat, qiyas, kelayakan berijtihad dan sebagainya yang tidak mudah difahami dan dicapai oleh orang perseorangan. Sebab  itu lebih selamat mengikut tokoh-tokoh terkenal di dalam bidang fiqh yang kemudian dikenali dengan madzhab. Tetapi bolehkah beramal secara taqlid ? Menurut pengarang kitab Usul al-Fiqh Ustaz Haji Hasan bin Haji Ahmad dan kitab  al-Qawa`id al-Fiqhiyyah yang disatukan sebagai satru kitab menyatakan:
``Para kebanyakan `ulama yang muhaqqiqin yang sepakat berpendapat wajib bertaqlid ke atas orang-orang awam dan mereka yang tidak mempunyai keahlian berijtihad, tetapi  berselisih pendapat  mengenai wajib terikat dengan madzhab di dalam kesemua masalah.
Bagi orang awam yang telah mengikut pendapat dari madzhab tertentu tidaklah harus baginya menarik balik dan mengikut pendapat mujtahid yang lain. Namun ada yang berpendapat tidak semestinya  seorang terikat dan mengikut pendapat atau madzhab tertentu, kerana tidaklah wajib ke atas mereka, kecuali yang diwajibkan oleh Allah dan RasulNya. Firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Maka bertanyalah kamu kepada mereka yang berpengetahuan agama, jika kamu tidak mengetahui.`` (Al-Nahl: 43).
Namun masalahnya berapa ramai yang berkemampuan dari segi ijtihad dan berkelayakan ? Lagi pula jika berlaku kebebasan cara tafsiran dan ijtihad boleh membawa kepada kecelaruan hukum,.
Di samping itu dengan kebebasan memilih pendapat boleh membawa kepada talfiq. Maksud talfiq seorang yang mengamalkan sesuatu hukum dengan cara yang tidak diakui oleh mujtahid.  Atau mencampur adukkan antara mujtahid. Misalnya seorang mengambil wudhu` mengikut kaedah madzhab Shafie yang wudhu`nya batal jika menyentuh isteri, dia mengambil sikap talfiq dari segi tidak batal wudhu` berdasarkan madzhab Maliki yang berpendapat tidak batal wudhu` menyentuh perempuan yang harus dikahwini – termasuk isteri. Ini membawa kepada masalah sah atau tidak solat seorang yang menyentuh perempuan tadi. juga membawa kepada kecelaruan dari segi amalan. Sebab itu bertalfiq hendaklah dielekkan, kecuali di dalam masalah tertentu sahaja.
Memanglah ideal untuk tidak terikat kepada madzhab, tetapi dia boleh membawa kepada kecelaruan, sebab itu perlu berpegang kepada kesatuan pendapat yang tidak mencelarukan.  Namun mengikuti madzhab juga tidak boleh bebas dan beracmpur aduk untuk mengelak dari kekeliruan dan percampuradukkan. Penetapan mengikut Madzhab Shafie di Alam Melayu ialah kerana  menyatukan ikutan, lagi pula madzhab ini bertapak dan berkembang di alam Melayu sejak agama Islam tiba di alam Melayu. Dengan berpegang kepada madzhab ini setakat ini tidak menimbulkan kekeliruan di kalangan penganut-penganut agama Islam di alam Melayu, lantaran itu ianya seharusnya dipertahankan agar tidak menimbulkan pertentangan dan perbalahan sebagimana berlaku di negeri-=negeri yang mempunyai pegangan berlainan madzhab seperti di India, Pakistan, bahkan di Iran.
Al-Kalabadzi menmgemukakan pendapat kalangan sufi agak terbuka. Mereka bersetuju dengan pendapat dengan ahli al-istinbat yang berwibawa, mereka betul dengan pegangan mereka yang dianggap betul. Ini bererti mereka bersetuju dengan pendapat-pendapat madzhab-madzhab yang mereka adalah ahli mujtahid dan berkelayakan memberi fatwa.
Mengenai beberapa persoalan fiqh mencatat Al-Kalabadzi, bahawa kalangan sufi secara jama`ah berpendapat  bahawa perlu bersegera menunaikan solat apabila masuk waktu dan ia adalah lebih afdhal daripada melewatkannya. Begitulah perlu nersegara bagi kewajipan-kewajipan fardhu yang lain, kecuali ada keuzuran. Mereka juga bersetuju amalan qasar solat dalam persafiran yang layak diqasar. Juga boleh berbuka puasa secara harus di dalam safar. Mereka juga berpendapat  wajib menunaikan haji bila  berkemampuan.
Demikian lah pendirian kalangan sufi berhubung dengan amalan-amalan fiqhiyyah yang tidak ada percanggahan dengan pendirian kalangan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment