December 26, 2016

IBADAT ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA TASAWUF


BBB, 25 Rabi`ul- Awwal 1438H. = 25  Disember 2016 (Ahad):
Biarpun tajuk-tajuk yang berhubung dengan ibadat seperti di dalam kitab-kitab fiqh tidak menjadi judul bagi kitab-kitab tasawuf –(Al-Sarraj menyebut adab-adab), tetapi ibadat contohnya `solat` dan ibadat-ibadat yang lain adalah merupakan sebahagian dari tasawuf, bahkan tanpa ibadat tiada tasawuf. Ini menunjukkan betapa  rapatnya hubungan antara ibadat dan tasawuf. Bahkan konsep `membersih` bagi tasawuf sama digunakan bagi ibadat seperti solat, zakat, bahkan haji.
Bagi menunaikan sebarang solat fardhu, maka dia antaranya perlu bersih dari segi akidah, iaitu antara syaratnya ialah Islam, selain daripada baligh dan berakal. Dan sebelum mendirikan solat dia mestilah bertaharah. Maksud taharah sebagaimana kata Shaykh Muhammad Arshad al-Banjari di dalam kitabnya yang berjudul, Sabil al-Muhtadin,
``Taharah pada lughah itu, ertinya suci dan bersih daripada segala daki, samada daki itu hissi seperti segala najis atau ma`nawi seperti segala `aib. Adapun taharah pada shara`, maka ikhtilaf  segala `ulama` pada menta`rifkandia, maka yang tersebut di dalam Tuhfah Shaykh Ibn Hajar dan Nihayah Shaykh Ramli, bahawasanya taharah pada shara` disebutkan dia atas dua perkara.
Pertama,  hilang tegah yang jadi ia daripada hadath dan najis.
Dan yang kedua, ertinya  perbuatan yang diwadha`kan ia bagi memberi faidah  akan harus sembahyang yang ia setengah daripada atharnya seperti tayammum, maka bahawasanya ia memberi faidah akan harus sembahyang yang ia setengah daripada atharnya.
Maka atas yang kedua inilah menta`rifkan Imam Nawawi akan taharah pada shara` itu dengan katanya, ``Bahawasanya taharah itu, iaitu mengangkatkan hadath atau menghilangkan najis atau barang yang pada makna keduanya atau barang yang atas rupa keduanya.
Dan kata Shaykh Muhammad Arshad al-Banjari lagi,
``Miftah sembahyang itu taharah dan lagi taharah itu satu syarat daripada syarat sembahyang.``
Demikian penekanan terhadap bersuci:
Menurut kitab al-Fiqh al-Manhaji yang diterjemah oleh Dr. Zulkifli Mohammad al-Bakri, bahawa  Hikmat Persyariatan bersuci, sebahagian daripadanya ialah:
Pertama:  Bersuci adalah tuntutan fitrah
Kedua:  Memelihara kemuliaan dan kehebatan individu muslim
Ketiga:  Memelihara kesihatan
Keempat:  Berdiri menghadap Allah s.n.w. dalam keadaan suci dan bersih.
Kepentingan kebersihan dari segi lahiri ini diberi huraian secara detail bahawa: Hendaklah dikenalpasti akan air yang menjadi alat membersih yang utama. Misalnya  ada air yang dinamakan `air mutlaq`yang tiada makruh memakai dia, ada air mutlaq yang makruh memakaidia, air musta`mal dan air mutanajjis.
Adapun air mutlaq itu seperti air hujan, air embun, air laut, air sungai, air telaga dan air sumur. Manakala air mutlaq yang makruh memakai dia, iaitu air yang sangat hangat, air yang sangat sejuk, air yang terjemur yang kesemuanya bertujuan bagi menjaga kesihatan. Manakala air yang musta`mal, iaitu air yang sudah terpakai pada taharah yang tiada dapat tiada padanya.
Dan antara keperluan  menyucikan ialah dibicarakan kaedah menghilangkan najis, membersih akibat dari qadha` hajat yang mempunyai  adab dan aturan dan kaedah-kaedah menyucikannya.
Konsep membersih daripada hadath kecil,  ialah dengan mengambil wudhu` yang mempunyai kaedah dan aturan-aturan –termasuk syarat-syarat, sunat-sunat mengambil wudhu`. Selain dari keperluan mengangkat hadath kecil, ialah juga keperluan mengangkat hadath besar dengan sebab berjunub, berhaidh dan nifas. Iaitu  perlu kepada mandi atau dinamakan mengangkat hadath besar – termasuk memandikan mayat. Di samping wajib mandi ada sunat-sunat bagi mandi berkenaan. Selain dari penggunaan air ada kaedah yang dikenali dengan tayammum yang ada syarat-syaratnya,wajib dan sunatnya.
Demikianlah untuk mendirikan solat yang wajib, betapa perlu kepada kebersihan dari segi akidah, bersih dari hadath dan keperluan kepada alat-alat untuk bersih dan aturan yang dibicarakan dengan detail. Selepas  keperluan-keperluan semuanya itu  dipenuhi, baharulah dapat mendirikan solat. Bahawa untuk berdepan Allah Ta`ala bagi menunaikan solat perlu kepada kebersihan akidah dan juga kebersihan dari hadath kecil dan besar.
Konsep kebersihan juga amat ditekankan dari segi pendekatan tasawuf. Keperluan kepada kebersihan di atas, adalah keperluan bagi praktik kesufian dan amalan-amalan bagi ibadat solat, tetapi satu dimensi yang ditekan bahkan difokuskan ialah pembersihan dalaman diri bagi yang mau mengamalkan kesufian.
Sebagaimana pernah dibincangkan dari aspek kesufian, bahawa diri tidak terlepas dari dosa dan kesalahan yang menyebabkan diri sebenarnya tidak bersih. Bagi pembersihan seorang itu mestilah mematuhi segala kewajipan fardhu yang mesti ditunaikan dan disertai dengan taubat dari dosa-dosa yang dilakukan. Menjalani tasawuf  hendaklah melalui pembelajaran, praktik amalan dan pembawaan diri.  Bermaksud seorang tidak boleh bertasawuf dengan secara sendiri tanpa mempelajarinya dari guru yang berkelayakan dan dalam praktik amalan ini sebenarnya tidak lari dari melakuklan amalan-amalan ibadat fardhu dan sunat, sentiasa dengan Al-Qur`an dan Al-Hadith serta `ulama`,  di samping menjalani didikan diri dengan pembersihan dan peningkatan kualiti diri dengan tariq-tariq kepada Allah yang antaranya dikenali dengan maqam-maqam dan ahwal. Maksud pembawaan, ialah perwatakan diri yang memasuki alam kesufian akan terbentuk watak dirinya sebagai sufi, seperti berakhlak dengan akhlak yang mulia dan tinggi dan meningkatkan kualiti diri mendekati Ilahi. Sebagaimana dia senang dengan pembawaan diri, dia juga hendaklah disenangi oleh yang mengelilinginya. Misalnya dia berwatak tenang yang menenangkan kelilingannya.
Apa yang hendak ditekankan bahawa praktik sufi sebahagian besarnya ialah ibadat. Ini menunjukkan bahawa kesufian tidak terpisah dari keilmuan yang berhubung dengan fiqh dan syari`at. Diulang kembali ungkapan al-Imam Malik r.h.a. berkata:
``Siapa bertasawuf dan tidak berfiqh boleh membawa kepada zindiq,
Siapa berfiqh dan tidak bertasawuf boleh membawa kepada fasiq,
Dan siapa yang menghimpun antara keduanya, maka dia mencapai tahqiq.``

Sekian.

No comments:

Post a Comment