December 4, 2016

MEMULAI PEMBICARAAN ILMU TASAWUF BAGI AL-KALABADZI


BBB, 03 Rabi`ul Awwal 1438H. = 03 Disember 2016M.) (Sabtu);
Selepas daripada Abu Bakar al-Kalabadzi membicarakan  pandangan kesufian  mengenai berbagai bidang seperti tentang akidah, shari`at dan beberapa persoalan yang lain, memakan ruang 30 bab  (hlm. 28 – 104 hlm.) daripada 75 bab (104- 191), maka barulah beliau dengan bab 31 membicarakan tentang tasawuf. Walaupun dari bab pertama hingga ke tiga puluh, bukanlah pembicaraan tentang tasawuf, tetapi penting dan menarik, kerana melalui pembicaraan tentang aspek-aspek akidah dan shari`ah  memberi maklumat kepada kita bagaimana pandangan sufi terhadap persoalan akidah dan shari`ah. Dari pembicaraan kita telah dapat melihat dan menilai bahawa pandangan orang-orang sufi terhadap aspek-aspek di dalam kedua-dua bidang  adalah dapat dikatakan bersamaan dengan pegangan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah.
Walaupun selepas bab 30 dan seterusnya Al-Kalabadzi membicarakan topik-topik tasawuf  hampir sama dengan pendekatan-pendekatan tasawuf yanng lain, tetapi kita akan melihat tentang pendekatan dan kandungan keilmuan tasawuf dari perspektif pandangan Al-Kalabadzi sendiri. Sesungguhnya ada kelainan-kelainan yang dibawa.
Misalnya memulakan pembicaraan bidang tasawuf bagi bab 31, Al-Kalabadzi membicarakan tentang dan  pendapatnya bahawa; Ilmu,
 Tasawuf Adalah Ilmu Ahwal
Judul yang agak lain dan tidak biasa dibawa oleh orang lain  selama  ini. Kata Al-Kalabadzi,
``Ketahui olehmu bahawa ilmu-ilmu tasawuf ialah ilmu-ilmu mengenai ahwal. Dari ahwal mewariskan amalan dan tidak mewarithkan  ahwal, melainkan dari orang yang sah amalan.``
Seawal-awal cara bagi mengetahui sah amal, ialah mengetahui keilmuan yang berkait dengan amalan. Perkara amalan berkait dengan  ilmu-ilmu berhubung dengan hukum-huklum shara` yang menjadi umbi bagi fiqh dan pecahan-pecahannya  daripada  bidang ibadat seperti   solat, puasa, dan segala kefardhuan yang lain . Ilmu yang berkait dengan mu`amalat  seperti perkahwinan  dan perceraian (t*alaq), persoalan jual beli, pinjam meminjam, sewa, hutang piutang dan segala yang diwajibkan Allah Ta`ala, disunat dan segala keharusan dari segi urusan jual beli dan kehidupan. Kaum sufi tidak memisahkan diri dari kewajipan utama bagi menunaikan  tuntutan amalan lahir, iaitu ibadat-ibadat dengan melakukan tuntutan shara`.
Keilmuan di atas dikategorikan oleh  Al-Kalabadzi ialah ilmu yang bersiafat lahiri dan perlu memahaminya dengan menuntut keilmuan ini (shara`)  sebagaimana juga tuntutan keperluan satu lagi bidang, iaitu ilmu akidah, iaitu pengajian berdasarkan kitab Al-Qur`an Al-Sunnah dan ijama` al-salaf al-salih.
Manakala bidang  kedua adalah bidang kerohanian yang bergantung kesempurnaannya pada kesempurnaan amalan shariat.
Ilmu kerohanian ini perkara lazimnya ialah mengenali kekejian diri, mema`rifatnya, melatih diri mengawalnya, mendidik akhlaknya, mengatasi tipudaya seteru, mengerti tentang tipu daya dunia, cara menyelamat diri daripadanya. Ilmu ini menurut Al-Kalabvadzi adalah ilmu yang berhubung dengan hikmah.
Aspabila diri dapat mengekalkan secara istiqamah terhadap perkara-perkara wajib, baik dari segi tabiatnya, beradab dengan adab yang disuruh Allah beradab dengannya, menjaga anggota, segala perlakuan diri, menjaga segala panca indera, maka mudahlah baginya mengislahkan diri, membersih yang lahir dan mengosong dari kekejian dan berpaling dari godaan dunia, pada kala itu  membuka ruang bagi diri bermuraqabah lintasan, membersihkan rahsia . Inilah menurut Al-Kalabadzi sebahagian daripada ilmu ma`rifat.
Klemudian di belakang dari ini ialah ilmu-ilmu lintasan,ilmu mushahadat dan mukashafat, iaitulah ilmu yang takhassus dengan isyarat. Ialah khusus yang tersendiri bagi sufi, iaitu selepas  dia mempelajari dan menguasai keilmuan-keilmuan pra-syarat bagi seorang sufi seperti akidah, ilmu shari`at, akhlak dan adab sebagaimana telah dibicarakan.
Menurut Al-Kalabadzi, adapun dinamakan ilmu tasawuf sebagai ilmu isharat sebagaimana diberi penekanan oleh Al-Kalabadzi,  lantaran ialah secara mushahadat hati, mukashafat asrar (rahsia) yang tidak mampu diterangkan secara susunan kata, menurut pendapat secara tahqiq. Sebaliknya ianya ilmu isyarat, wujdan bersifat seni rohani, tidak dapat mengetahuinya melainkan orang yang berada di dalam ahwal dan meningkat kepada maqamat sedemikian. Gambaran sedemikian dialami para pengamal seni, khususnya seni yang bersifat rohani. Ketepuan jiwa dengan estetika rohani jika digambarkan dengan bahasa atau  apa cara, sesungguhnya dia tidak menepati apa yang dialami.
Meriwayat Sa`id bin al-Musayyab daripada Abu Hurairah r.a. berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. (bermaksud):
``Ada  daripada ilmu seperti sesuatu yang tersembunyi, tidak mengetahuinya melainkan ahli ma`rifat dengan Allah, maka apabila dicakapkan, maka tidak dia mungkir, mereka ahli yng mendekati Allah.``
Juga daripada `Abdul Wahid bin  Zayd berkata, aku bertanya  Al-Hasan tentang ilmu batin, maka dia berkata, aku bertanya Al-Huzaifah al-Yaman tentang ilmu batin, maka katanya, aku bertanya Rasulullah s.a.w. tentang  ilmu batin, maka kata Baginda, aku bertanya Jibril tentang ilmu batin, maka katanya, aku bertanya Allah `Azza wa Jalla tentang ilmu batin, maka firmanNya, ``Dia adalah rahsia daripada rahsiaKu, aku jadikannya di dalam hati hambaKu, tidak berdiri padanya seseeorang daripada hambaKu.``
Berkata Abu al-Hasan bin Abi Dzarr di dalam kitabnya `Minhaj al-Din`, gubahannya bagi Al-Shibli katanya,
Ilmu tasawuf ilmu tiada bandingan seperti
Ilmu seni melangit tinggi  juga bersifat rububi
Memberi faedah kepada yang berma`rifah
Balasan bertambah dengan  secara khususiah.

Bagi ilmu tasawuf ada maqam permulan dan pengakhiran dan di antaranya ada ahwal yang berimbang dan tiap-tiap maqam ada ilmu, bagi tiap-tiap hal ada isyarat dan bersama setiap maqam ada ithbat dan nafi dan tidaklah apa yang dinafikan pada maqam menafikan apa yang sebelumnya dan tidaklah apa yang thabit padanya menthabitkan apa yang lain  daripadanya.
Demikianlah permulaan  bagi pembicaraan tentang tasawuf oleh A l-Kalabadzi yang nampaknya ada kelainan pembicaraan dari pembicaraan-pembicaraan sebelumnya, walaupun persoalan yang sama.

Sekian.                                                                                                                                              

No comments:

Post a Comment