October 23, 2016

`ABDULLAH BIN `ABBAS ILMUAN DIDIKAN RASULULLAH


BBB, 21 Muharram 1438H. -  22 Oktober 2016 (Sabtu):
Rasulullah s.a.w. menyampaikan Islam dengan Qur`an, Hadith dan perjuangan Baginda bersama sahabat-sahabat dan dilanjutkan oleh generasi seterusnya. Antara peranan pelanjut yang mengolah dan mentafsirkan Islam ialah para ulama` sebagai warathatul anbiya`. Antara bintang para sahabat yang menyinar dengan keilmuan Islam ialah `Abdullah bin `Abbas atau Ibn `Abbas  yang merupakan sepupu Baginda sendiri. `Abdullah bin `Abbas  bin `Abdul Muttalib bin Hashim.
Ibn `Abbas rapat dengan Rasulullah sejak kecil dan berada di bawah didiukan Baginda dan `Ibn `Abbas diberi gelaran `Khabir Hadzihil Ummah` - `Ilmuan Ummah Ini`. Ibn `Abbas seorang yang cerdas otaknya, teliti, terang hati, kuat ingatan dan hafalan. Beliau sentiasa menghadiri majlis ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah dan menghafal apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Meskipun usianya masih muda. (usianya 13 tahun bila Rasulullah wafat).
Satu sifat yang ada pada Ibn `Abbas ialah sifat talib al-ilm  yang suka bertanya mengenai sesuatu masalah yang tidak difahaminya sesuatu dengan pepatah yang mengatakan bahawa:
``Pertanyaan ialah kunci ilmu pengetahuan.``
Beliau pernah dtanya bagaimana dia mendapat ilmu. Beliau menjawab ialah  dengan bertanya dan menggunakan akal sentiasa berfikir.
Adalah dikatakan pernah  persoalan yang mau dipastikan kebenaran beliau menanyakannya kepada 30 orang sahabat. Ini bererti Ibn `Abbas mempunyai ciri ilmuan yang antaranya seharusnya suka membuat penyelidikan. Antara bukti kecerdasan dan kedalaman ilmu yang menandakan beliau juga suka bermutala`ah, bahawa beliau bijak menghurai dan menjelaskan sesuatu persoalan dan mampu berdebat mengenai sesuatu persoalan yang diragunya.
Apabila berlaku pertikaian `Ali – Mu`awiyah, timbul perbahasan mengenai`Tahkim` yang ditimbulkan oleh golongan Khawarij yang mulai lahir pada masa itu. Ibn `Abbas menjawab dan menerangkan persoalan dengan jelas. Beliau mempertahankan Sayyiduna `Ali dengan kedudukannya sebagai Khalifah. Kekuatan hujah Ibn `Abbas dan ketinggian ilmu pengetahuannya menyebabkan kalangan Khawari gerun berdepan dengannya, yang beliau dapat mematahkan hujah lawan (khawarij) dengan tepat dan jelas.
Kecepatan Ibn `Abbas berfikir dan kemampuan memberi penjelasan dengan terang diakui lawan seperti Khawarij, kalangan sahabat seperti  Sa`ad bin  Abi Waqqasa dan `Ubaidah bin `Utbah. Bahkan kalangan Khulafa` al-Rashidin seperti Sayyiduna `Umar bin al-Khattab, `Uthman dan `Ali k.w. sering merujuk pendapat Ibn `Abbas dan membawa ke dalam mesyuarat-mesyuarat bagi menjana fikiran bernas beliau.
Pada zaman Khalifah `Ali  k.w.  Ibn `Abbas telah dilantik oleh Khalifah sebagai Governor di Basrah dan beliau telah m,enjalankan tugasnya dengan baik.
Ibn `Abbas teristimewa di dalam bidang tafsir, beliau adalah dianggap tokoh awal yang menafsirkan Al-Qur`an.  Pendapat-pendapatnya banyak dirujuk oleh pentafsir-pentafsir awal seperti oleh Ibn Kathir. Antara tokoh-tokoh diriwayatkan di dalkam tafsir seperti Tafsir Ibn Kathir seperti Mujahid, Qatadah, Ibn Jarir, Al-Dahhak, `Ikrimah, al-Suddi dan ramai lagi.
Sebagai contoh  dalam menafsirkan ayat yang melarang dipaksa dan memudaratkan wanita dari segi perkahwinan  dengan mengambil kembali bahagian yang telah kamu berikan kepadanya, Melainkan jika mereka melakukan pekerjaan yang keji yang nyata. (Al-Nisa`: 19) ditafsirkan:
``Ibnu Mas`ud, Ibn `Abbas, Sa`id bin al-Musayyab, al-Shu`bi, al-Hasan al- Basari, Muhammad bin Sirin.  Sa`id bin Juhair,, Mujahid, `Ikrimah, `Ata` al-Khurasani,, al-Dahhak, Abu Qilabah, al-Suddi,, Zaid bin Aslam, Sa`id bin Abi Hilal mengatakan yang dimaksudkan dengan `al-fahsha`` di sini ialah perbuatan zina., iaitu apabila isteri berzina, maka engkau berhak meminta kembali mahar (maskawin) menjadikannya gelisah dan menerima cerai. (Tafsir, Ibn Kathir, al-Nisa`: 19).
Demikian tafsir Ibn Kathir yang sering membuat rujukan kepada Ibn `Abbas dalam berbagai ayat, si samping rujukan-rujukan kepada tokoh-tokoh lain seperti di atas.
Ibn `Abbas selain dari merupakan antara pentafsir awal yang membuat tafisian terhadap Al-Qur`an yang banyak dibuat rujukan terhadapnya, Ibn `Abbas juga terkenal sebagai  perawi Hadith yang meriwayatkan Hadith-Hadith dari Rasulullah s.a.w. dan yang diriwayatkan daripada sahabat-sahabat yang sebagaimana telah disebutkan, beliau adalah seorang yang rajin mencari dan menyelidik ilmu dan juga bersifat teliti. Walaupun Ibn `Abbas seorang yang rapat dengan Rasulullah s.a.w. dan langsung menerima ilmu dari Rasulullah s.a.w. tetapi beliau tidaklah  meriwayatkan Hadith  sebanyak seperti Abu Hurairah  atau Anas bin Malik, namun beliau dengan penuh teliti  mempunyai riwayat-riwayat Hadith, walaupun tidak begitu banyak seperti dikatakan. Misalnya di dalam Kumpulan Hadith al-Arba`in al-Nawawiyyah terdapat. Misalnya Hadith ke 33  mengenai `Dakwaan dan perlu sumpah terhadap dakwaan. Hadith ke 37 (Hadith Qudsi), iaitu tentang amalan baik dan jahat, iaitu seorang berhasrat membuat baik, tapi tak dapat dilakukan dia mendapat satu balasan kebaikan yang sempurna, jika dilakukan amalan baik berkenaan maka dia mendapat ganjaran dari sepuluh   kali ganda hingga 700 kali ganda dan gandaan-gandaan yang lebih, manakala yang berhasrat melalkukan kejahatan dan tidak dilakukan dia mendapat satu balasan yang baik, sebaliknya jika dilakukan  kejahatan dia mendapat balasan satu kejahatan dan Hadith ke 39, bahawa Allah memaafkan  kesalahan hamba jika dilakukan secara kesilapan dan kelupaan dan apa yang dipaksa terhadap mereka.
Ibn `Abbas, sesungguhnya ilmuan didikan Rasulullah s.a.w. Terkenal sebagai seorang cerdas, terang hati dan mempunyai kesungguhan dari segi pengajian. Dia sebenarnya adalah sebagai `Ilmuan Ummah` sebagaimana didoa dan digelar oleh Nabi Muhammad s.a.w.. Dengan kemahuan yang tinggi terhadap ilmu, dia adalah pengolah dan pentafsir terawal terhadap Al-Qur`an. Pendapat-pendapatnya menjadi rujukan oleh pentafsir-pentafsir terawal dan pentafsir kini. Dia juga adalah perawi Hadith yang berwibawa. Dengan kedalaman kefahaman dan ketajaman fikiran , pengolahan dan tafsirannya dia dilihat  begitu berwibawa dan membuka ruang kepada perkembangan ilmu tafsir yang dirintisnya. Beliau juga meriwayatkan Hadith-Hadith  secara berwibawa. Dengan tafsiran dan keilmuan Hadith yang dikuasai Ibn`Abbas adalah pengasas dan pemula bagi keilmuan-keilmuan Islam yang terus menjadi rujukan bagi pendapat tradisi di samping pengolahan-pengolahan yang bersifat kini.

Sekian.

No comments:

Post a Comment