October 6, 2016

PENEGASAN BAGI PENDEKATAN TASAWUF AL-SARRAJ


BBB,  04 Muharram 1438H. =  05 Oktober 2016 (Rabu):
Adalah diterima  bahawa kehadiran Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi (m. 378H.) dengan karangannya yang berjudul Al-Luma` adalah membawa pendekatan penting bagi tasawuf Sunni. Beliau hadir selepas  Abdullah al-Mubarak (m. 181H.) dengan karangannya yang berjudul al-Zuhd wa al-Raqa`iq dan Imam Ahmad bin Hanbal (m. 241H.) dengan karangannya yang berjudul Al-Zuhd dan Al-Wara` yang menekankan pendekatan ilmu kerohanian dengan zuhud dan wara`.
Penggunaan istilah tasawuf berlaku secara popular adalah pada kurun ke 3H. Dan lahir  menurut pengantar bagi kitab Al-Luma` dua madrasah tasawuf Sunni, iaitu:
Pertama: Madrasah Al-Imam Abu al-Qasim al-Junayd  (m. 297H.) di Baghdad yang menjadikan mimbar-mimbar masjid sebagai kaedah dakwah dan dari halaqah-halaqah pengajarannya melahirkan ramai pengikut-pengikutnya. Dari madrasah ini kemudian melahirkan karya-karya tasawuf sebagai cahaya panduan dan menggariskan kaedah pendekatan.
Kedua:   Madrasah Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi (m. 378H.) bertempat di Nisabur, iaitu madrasah yang menjadikan kitab penulisan, khususnya Al-Luma` dan kitab-kitab pendukung-pendukungnya sebagai ma`had-ma`had yang mengeluarkan pelajar-pelajar istimewa yang meletakkan turath tasawuf yang menjadi ikutan dan perluasan penyebarannya. Dalam kata pengantar kitab Al-Luma`, ditegaskan Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi dia sesungguhnya sebesar-besar pengarang tasawuf dan guru bagi ramai sufi. Al-Luma` tidak dapat dinafikan adalah Turath tasawuf yang merupakan cahaya panduan dan ikutan (Muqaddimah Kitab al-Luma`: 7).
Dari segi pendekatannya, bahawa Al-Sarraj adalah pengarang yang awal yang membicarakan tentang asal usul tasawuf, maksud tasawuf dan takrif-takrif yang dipetik dari berbagai pendapat. Dengan penerangannya memberi kefahaman terhadap istilah-istilah, pertumbuhan dan perkembangan keilmuan tersebut yang didasarkan kepada tokoh-tokoh sufi yang terkenal dan mu`tabar.
Bukan tidak ada yang menyangkal terhadap keilmuan tasawuf dan menganggapnya sebagai keilmuan yang baru. Al-Sarraj menjawab dan menghujahkan bahawa Ilmu Tasawuf adalah berdasarkan sumber utama  - Al-Qur`an dan Al-Hadith. Dia seperti ilmu-ilmu keislaman  yang lain yang lahir selepas perkembangan Islam seperti ilmu akidah, fiqh dan sebagainya . Jika fiqh atau ilmu shari`ah mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri dan menekankan amalan-amalan zahir seperti taharah, solat, zakat, puasa, haji, jihad dan sebagainya, maka keilmuan tasawuf lebih menekankan persoalan  batin seperti penekanan pada pembersihan hati, ikhlas, zuhud, wara` sabar, shukur dan yakin. Kedua-dua ilmu termasuk akidah adalah lengkap melengkapi.

Satu sumbangan yang penting di dalam pendekatan ilmu tasawuf yang dilakukan oleh Al-Sarraj ialah pendekatan yang dinamakan maqamat dan ahwal yang dengan pendekatan ini memberi penerangan tentang aspek-aspek yang dinamakan maqam dan hal yang baru dibicarakan.
Selepas membicarakan apa yang ditekankan di atas, khususnya selepas persoalan maqam dan hal Al-Sarraj memberi tumpuan kepada menjelaskan dengan lebih detail, bahawa sumber-sumber yang dijadikan asas dan bagi perkembangan tasawuf tidak lain:
Kefahaman terhadap kitab Al-Qur`an dan apa yang dibicarakan menurut Al-Sarraj adalah muwafakat dengan kitab Allah – Al-Qur`an. Begitu juga dengan penghuraian dari segi pecahan-pecahan persoalan seharusnya tidak bercanggah dengan Al-Qur`an.
Penekanan yang dibuat oleh Al-Sarraj, bahawa sebagai sumber kedua bagi tasawuf, khususnya bagi pendekatan yang dibuat oleh Al-Sarraj, ialah uswah dan mengikut perjalanan Nabi Muhammad s.a.w. baik dari segi kata, perbuatan, akhlah, ahwal dan pembawaan Baginda Rasulullah s.a.w.
Satu yang menarik, bahawa Al-Sarraj mengambil pendekatan, bahawa selepas sumber Al-Qur`an dan Al-Haduth, maka para sahabat adalah menjadi sumber ketiga bagi pendekatan  tasawuf bagi Al-Sarraj. Dari kalangan para sahabat ini, maka kedudukan para khulafa` al-Rashidin adalah berada pada barisan hadapan dari kalangan sahabat. Selepas  sahabat dari kalangan Khulafa` al-Rashidin, maka yang menjadi contoh teladan bagi kesufian ialah kalangan para Al-Suffah yang jumlah mereka adalah seramai lebih kurang 300 orang dan diikuti dari kalangan sahabat-sahabat yang lain. Walaupun tidak disebut Al-Sarraj dari kalangan tabi`in dan atba` al-Tabi`in, tetapi mereka antaranya dari kalangan sufi dan ulama`-ulama bagi berbagai bidang disebut dan juga menjadi contoh teladan bagi kesufian.
Melengkapkan pembicaraan bagi kitab tasawufnya `Al-Luma`  Al-Sarraj memberi ruang yang panjang berhubung dengan adab-adab di dalam bertasawuf. Ini termasuk adab-adab di dalam ibadat-ibadat yang fardu dan berbagai-bagai ibadat yang lain. Termasuk dibicarakan tentang adab bermusafir, bersahabah, berada di dalam majlis ilmu, makan, berpakaian, berusaha mencari rezeki dan berbelanja, menziarah orang sakit, kematian dan adab murid dengan guru. Turut dibicarakan tentang al-sima`, dhauq dan wujdan, adab dari segi persuratan, di samping  dibicarakan tentang tokoh-tokoh kesufian, keistimewaan mereka sebagai contoh yang dapat diikuti.
Sebagai kitab permulaan yang langsung membicarakan tentang tasawuf menunjukkan bahawa Al-Sarraj dengan keilmuan-keilmuan yang dipelajari dan di dalami ia sebagai mendapat hidayah dari Allah memperturunkan keilmuan yang memang telah dibicarakan pada zaman sebelumnya, contoh Al-Junayd al-Baghdadi dan pengikut-pengikutnya  ke dalam persuratan  yang dapat dikatakan kitab tasawuf yang begitu lengkap dan mengkagumkan, bahawa dengan penghasilan permulaan Al-Sarraj dapat mengatur kitabnya dengan sempurna dan lengkap. Dapat dikatakan apa yang dibincangkan di dalam pendekatan tasawuf kemudiannya, telah disebut oleh Al-Sarraj. Kitab ini menjadi panduan bagi penulisan dan pengolahan bagi ilmu tasawuf berikutnya.
Jika Ash`ari dan Maturidi meletakkan asas bagi pendekatan akidah Sunni, Imam Malik, Shafie, Hanafi dan Hanbali meletakkan pendekatan-pendekatan ilmu fiqh Sunni, maka Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi  berjaya menyusun pendekatan bagi tasawuf Sunni. Mereka melengkapkan asas bagi keilmuan tiga serangkai Islam, iaitu akidah, shari`ah dan tasawuf. Ketiga-tiganya bersifat lengkap melengkapi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment