October 11, 2016

KEDUDUKAN SAHABAT DALAM TASAWUF - ABU BAKAR AL-SIDDIQ


BBB, 09 Muharram 1438H. = 10 Oktober 2016M. (Isnin):
Sebagaimana di dalam keilmuan akidah, para sahabat dan kedudukan mereka dikira sebagai sebahagian  daripada pegangan akidah – Misalnya bagi pegangan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah menerima sahabat, khususnya sebagai generasi terbaik selepas Rasulullah s.a.w. ialah khalifah-khalifah al-Rashidin yang empat, diikuti dengan para sahabat-sahabat utama yang lain, maka demikian wajib melantil imam atau pemimpin yang adil dari segi shari`at bagi memerintah (rujuk Matan Jauharat al-Tauhid), maka demikian juga pegangan dari segi tasawuf berhubung dengan kedudukan para sahabat yang mendahulukan khulafa` al-Rashidin sebagai para sahabat yang utama.
Al-Sarraj di dalam membicarakan kedudukan para sahabat ini – termasuk dari segi tasawuf menghujahkan dengan memetik ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Dan orang-orang terdahulu – yang mula-mula (berhijrah dan memberi bantuan) dari antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang menurut (jejak langkah), mereka dengan kebaikan (iman dan taat), Allah redha akan mereka  dan mereka pula redha akan Dia, serta Ia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang benar.`` (Al-Taubah: 100).
Al-Sarraj membawa pendapat yang merujuk kepada para sahabat sebagai bintang-bintang di langit dan dengan mana satu diikuti mendapat pertunjukan.
Al-Sarraj juga menyatakan pendapat para ulama, para fuqaha` yang mendalam bidang hudud dan hukum-hukum –halal dan haram menerima bahkan diperkukuhkan dengan  Hadith yang diriwayatkan daripada Nabi s.a.w. bersabda bermaksud:
``Merahmat umatku dengan umatku, ialah Abu Bakar al-Siddiq  r.a. dan terkuat antara mereka itu di dalam agama Allah ialah `Umar  r.a. dan lebih benar dari segi malunya `Uthman r.a. dan lebih fadhu dari mereka ialah Zayd r.a. dan yang terlebih alim tentang halal dan haram ialah Mu`adz bin Jabal r.a., dan lebih qurr`a ialah Ubayy bin Ka`b r.a. dan lebih qudhat dari kalangan mereka ialah `Ali r.a. dan berterusan khadra` dan tidak malap dari ghabra` di atas lahjah lebih benar ialah Abu Dzarr .``
Al-Sarraj juga menghujjah dengan memetik sabda Rasulullah s.a.w bermaksud:
``Ambil ikutanlah kamu dengan agama selepasku akan Abu Bakar dan `Umar r.`anhuma.``.
Dari pembicaraan di atas jelas  menunujukkan bahawa pendekatan tasawuf, khususnya sebagaimana pendekartan yang diambil oleh Al-Sarraj sama dengan pendekatan akidah yang dikenali dengan Akidah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah.
Dilihat dari segi kerohanian, bahawa Sayyiduna Abu Bakar adalah seorang yang teguh dengan keimanan dan membenarkan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. lantaran itu Abu Bakar terkenal dengan gelaran al-Siddiq.  Abu Bakar adalah sahabat setia. Dia bersama menemani Rasulullah berhijrah ke Madinah.
Diriwayatkan bahawa disoal Abu al-`Abbas bin `Ata`  r.a. tentang firman Allah yang bermaksud;
``Jadilah kamu sebagai orang-orang rabbaniyyin`` (Ali `Imran: 79).
Menurutnya maksudnya, ``Jadilah kamu seperti Abu Bakar al-Siddiq r.a. kerana bila Rasulullah s.a,w. wafat, bergomcang jiwa orang-orang mu`minin semuanya kerana kewafatan tersebut, tetapi tidak memberi kesan kepada jiwa Abu Bakar, sebaliknya beliau keluar memaklumkan kepada orang ramai,
``Wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad s.a.w. , maka sesungguhnya Muhammad s.a.w. telah mati, dan siapa yang menyembah Allah Ta`ala, maka sesungguhnya Allah hidup dan tidak mati.``.
Ini jelas memperlihatkan mutu jiwa dan kerohanian Abu Bakar yang mantap yang jelas pendiriannya di dalam keadaan yang lain kegoncangan.
Berkata Abu Bakar al-Wasiti r.h.a. ``Seawal lisan sufi yang lahir di kalangan ummah ialah lisan Abu Bakar.``  Ia adalah isyarat cerminan kerohanian yang tinggi.
Berekata Al-Sarraj, mengukuhkan Abu Bakar sebagai `Lisan Sufi` terawal, ialah jiwa kesufiannya yang kental, tatkala umat memerlukan dana bagi membiayai, peperangan, dia yang kental dengan iman dan jihad, mendermakan seluruh hartanya bagi pembiayaan. Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud. ``Apakah yang engkau tinggalkan ? Maka kata Abu Bakar, ``Allah dan Rasulnya !``
Ini sebenarnya mengisyaratkan keunggulan jiwa ` Ahl al-Tauhid dan hakikat mentafrid`.
Kecekalan dan kekuatan iman Abu Bakar dapat dilihat, ketika mulai berlaku peperangan Badar, Rasulullah s.a.w. berdo`a seraya mengadu kepada Allah, ``Wahai Allah, jika binasa dalam peperangan, maka luputlah di muka bumi dari mereka yang menyembahMu.`` Abu Bakar yang mendengar do`a Rasulullah memberi keyakinan yang Allah memberi pertolongan. Mengisyaratkan kepada peristiwa ini firman Allah bermaksud:
``Ingatlah ketika Tuhanmu wahyukan kepada malaikat, ``Sesungguhnya aku menyertai kamu (memberi pertolongan), maka tetapkanlah (hati), orang-orang yang beriman, Aku akan mencampakkan ke dalam hati orang-orang kafir kegerunan.``( Al-Anfal: 12).
Dengan kekukuhan iman dan kecekalan jiwa mereka maka orang-orang Islam mencapai kemenangan di dalam peperangan Badar berkenaan.
Tanda kesetiaan Abu Bakar kepada Allah dan Rasulnya, bahawa ia memerangi golongan murtad dan enggan membayar zakat selepas kewafatan Rasulullah dan dia menggerakkan tentera di bawah pimpinan Usamah bin Zayd menurut sebagaimana dirancang oleh Rasulullah sebelum kewafatan Baginda.
Dihikayatkan dari Al-Junayd bahawa dia berkata:
``Semulia-mulia kalimah tentang tauhid ialah kata-kata Abu Bakar, iaitu, ``Subhanallah yang tidak membuka jalan bagi makhluk ma`rifat  akanNya, melainkan lemah dari ma`rifatNya.``
Menurut Al-Sarraj, ini ungkapan yang dinisbahkan kepada Sayyiduna Abu Bakar al-Siddiq r.a.:
Wahai yang mengangkat dunia dan khazanah
Bukanlah diangkat oleh tanah dengan tanah
Kalau mahu melihat  manusia sepenuh kemuliaan
Lihatlah kepada Raja dengan pakaian kemiskinan
Kebesarannya di tengah manusia oleh kasih sayang
Dialah mengislahkan  dunia dengan akidah pegangan.


Sekian.

No comments:

Post a Comment