April 23, 2017

FANA` DAN BAQA` (MUHLIKAT DAN MUNJIYAT ?)


Bandar Baru Bangi, 25 Rajab 1438H. = 22 April 2017M. (Sabtu):
Istilah fana` dan baqa`  yang bermaksud binasa dan kekal adalah dua istilah popular dalam penggunaan biasa, dan lebih khusus  di dalam keilmuan akidah. Di dalam ilmu akidah, maka erti fana` sebagaimana di dalam kitab Risalah al-Tauhid, fana` bererti ada kesudahan bagi wujud Tuhan. Atau dalam kata lain ada kebinasaan dan pengakhiran yang ia adalah merupakan sifat mustahil bagi Allah Ta`ala.
Manakala erti kata baqa`, menurut Risalah al-Tauhid berkenaan, ianya bererti kekal, sentiasa ada, tiada akhir, maka hakikatnya ibarat daripada menafikan ada kesudahan bagi wujud Allah Ta`ala. Baqa` adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta`ala.
Namun menurut Al-Qushairy – dari dimensi tasawuf, maka maksud fana` dan baqa` yang dibicarakan bukan dari pendekatan akidah, tetapi Al-Qushairy, memaksudkan ialah fana` dan baqa` dari segi akhlak kesufian dalam mana dimaksudkan dengan fana` ialah terjatuh dan rosak nilai-nilai keakhlakan seorang sufi dan dimaksudkan baqa`, ialah berdayanya seorang sufi berjaya menjaga dan mengekalkan dengan sifat-sihat kepujian
Kata Al-Qushairy, ``Mengisyaratkan oleh kaum (sufi)  dengan fana` ialah dengan jatuhnya dengan sifat-sifat yang keji dan mengisyaratkan juga mereka itu dengan baqa, iaitu mendirikan sifat-sifat yang mahmudah``.
Menurut Al-Qushairy, seseorang itu tidak terkeluar dari kedua kategori ini. Maka dengan itu dapat dimaklumi, bahawa seseorang berada pada salah satu  kategori, katakan dia berada pada kategori, mahmudah, maka tiadalah baginya tempat lawannya, iaitu mazmumah. Sebaliknya siapa yang dikalahi oleh sifat mazmumah, maka tertutup daripadanya sifat yang mahmudah.
Kata Al-Qushairy, ketahuilah,  bahawa yang bersifat dengannya seorang hamba adalah dilihat dan dinilai dari segi af`al, akhlak dan ahwal. Contoh perbuatan, ialah segala urusannya secara ikhtiariah dan akhlak ialah pembawaannya di dalam pergaulan, tetapi dia mungkin berubah di dalam muamalah dan kira bicaranya. Dan ahwal ialah yang datang kepada seseorang hamba dari peringkat permulaan, kemudian beralih selepas memastikan di atas cara yang bersih.
Jika dilihat kepada pendekatan yang dibuat oleh  Al-Qushairy ini berhubung dengan konsep fana`         dan baqa`  ada hubungan dengan konsep akhlak, bahawa dengan terjatuh kepada perkara-perkara keji dari segi akhlak seperti kekejian dari hati seperti hasad dengki, atau dari panca indera, seperti  melihat kepada perkara yang haram, atau terlibat dengan perkara-perkara yang berhubung dengan nafsu keji sepeti berzina atau bersifat shaitan dan haiwan seperti marah dan sebagainya, maka orang sedemikian disifatkan sebagai fana dengan kekejian, sebaliknya orang bersifat dengan sifat-sifat terpuji, seperti sifat-sifat yang dilalui di dalam maqamat dan ahwal dan akhlak-akhlkak terpuji yang lain, maka dikatakan orang sedemikian  baqa dengan sifat-sifat kepujian.
Adalah dilihat apa yang dimaksudkan oleh Al-Qushairy  adalah tepat dengan apa yang diolah oleh Al-Ghazali di dalam Ihya` `Ulum al-Din yang melihat konsep fana dari segi etika itu diistilahkan  oleh Al-Ghazali dengan istilah `Al-Muhlikat`, iaitu sifat-sifat yang membawa kepada kebinasaan.
Aspek-aspek muhlikat ini disebut oleh Al-Ghazali seperti:
Kekejian hati, kekejian nafsu, syahwat, kekejian lidah, sifat marah, kasihkan dunia, bakhil, megah, riya`, takabbur, `ujub dan ghurur.
Manakala aspek yang menjayakan disebut, iaitu:
Taubat, syukur, takut dan harap, faqr dan zuhud, tauhid dan tawakkal,, mahabbah, shauq, uns, redha, ikhlas, muraqabah, muhasabah, tafakkur dan mengingati mati.
Jika diperhati pada aspek-aspek munjiyat ini ada persamaan dengan aspek-aspek yang dibicarakan di ahwal dan maqamat.
Persoalan buruk dan baik adalah sama antara Al-Qushairy dan Al-Ghazali, namun dilihat dari penggunaan istilah yang digunakan oleh Al-Ghazali, iatu `al-muhlikat` bagi akhlak-akhlak keji, dan `al-Munjiyat` bagi akhlak-akhlak terpuji adalah lebih tepat, lantaran menggunakan istilah fana` dan baqa`  walaupun diberi huraian maksud dari setiap istilah berkenaan, adalah lebih baik bahawa istilah fana` dan baqa` menjadi istilah akidah yang identik dengan keilmuan akidah.
Apa yang dapat dilihat bahawa apa yang dinisbahkan kepada kategori fana` dan baqa` diutarakan secara intuitif dan wajdan dan bukan secara jelas dan terang sebagaimana yang dihurai secara jelas oleh Al-Ghazali dan melibatkan pada pengalaman nyata yang dialami manusia yang berjuang di dalam kehidupan bagi mencapai kejayaan dan keselamatan di dalam kehidupan, namun terdapat sebahagian daripada mereka terjatuh dan binasa di dalam lembah kehinaan.
Dilihat pada orientasi kesufian lebih menekankan pada peningkatan insan kepada Tuhan dan kurang menekankan pembicaraan pada tahap manusia biasa yang berdepan dengan nilai buruk  dan baik.
Sebagai contoh ungkapan yang bersifat intuitif kerohanian dan wajdan adalah sebagaimana dipetik oleh Al-Qushairy melalui gubahan puisi berikut:
Ada kaum yang sesat di bumi kontang
Ada kaum sesat di medan percintaan
Mereka fana`, kemudian fana` dan fana`
Mereka baqa` dengan baqa`di sisi Tuhannya.

Jelas bahawa ungkapan puisi sememangnya bersifat kreatif dan imaginatif, juga persoalannya, iaitu fana` yang  diasosiasikan dengan bumi kontang melambangkan  kerosakan akibat dari sifat-sifat keji yang dilakukan, manakala  persoalan kedua dilambangkan dengan cinta ketuhanan yang semestinya  berunsur kebaikan yang membawa kepada baqa` di sisi Tuhan. Baqa`  bagi hamba ialah sifat-sifat baik yang didukungi, dan baqa` Tuhan ialah sifat Baqa`nya yang tidak baharu. Ertinya ada aspek yang boleh mengelirukan dari segi peristilahan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment