April 12, 2017

HURAIAN KEROHANIAN ABU BAKAR BIN ABI SA`DAN


BBB, 14  Rajab 1438H. = 11 April 2017 (Selasa):
Senarai seterusnya yang dipetik dari kitab T*abaqat al-S*ufiyyah yang disusun oleh Abdul Rahman al-Sulami, ialah Abu Bakar bin Abi Sa`dan. Beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Abi Sa`dan. Beliau berasal dari Baghdad dan merupakan sebahagian dari sahabat Al-Junayd dan Al-Nuri. Beliau adalah shaykh yang terkenal pada zamannya dengan ilmu-ilmu yang didalami oleh kelompok mereka.
 Dia adalah alim di dalam ilmu shara`, terkedepan di dalam keilmuan berkenaan, khususnya berhubung dengan madzhab Shafie. Dia juga menjadi salah seorang ustadz bagi Shaykh Abi al-Qasim al-Maghribi. Dia juga berkebolehan di dalam ilmu pertukangan (al-s*un`ah) dan lain-lain. Dia juga terkenal sebagai seorang yang petah bercakap dan memberi penjelasan (bayan). Katanya, ``Tatkala aku di T*aras*us*, iaitu sebuah bandar di Sham – bersempadankan Int*aqiyyah, Halab dan negara Rum, maka dicari orang yang berkelayakan dijadikan perutusan ke negara Rum, maka  tidak didapati orang yang seumpamanya  mempunyai kelebihan, keilmuan, kefasihan, keterangan dan petah bercakap.
Riwayat-riwayat tentangnya:
Aku  mendengar Aba al-Qasim Ja`far bin Ahmad al-Razi, berkata, aku mendengar Aba al-Hasan bin Hudaiq dan Aba al-`Abbas al-Farghani, kedua-duanya berkata,
``Tidak tinggal pada zaman ini bagi kumpulan (t*a`ifah) ini, melainkan dua orang lelaki, iaitu Abu `Ali al-Rudzbari di Mesir dan Abu Bakar bin Abi Sa`dan di `Iraq, dan Abu Bakar lebih kefahaman antara keduanya.``
Aku mendengar Aba al-Qasim al-Razi berkata, aku mendengar Aba Bakr bin Abi Sa`dan berkata,
``Siapa yang bersahabat dengan  sufi, maka hendaklah dia bersahabat dengan mereka itu, tanpa  dipengaruhi nafsu, tidak  dengan rasa hati, tidak mementingkan pemilikan. Maka apabila dia melihat kepada sesuatu daripada sebab-sebabnya, memutuskannya dengan demikian daripada sampai kepada maksudnya.``
Katanya, aku mendengar  Aba Bakr bin Abi Sa`dan berkata, ``Siapa yang beramal dengan  ilmu riwayah, maka dia mewarisi ilmu dirayah, dan siapa beramal dengan ilmu dirayah, dia mewarisi ilmu al-ri`ayah dan siapa beramal dengan ilmu ri`ayah, dia diberi pertunjuk kepada ilmu yang benar.``
Katanya, dan aku mendengar Ibn Abi Sa`dan berkata, ``Siapa yang mendengar dengan telinganya, dia menghikayat (mencerita), dan siapa yang mendengar dengan hatinya dia memelihara, dan siapa yang beramal dengan apa yang didengar dia  diberi hidayah dan memberi panduan (hidayah) kepada orang lain.
Aku mendengar Aba Bakr al-Razi berkata,  berkata Ibn Abi Sa`dan, ``Terputus dari ahwal boleh menyampaikan kepada Allah Ta`ala.``
Katanya, dan aku mendengar Ibna Abi Sa`dan, berkata, siapa yang selari perbuatan, selari dengan keadilan, siapa yang selari dengan apa yang ditulis selari dengan kelebihannya, tiadalah amalan yang lebih sempurna dari kebenaran, tidak ada yang lebih bercahaya dan mendalam daripadanya.
Sesungguhnya berfirman Allah Ta`ala – Li yasala al-s*adiqin `an  s*idqihim.``
Bermaksud, `` Supaya ia menyoal orang-orang yang benar beriman tentang kebenaran iman mereka.``
Engkau melihat dia berdiri dengan hakikat kebenaran atau dengan jawapan daripada soalannya. Dan anbiya` lemah sekira disoal, sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Ingatlah hari kiamat yang padanya Allah telah menghimpunkan rasul-rasulnya, lalu bertanya, Apakah penerimaan yang diberikan kepada kamu, rasul-rasul itu menjawab, ``Tidak ada bagi kami pengetahuan yang sah tentang itu.`` (Al-Ma`idah:  109).
Katanya, aku mendengar dia berkata, `` Yang sabar di atas raja`nya ialah yang tidak berputus asa dari kelebihanNya.``
Katanya, aku mendengar Aba Bakr bin Abi Sa`dan berkata, ``Berpegang teguh dengan Allah, dengannya  menegah daripada lalai dan ma`siat, bid`ah dan kesesatan.``
Katanya dan aku mendengar dia berkata, ``Siapa yang duduk dalam perbahasan secara lalai, melazimkannya tiga perkara keaiban.
Pertama, pertikaian dan berteriak – meninggi suara, iaitu suatu yang ditegah, dan pertengahannya, sukira mengangkat diri di atas makhluk lain (lawannya) dan terakhirnya mencambahkan perasaan dendam dan marah. Dia adalah perkara dilarang. Dan siapa yang duduk untuk nasihat menasihati, maka seawal kalamnya seharusnya mau`iz*ah (nasihat), dan pertengahan ialah pertunjukan jalan dan pengakhirannya barakah.``
Katanya, dan aku mendengar Aba Bakr bin Sa`dan berkata, ``Siapa yang tidak melihat  pada tasawuf, maka dia adalah bebal.``
Katanya, dan aku mendengar Aba Bakr bin Sa`dan berkata, ``Apabila nyatalah hakikat, maka gugurlah kesan-kesan kefahaman dan ilmu-ilmu, dan tinggal kesan berlaku bagi tempat suruhan dan gugur daripadanya hakikat-hakikat.``
Katanya, dan aku mendengar Ibna Abi Sa`dan, berkata, ``Dijadikan roh-roh dari cahaya dan diletakkan pada kegelapan rangka (haikal), apabila kuat roh, menyertai akal dan berikut dengan cahaya, maka hilanglah dari rangka kegelapan, maka jadilah rangka rohaniah dengan cahaya roh dan akal, maka terjadi dan melazimi jalannya  dan kembali roh kepada logamnya secara ghaib, naik dengan larian qadar. Dengan ini redha dengan larian  qadha` dan qadar. Ini adalah dari kehalusan ahwal.``
Katanya, dan aku mendengar Ibn Abi Sa`dan berkata, ``Sufi ialah orang terkeluar dari penyifatan dan  coretan (rasm) dan faqir ialah orang yang luput dari asbab, maka luput sebab-sebab menjadikannya faqir dan memudahkannya jalan kepada musabbab dan kemurnian sufi dari penyifatan dan coretan melazimkannya bertasawuf, maka bersih dari campuran keseluruhan, dengan mekanisme bersih membersihkannya – sejak azali – dengan cahaya dan kebajikan.
Katanya, dan aku mendengar Aba Bakr bin Abi Sa`dan berkata, ``Seawal bahagian dibahagikan bagi diri dari kebaikan ialah roh, supaya bergerak dengannya dari tempat-tempat yang asing kepada ilmu supaya menunjukkannya kepada jalan yang betul, kemudian akal supaya menunjuk dengan ilmu kepada darajat-darajat ma`rifat, dan menunjukkan kepada diri menerima ilmu menyertai roh  mengawang kepada malakut !``
Demikian pendapat Abu Bakar bin Abi Sa`dan untuk difahami, khususnya konsep-konsep rohani yang dibicarakannya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment