April 16, 2017

PERISTILAHAN TASAWUF


BBB, 18 Rajab 1438H. = 15 April 2017M. (Sabtu):
Bagi mencapai keperluan kefahaman di dalam komunikasi memerlukan bahasa. Bahasa berkenaan adalah merangkumi segala kategori bahasa. Antara kedua pihak atau lebih yang berkomunikasi perlulah memahami bahasa berkenaan. Bahasa tersebut ada yang bersifat biasa, seperti komunikasi biasa misalnya yang diperlukan di dalam kehidupan bermasyarakat. Namun ada taraf bahasa yang bersifat tinggi, iaitu bahasa yang bersifat ilmu, maka bagi memahami bahasa yang bersifat ilmu ini perlu kepada pembelajaran yang meningkatkan maklumat dan keilmuan yang belajar sehingga dapat memahami sesuatu bidang keilmuan berkenaan. Kata-kata khusus di dalam bidang berkenaan ini dikenali dengan istilah. Istilah pula berkait dengan bidang khusus. Misalnya bagi memahami bidang fiqh perlu memahami istilah-istilah yang berhubung dengan keilmuan berkenaan. Misalnya berhubung dengan taharah  perlu memahami istilah, wudh`, niat, air mtlak, air musta`mal, sah, batal dan sebagainga demikian juga dengan bidang akidah perlu memahami istilah misalnya,wahdaniyyah, wajib, mustahil, dalil,  syirik dan sebagainya. Istilah-istilah yang berhubung dengan perundangan dan akidah ini adalah istilah-istilah yang ketat dan tidak boleh berlebih kurang.
Bagi memahami bidang tasawuf juga lebih-lebih lagi memerlukan kefahaman yang berhubung dengan istilah-istilah berkenaan. Ianya lebih sukar, lantaran istilah-istilah berkenaan tidak saja yang bersifat lahir seperti, faqr, taubah, istighfar, tetapi antara istilah-istilah berkenaan bersifat dalaman, rohani, pengalaman batin dan  sukar menanggapi maknanya secara tepat seperti, shauq, mahabbah, fana,, ikhlas, dan taqwa. Ianya bersifat dalaman dan sukar mendapat penerangan dan ukuran yang tepat sepereti dalam keilmuan fiqh dan akidah. Bahkan dalam istilah tasawuf yang dipengaruhi oleh elemen rohani, wajdan dan intuisi, maka istilah-istilahnya boleh bercabang dan bervariasi makna di dalam tanggapan, khususnya apabila ianya diungkapan secara intuitif dan wajdan, Contohnya sebagai diungkapkan oleh tokoh-toloh sufi di dalam bentuk puisi. Lebih dari itu bahasa sebenarnya pada peringkat tertentu tidak mampu mendukung makna, bahkan tidak ada istilah bahasa yang tetap dan tepat bagi suatu situasi dan hal yang dialami oleh kalangan sufi.
Di dalam hal ini kata Abu al-Qasim `Abdil Karim bin Hawazin  bagi pembukaan bicara bagi lafaz-lafaz bahasa yang diungkapkan oleh kalangan sufi , katanya:
``Ketahuilah, sebagaimana maklum, bahawa setiap t*a`ifah daripada `ulama` sufi, mereka itu mempunyai ungkapan-ungkapan lafaz kata yang digunakan oleh mereka. Oleh kerana ciri tasawuf bersifat intuitif, wajdan dan kreatif, kadangkala tercetus dari mereka istilah-istilah persendirian yang istilah-istilah ini berbeza dari istilah-istilah yang digunakan oleh kalangan sufi yang lain – Antaranya sebelum ianya dikenali yang lain yang kemudian menjadi umum bagi kalangan sufi di dalam menggunakannya. Namun sebelumnya adalah menjadi sukar bagi kelompok sufi bagi memahaminya atau bagi mendekati kefahaman bagi istilah-istilah yang merupakan pengasingan pada peringkat permulaan.
Contoh yang baik bagi memahami tentang istilah-istilah yang berhubung dengan tasawaf, ialah istilah tasawuf itu sendiri. Bagi menampilkan istilah ini, sebelumnya sudah tentulah pengenalan bagi ilmu ini, ciri dan identiti bagi keilmuan ini terlebih dahulu dikenalpasti yang membawa kepada kelahiran istilah tasawuf itu sendiri.
Sebagaimana dimaklum,  pada peringkat ini tidak dikenali dengan jelas dan bagi melahirkan istilah  memakan masa dan berlaku evolusi ke arah pengenalan yang melahirkan ilmu ini. Sebenarnya sifat dan ciri kerohanian di dalam Islam tersebut banyak tempat di dalam Al-Qur`an dan Hadith Nabi yang mendorong kepada penglahiran istilah keilmuan yang berhubung dengan rohani
Seawal yang dapat dikesan al-Imam Ahmad bin Hanbal (m. 241H./855M.) mula menggunakan istilah yang bermaksud tasawuf ialah dengan menggunakan istilah `Al-Zuhd` yang dengan istilah ini digunakan sebagai salah sebuah buku beliau yang berjudul `Al-Zuhd`. Istlah al;-zuhd adalah merujuk kepada sifat jiwa dan pembawa diri seorang yang zuhud. Namun selain dari ianya bermaksud sebagai tasawuf, istilah ini juga mempunyai konotasai yang berbagai. Antaranya dari segi kebiasaan ada yang memahami sebagai orang fakir, miskin dan merujuk kepada masyarakat yang rendah kedudukan tarafnya. Tetapi, ianya bukan bermaksud sedemikian dari segi tasawuf, bahkan  maknanya sebalik daripada itu, Zuhud dan Zahid ialah orang yang kaya jiwanya dan tidak semestinya orang yang tidak berharta. Orang ini mulia jiwanya, mendekati diri kepada Allah, kuat beribadat, mempunyai hubungan baik dengan masyarakat dan  mampu memperbaiki masyakatnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga menggunakan sebuah lagi istilah yang berdekatan maknanya dengan zuhud, iaitu `Al-Wara` yang istilah ini juga menjadi judul bagi satu daripada bukunya.
Evolusi ke arah kelahiran dan dikenali istilah  tasawuf secara jelas memakan masa. Ianya dimantapkan penggunaannya oleh Abu Nasr al-Sarraj (m. 378H.) sebagaimana yang dibicarakan dan penggunaannya secara mantap di dalam bukunya yang berjudul al-Luma`. Mulai dari zamannya istilah ini menjadi popular dan dikenalpasti sebagai sebuah keilmuanb khusus di dalam Islam.
Evolusi ke arah mengenal pasti maksud tasawuf dan ciri utamanya, iaitu akhlak juga memakan masa yang lama. Elemen tasawuf sebagai maksud sebagai akhlak. Dan ada yang memaksudkan akhlak itu adalah tasawuf dan tasawuf itu adalah akhlak juga memakan masa yang lama. Persoalan akhlak ini banyak  dibicarakan di dalam Al-Qur`an dan dibicarakan oleh Nabi melalui Hadith-Hadith Baginda, bahkan diri Baginda sebagai contoh keakhlakan Islam.
Tetapi mengolah sebagai pendekatan keilmuan yang dikenali sebagai ciri dan identiti tasawuf juga memakan masa yang lama. Pendekatan awal yang melihat akhlak sebagai keilmuan tasawuf didekati oleh Al-Muhasibi (243H.). Beliau bertolak pembicaraan tasawuf keakhlakannya berdasarkan Hadith Nabi s.a.w. bermaksud:
``Seberat-berat apa yang diletak di dalam neraca timbangan ialah baik akhlak``.
Konsep tasawuf keakhlakan ini dibicarakan di dalam bukunya yang berjudul  Al-Ri`ayat Li Huquq Allah`
Di samping beliau juga mengaitkan akhlak yang baik juga berhubung dengan persoalan hati dan amalan anggota-anggota diri. Ini dibicarakan di dalam bukunya yang berjudul, A`mal al-Qulub wa al-Jawarih`` - Amalan hati dan anggota.
Evolusi pemantapan tasawuf yang antaranya melandaskan kepada akhlak yang berkait dengan  hati dan anggota memakan masa yang agak lama. Apa yang dicetus oleh  Ahmad bin Hanbal diperkukuh oleh Abu Nasr al-Sarraj dan juga dicetuskan oleh Al-Muhasibi menjadi jalan pembukaan bagi memantapkan tasawuf dilakukan oleh Al-Ghazali (m. 505H./1111M.) yang terkenal mengambil akhlak sebagai pendekatan akhlak terutama di dalam kitabnya yang berjudul Ihya` `Ulum al-Din dan beberapa karangannya yang lain.
Kepentingan istilah-istilah disedari oleh Al-Qushairy, lantaran itu, selepas membicarakan tentang tokoh-tokoh beliau mula membicatakan tentang istilah-istilah yang  dicetus dan digunakan oleh  kalangan sufi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment