March 26, 2016

Bahasa Tepat (Denotatif) Dan Bercabang Makna (Konotatif) : Implikasi


BBB, 16 Jamadil Akhir 1437 = 25 Mac 2016 (Juma`at):
Bahasa adalah lambang bunyi dan tulisan bagi komunikasi. Pada dasarnya pada setiap patah perkataan/tulisan mempunyai makna yang tersendiri. Keberadaannya di dalam ayat membawa maksud yang lebih luas. Tetapi bahasa sebagai alat yang digunakan oleh pengguna yang mempunyai daya kreatif, maka bahasa juga tidak sunyi dari mengalami elemen kreatif yang menjadi kata dan bahasa yang bercabang makna. Lantaran itu bahasa ada yang tepat dari segi makna. Contoh `rumah` bermaksud tempat kediaman atau lindungan atau `hariman` bererti sejenis binatang buas. Namun makna boleh berubah lantaran dipengaruhi daya kreativiti dan pengaruh budaya, contoh dua perkatan di atas boleh berubah makna bila disebut misalnya `Harimau di dalam rumah`, maknanya (boleh dengan maksud asal) sudah berubah sama sekali, ianya bermaksud `Seorang yang garang berada di dalam rumah !` Demikianlah bahasa boleh bersifat kreatif dan memberi makna konotatif. Ciri-ciri bahasa sedemikian adalah dikenali sebagai bahasa sastera yang antaranya bersifat kreatif sama ada dari segi lahir dan makna. Contoh dari segi lahir seperti bentuk nazam, syair dan sajak yang mempunyai bentuk dan ciri tersendiri. Sebagai contoh bentuk nazam yang digunakan bagi Matan Jauharat al-Tauhid ini sendiri dan dari segi kandungan  yang tersusun dari kata-kata dan istilah yang antaranya membawa makna yang tepat atau bercabang.


Ada kontradiksi dan kepentingan di dalam penggunaan bahasa. Bahasa sastera mementingkan kreativiti dan keindahan yang mementingkan penggunaan bahasa kreatif. Bahasa bagi bidang kreatif seperti puisi, cerpen dan noval melihat semakin kreatif dan bercabang dan bervariasi makna dalam penggunaan bahasa adalah semakin indah dan semakin tinggi daya estetiknya. Tetapi  ada kontra terhadap penggunaan bahasa sastera, iaitu bahasa akidah, perundangan, matematik dan sains tidak memerlukan bahasa sastera, bahkan mengusahakan penggunaan bahasa yang tepat dan tidak bercabang dari segi makna. Bagi bahasa  akidah misalnya penggunaan perkataan `Allah` ialah istilah tepat  bagi ketuhanan bagi akidah tauhid orang Islam. Ianya tidak digunakan bagi maksud yang lain. Begitu juga bagi bahasa perundangan shara` perkataan misalnya `munkar` bermaksud perkara yang jahat dan tidak baik. Bahkan di dalam matematik dan sains untuk mendapat ketepatan  kedua-dua bidang ini sebahagian besar langsung menggunakan lambang seperti lambag angka, bentuk geometri dan sebagainya yang tidak menggunakan kata dan terpelihara dari maksud yang mungkin tidak tepat jika dihuraikan di dalam bahasa. Ianya boleh dibaca oleh siapa-siapa tanpa penggunaan bahasa.
Dari segi praktiknya, kita tidak dapat membataskan penggunaan bahasa kepada keseluruhannya tepat dengan istilah secara ketat seperti para matematik, saintis, hakim dan lawyer menggunakan istilah dan tidak pula bagi kelompok tertentu di dalam masyarakat menggunakan bahasa sastera seluruhnya di dalam percakapan seperti penghulu luak di Negeri Sembilan menggunakan teromba keseluruhan di dalam berkomunikasi dengan masyarakat beradatnya  atau menggunakan pantun keseluruhannya bagi ketua kampung di dalam masyarakat Melayu. Sebaliknya dari segi praktiknya elemen bahasa yang tepat dan baku bercampur dengan bahasa sastera di dalam penggunaan masyarakat. Di dalam kata lain di dalam penggunaan bahasa harian baik di dalam percakapan dan juga tulisan sering bercampur antara elemen kreatif, bahasa bercabang makna dengan bahasa yang baku dan tepat.
Bahasa Al-Qur`an yang diturun dari Allah Subhanahu wa Ta`ala, disampaikan melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada rasul menurut bahasa rasul yang menerima wahyu berkenaan, Sebagai contohnya Al-Qur`an adalah menggunakan bahasa `Arab sebagai bahasa bagi Nabi Muhammad s.a.w. dan masyarakat pada masanya.
Sebagaimana  maklum bahasa Al-Qur`an adalah bahasa yang tinggi dari segi ketepatan dan ketingginan bahasa dan  kaya dengan elemen sastera dan balaghah sehingga menundukkan para sasterawan `Arab Jahiliyyah yang ego dan bermegah-megah dengan kemampuan mereka berbahasa dan bersastera.
Ketinggian bahasa Al-Qur`an ini terbukti Al-Qur`an menjadi induk bagi perkembangan bahasa `Arab dan menjadi contoh rujukan nahu dan saraf dan kepelbagaian ilmu bahasa. Demikian juga Al-Qur`an kaya dengan elemen-elemen sastera yang daripadanya terhasil ilmu balaghah dan tafsir bagi memahami bahasa dan keindahan Al-Qur`an. Jadi bahasa Al-Qur`an di samping membawa bahasa dan istilah yang tepat dari segi makna, maka bahasanya kaya dengan elemen sastera yang bahasanya mempunyai makna yang bercabang. Perkara ini dibicarakan di dalam Matan Jauharat al-Tauhid. Kata Shaykh Ibrahim al-Laqani:


Dan setiap nas mewahamkan oleh tashbih  *  Takwilkan atau maksudkan secara tanzih
Bermaksud bahawa jika berdepan dengan nas sama ada ayat Al-Qur`an yang membawa maksud yang `tashbih` (penyerupaan makna, bercabag makna, tidak direct dan tepat), juga Hadith, maka hendaklah ditakwil, yakni tafsiran yang layak dan sesuai atau diberi maksud yang membersih (tanzih) Allah Ta`ala dari makna yang tidak sesuai dan tidak layak bagi Allah. Sememangnya terdapat di dalam Al-Qur`an ayat-ayat yang bersifat tashbih dan pelbagai makna yang boleh  difaham dari makna pada perlapisan lahir atau perlapisan lain. Sebagai contoh ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu.``  (Al-Fath: 10)
Atau ayat bermaksud:
``Dan Dia (Allah) bersama kamu di mana kamu berada` (Al-Hadid: 4)
Atau ayat bermaksud:
`Al-Rahman  di atas  `arash memerintah (Taha: 5)
Ayat  (Al-Fath: 10) memberi konotasi bahawa Allah bertangan sebagai tangan manusia dan ayat (Al-Hadid: 4) memberi konotasi bahawa Allah bertempat dan bersama dengan manusia dan ayat (Taha: 5) memberi konotasi bahawa Allah berada pada tempat, iaitu `arash`
Semua maksud ayat di atas membawa maksud penyerupaan (tashbih) dengan sifat-sifat nakhluk yang boleh mengelirukan dari segi tanggapan dan akidah. Sebab itu kata Pematan dan Sharih bahawa maksud ayat seperti ini perlu ditakwil atau diberi maksud yang sesuai yang layak dan tidak menimbulkan kekeliruan.
Di dalam mendepani ayat-ayat yang metashabihat terdapat dua pandangan, iaitu :
1)       Ulama  Salaf
2)      Ulama` khalaf
`Ulama salaf berpendapat hendaklah mengikut maksud asal dan serahlah menurut selayak bagi Allah sebagaimana kata Sharih:
``Dan kata mazhab Salaf itu engkau tafwidkan akan dia kepada Allah `Azza wa Jalla halnya qasadkan mensucikan Allah `Azza wa Jalla daripada makna yang zahirnya itu mustahil bagi Allah Ta`ala.``
Maka bagi mazhab Khalaf: ``Mazhab Khalaf itu katanya engkau takwilkan akan dia dengan takwil yang patut bagi Haq Allah Ta`ala.``
Namun Sharih berpendapat: ``Ittifaq dua mazhab dalam takwilkan yang ijma` serta mensucikan akan Allah `Azza wa Jalla pada zahirnya nas dan ikhtilaf dua mazhab itu dalam takwil yang tafsil. Tetapi menurut Sharih bahawa mazhab salaf adalah lebih selamat bagi mengelak dari kekeliruan dan perbalahan.

Sekian.
No comments:

Post a Comment