March 6, 2016

Haji Ahmad Melaka Mengarang Nazam Tauhid Dalam Bahasa Melayu


BBB, 25 Jamadil Awwal  1437 – 05 Mac 2016 (Sabtu):


Hampir tidak ada keilmuan tradisi Islam  (kecuali tafsir dan Hadith) yang tidak diungkapkan matannya di dalam bentuk puisi, contoh Matan Alfiah untuk Nahu, Matan Jauharah untuk bidang tauhid, Matan Al-Jauhar al-Maknun untuk Balaghah dan berbagai-bagai lagi. Di dalam bahasa Melayu turut diungkapkan keilmuan termasuk akidah oleh ulama-ulama Melayu di dalam bentuk puisi contoh Tuk Shihabuddin bin Zainal Abidin (1650-1770) dari Temerloh, Pahang mengarang 8 buah syair, antaranya Syair Usul dan Syair Sifat 20, Syed Muhammad bin Zainal Abidin (Tuk Ku Tuan Besar) (1795-1878) mengarang Nazam seperti Jawahir al-Saniyyah (Akidah), Nazam Al-Durrat al-Fakhirah (Tentang Sifat Allah dan Rasul), di samping beberapa nazam lagi berkenaan dengan Sirah Rasulullah s.a.w.
Sebagaimana telah disebutkan bahawa di dalam kitab Miftah al-Murid fi `Ilm al-Tauhid terdapat Nazam Ilmu Tauhid yang dikarang oleh Haji Ahmad bin Haji Abdul Rauf bin Abdul Rahman Melaka disamping Nazam `Al-Ustaziah` yang tidak disebut pengarangnya dan Nazam `Fikir Itu Pelita Hati` yang dikarang oleh `ulama` dari Terengganu, tetapi tidak diketahui siapa penggubahnya.
Nazam dari segi susunannya hampir sama dengan bentuk syair, tetapi temanya biasanya bersifat keagamaan. Nazam Tauhid Haji Ahmad Melaka mengandungi 90 bayt, iaitu 50 bayt tentang Allah dan 40 tentang Rasulullah. Kandungannya membicarakan persoalan:
1)      Mengenal Allah dan Rasulullah
2)      Sifat-sifat yang wajib bagi Allah, mustahil dan harus bagi Allah
3)      Pembahagian sifat dia puluh kepada kelompok nafsiyyah, salbiyyah, ma`ani dan ma`nawiyyah
4)      Pecahan kepada istighna` dan iftiqar
5)      Sifat wajib, mustahil dan harus bagi Rasul
6)      Kepercayaan kepada malaikat, kitab, hari Kiamat,
7)      Sirah Rasulullah dan keluarganya.
Tentang mengenal Allah sebagai kewajipan permulaan kata Tuan Haji Ahmad Melaka menggubah nazam:
Hai saudara kami khabar akan kamu         Mengenal Allah fadhu `ain atas kamu
Sabda Nabi awwal al-Din  ia ma`rifat         Bukan solat bukan siyam bukan zakat
Dan yang wajib bagi Allah dua puluh         Jangan kurang jangan lalai bersungguh
Wujud  itu  erti  ada  Tuhan   kita                Yang mustahil sudah nyata  pada kita
Qidam itu yang kedua  sifatnya                   Sedia Tuhan tiada mula maknanya
Baqa` pula yang ketiga sifatnya                   Yang    mustahil  fana   bagiNya.
Demikianlah disebut satu-satu sifat hingga berjumlah 20 sifat, kemudian dinazamkankan pembahagian sifat-sifat. Tuan Haji Ahmad menggubah:
Dapat jumlah sifat ini empat bagi            Nafsiyyah,    salbiyyah      ma`ani
Lagi satu ma`nawiyyah  namanya            Telah tamma  dua puluh di dalamnya
Bahagi lagi pula  dua adanya                     Yang bernama  sa  istighna  namanya
Sebelas sifat ada masuk dengan dia         Wujud , qidam, baqa`  itu  kawan dia
Mukhalafah itu pula kamu bilang              Qiyamuhu bi nafsih  jangan kurang
Sama` sami` basir mutakallimun                Basar   kalam sifat Tuhan yang Da`im
Yang kedua seiftiqar dinama orang            Faham kamu baik-baik jangan hilang
Sembilan sifat itu tentu padanya                Hayat hayyun wahdaniyyat ketiganya
Satu lagi  seallim samanya                            Yang kelima sifat ilmu madlulnya
Pula qudrat dan qadir itu lagi                      Baik-baik faham kamu petang pagi
Seterusnya dimasukkan di bawah istighna harus Allah, tiada hendakkan faedah pada hukum dan buatan. Dan masuk di bawah iftiqar, tiada memberi bekas ka`inat, dan baharu alam. Semuanya 48 di bawah La ilaha illa Allah..
Seterusnya ialah nazam berkenaan Rasulullah, kata nazim Haji Ahmad:
Muhammad Rasulullah kalimah iman             Yang dinamakan ulama orang aman
Yang terkandung pada itu enam belas            Faham kamu baik-baik jangan malas
Sidq  itu makna benar bagi Nabi                      Yang mustahil dusta ia tiada sekali
Amanah pula satu lagi bagi Nabi                      Yang mustahil khianat ia jauh sekali
Tabligh pula yang ketiga sifat dia                      Erti menyampai akan hukum Tuhan dia
Yang keempat sifat dia fatanah                         Erti cerdik lagi bijak  laksanah
Masuk lagi akan iman empat pula                     Iman kita  akan  Rasul  dan anbiya`
Yang kedua iman akan mala`ikat                        Wajib kita lawan  inkar mala`ikat
Yang ketiga iman akan kitab Allah                     Baik-baik kamu jaga jangan salah
Yang keempat iman akan hari Kiamat               Lawan  inkar dengan sungguh  boleh selamat
Telah hasil kalimah itu kandungnya                   Enam belas dengan lazim masuknya.
Kemudian diikuti dengan sirah keturunan dan keluarga Nabi.
Manakala  Nazam Nasihat al-Ustadhiah ialah nasihat supaya kita berwaspada dengan kehidupan dan hendaklah berpandukan agama dengan taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan. Begitu juga dengan Nazam Pelita Hati supaya insaf dan ingatkan mati. Kata Nazim yang tidak diketahui namanya:
Rumah besar kampung luas ada ia           Itu akhir tinggal jua akan dia
Hai segala anakku sekalian                         Sungguh-sungguh jangan tinggalkan sembahyang
Demikian lagi zakat dan puasa                   Itu buatlah olehmu sentiasa
Dengan susah yang sedikit kamu dapat    Akan senang lama kamu di akhirat.
Nazam Ustaziyyah dan Nazam Pelita Hati tidak membicarakan tentang akidah secara langsung, tetapi anjuran merupakan lanjutan bagi kesempurnaan iman, tanpanya tidak mendapat kejayaan.

Sekian.


No comments:

Post a Comment