March 19, 2016

Semoga Jauharat Al-Tauhid Memberi Manfa`at Kepada Tullab


BBB, 09 Jamadil Akhir 1437 = 18 Mac 2016 (Jumaat):
Masih pada peringkat khutbah al-Kitab, Pematan mengungkapkan:
Tetapi untuk memanjang melemahkan kemahuan  *   Jadilah ianya rumusan menepati ketentuan
Bermaksud Matan  jauharat al-Tauhid sengaja digubah secara  ringkas padat, tetapi ianya merangkumi perkara-perkara yang perlu dari segi kewajipan kifayah. Pensharah dalam ulasannya menyatakan ada tiga jenis pengajian yang dituntut dari segi kifayah, iaitu:
1)      Ilmu Tauhid yang juga dikenali dengan ilmu al-Sifat, Ilmu Usul al-Din atau Ilmu al-Kalam.
2)      Ilmu Fiqh bagi membolehkan  kita menunaikan ibadat kepada Allah Ta`ala
3)      Ilmu Tasawuf sebagai pelengkap dalaman diri.
Di dalam mengulas bayt di atas Shaykh Ibrahim al-Baijuri di dalam Tuhfat al-Murid mengatakan, bahawa di dalam menyusun  bayt nazam  Jauharat al-Tauhid, bahkan di dalam apa jua karangan, pengarang tidak sewajarnya bersifat mubalaghah di dalam menyusun ungkapan sehinggap bersifat itnab dan pembaziran, sebaik-baiknya sebagai matan hendaklah bersifat `ijaz (ringkas dan padat` atau sekurang-kurang bersifat `musawat` - setara) sebagai sebuah karangan matan yang bersifat puisi. Shaykh Ibrahim al-Baijuri membawa di sini aspek ilmu balaghah di dalam menyusun kalam.
Bahkan menurut Shaykh Ibrahim al Baijuri:
``Mubalaghah di dalam memanjangkan ibarat membawa kepada kejemuan dan kejelekan`, apa lagi jika karangan dan bahasa yang disusun bersifat `mabuk` kata, sedangkan isinya tidak seberapa ! Biarlah ungkapan ringkas dari segi ibarat, tapi fasih diucap.`
Kata  Al-Baijuri, ``Melemahkan kemahuan adalah `majaz `aqli`, bukan bermaksud pematan tidak berkemampuan untuk mengolah persoalan yang dibicarakan, tetapi pertimbangan di dalam menyusun matan bersifat nazam itu perlu menjadi perkiraan, selain dari menjaga dari aspek balaghah sebagaimana disebut di atas, perlu juga difikirkan kesesuaian dari segi pembelajaran oleh pihak pelajar. Menulis matan dalam bentuk puisi mempunyai objektif. Antaranya:
1)       Meringkaskan persoalan (majaz)
2)      Memudahkan pengingatan
3)      Elemen estetika menceriakan pembelajaran
Seterusnya kata Pematan:
Inilah `Intipati` kandungan kunamakan  *    Permata Tauhid sesungguhnya kudidikkan
Sesungguhnya `intipati puisi yang bertemakan tauhid` ini dibaratkan sebagai permata yang berharga yang di dalam pemupukan Pematan, lantaran itu dinamakan oleh Pematan Jauharat al-Tauhid – Permata Tauhid.
Permata yang berharga ini memaksudkan kepada makna bercabang sekurang-kurangnya;
1)      Gubahan matan secara kreatif bagi mana-mana pengarang akan mengusahakannya menjadi sebagai hasil karya seni yang bermutu. Sebarang kelemahan dari aspek perpuisian merosakkan gubahan dan melemahkan mutu perpuisian. Ini sudah pasti mau dielakkan oleh Pematan.
2)      Permata Tauhid – Jauharat al-Tauhid yang menjadi objektif utama bagi Pematan ialah bahawa akidah tauhid yang dipersembahkan adalah intipati pengajaran tauhid yang insya Allah menyelamatkan akidah ummah sebagaimana kata pensharah bagi bayt ini menyebut bahawa akidah yang dibawa di dalam Matan dibicarakan adalah menurut pegangan  i`tiqad dua Imam Utama ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah iaitu Al-Imam Abu al-Hasan al-Ash`ari dan al-Imam Abu Mansur al-Maturidi.
Seterusnya kata Pematan:
Dan Allah aku harap menerima dan bermanfaat  *   Kepada pelajar  serta ganjaran  sebagai ibadat
Bayt ini sebagai jumlah do`aiyyah dari musannif (Pematan) agar kerja yang dilakukan, iaitu menyediakan wadah keilmuan akidah dalam gubahan puisi yang padat diterima oleh Allah sebagai kerja ibadat yang dilakukan semata-mata kerana Allah yang sudah tentulah pada masa itu tidak ada perkiraan material yang didapati. Pematan juga mengharapkan agar rumusan keilmuan akidah di dalam bentuk matan secara puisi itu memberi faedah kepada pelajar-pelajar. Harapan Pematan  ini  sesungguhnya tercapai, hasil kerja dan jerih perihnya dihargai dengan matannya ini diberi ulasan secara sharah dan hashiah oleh ulama-ulama` di dalam berbagai bahasa, termasuklah bahasa `Arab dan bahasa Melayu. Hasil karya baik pada peringkat matan, sharah dan hashiah telah dipelajari dari generasi ke generasi dan insya Allah berterusan. Pematan juga mengharapkan semua pihak mendapat ganjaran pahala hasil dari usaha mengarang, mensharah, menghashiah, mengajar dan belajar keilmuan akidah melalui karangan-karangan yang dihasilkan.
Kata Pensharah terhadap Matan bahawa ada tiga kategori ibadat yang diharap memberi manfaat dan menolak mudarat:
1)      Martabat ahl al-fiqh, iaitu sah dari segi zahir dan batin
2)      Martabat al-khawass ibadat yang dilakukan diqasadkan kerana mematuhi perintah Allah, kerana mahabbah dan ijlal kepada Allah. Ini dikira sebagai martabat pertengahan
3)      Martabat Akmal, iaitu tiada tujuan mengerjakan ibadat itu melainkan  kerana taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta`ala.
Adapun mengerjakan ibadat kerana mengharap kemuliaan dan sanjungan di dunia, maka tiada pahala dan sia-sia.
Pematan dan Pensharah menyedari karangan mendepani guru, pelajar dan orang awam yang mengikuti pengajian,  sebab kata Sharih mengingatkan:
Bermula menuntut ilmu itu ialah untuk kefahaman dan mengamalkan, hendaklah belajar dari guru yang mursyid dan bersungguh-sungguh dalam pengajian hingga memahami apa yang diajarkan.

Sekian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

No comments:

Post a Comment