March 31, 2016

Para Sahabat Dan Tabi`in: Kedudukan Mereka


BBB, 21 Jamadil  Akhir 1437 =  30 Mac 2016 (Rabu):
Pendekatan akidah yang disusun oleh Penggubah Matan Jauharat al-Tauhid juga melibatkan pembicaraan tentang sahabat-sahabat dan yang selepas daripada mereka. Kata Penggubah Nazam:
Para sahabat terbaik pertama kurun dengarkanlah *  Kemudian tabi`in dan atba` al-Tabi`in terserlah
Para sahabat pada zaman Nabi (di dalam kurunnya) adalah sebaik-baik generasi (Berdasarkan Hadith Nabi yang menyebut kurunnya terbaik dan diikuti kurun-kurun berikutnya).
Menurut Sharih:


Kurun Sahabat:
``Maka kurun sahabat daripada Rasulullah s.a.w. sampai akhir orang mati daripada sahabat. Dan iaitu seratus dua puluh tahun.``
Maka kata setengah `ulama`, ``Maka Nabi s.a.w. itu daripada waktu bi`th (dibangkitkan) Rasulullah sampai  akhir orang mati daripada sahabat.``
Kurun Tabi`in
``Maka kurun tabi`i daripada seratus tujuh puluh tahun.``
Kurun Tabi` al-Tabi`in
``Iaitu dua ratus dua puluh tahun``
Maka bagi kurun pertama lebih baik dari selepasnya. Diikuti oleh kurun demi kurun selepasnya.
Dari segi  martabat kedudukan mereka, kata Penggubah Matan:
Sebaik sahabat yang menjawat khalifah  *    Kelebihan juga dengan tugas khilafah
Mengikuti mereka termulia golongan       *   Enam ditambah sepuluh bilangan
Ahli Badar  besar mulia kedudukan           *  Ahli Uhud dan mereka dalam Bai`ah Ridhwan
Al-Sabiqun kelebihan mereka nas diketahui * Untuk menentukan setiap mereka tak pasti.
Daripada matan di atas bahawa.
1)      Khalifah-Khalifah selepas Rasul terbaik iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali
2)      Diikuti sahabat digembirakan mereka dengan syurga. Empat khalifah dan yang lain Talhah, Zubair, Abdul Rahman, Sa`ad dan Sa`id, Abu `Ubadah Ibn al-Jarrah.
3)      Berikutnya ialah shuhada` Perang Badar.
4)      Berikutnya  Shuhada` Perang Uhud
5)      Kalangan Sabiqun al-Awwalun dari kalangan Muhajirin yang mereka pada mula bersolat mengadap ke Baitul Maqdis dan bertukar kepada berkiblatkan Baitullah di Masjid al-Haram.
Seterusnya kata Penggubah Matan:
Kiranya berlaku di antara mereka pertikaian * Takwilkan kebaikan atau serah kepada Tuhan
Misalnya pertikaian Ali – Aishah berhubung dengan peperangan Siffin atau antara, Ali dan Mu`awiyah dan Saydina Husin dan Yazid, maka hendaklah dita`wil secara baik atau serhakan kepada Allah.


Kata Penggubah Matan lagi:
Imam Malik dan sekalian Imam  * Demikian Abu  al-Qasim dikira Imam
Maka wajib mengikut kebaikan mereka * Demikian riwayat kaum lafaz kebaikan mereka
Pengggubah matan memberi kedudukan terhormat terutama kepada imam-Imam empat, iaitu Imam Malik, Imam Shafie, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal. Turut tersenarai bertaraf Imam ialah Abu al-Qasim Junayd al-Baghdadi sebagai tokoh sufi Sunni. Termasuk juga bersama mereka ialah Abu Hasan al-Ash`ari dan Abu Mansur al-Maturidi sebagai imam dalam aqidah yang menegakkan aliran Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah.
Seterusnya kalangan yang mempunyai kedudukan di sisi Allah kata Penggubah Matan:
 Thabit berlaku bagi wali-wali karamah  *  Siapa menafinya jangan didengar mudah
Penggubah Matan dan Sharih berpendapat bahawa ada golongan wali-wali hatta dalam zaman kini yang mereka tidak disedari dan tidak menonjol dengan publisiti-publisiti yang memang pada mereka tidak diperlukan. Mereka adalah lebih dari cukup keilmuan.
Kepada mereka di atas susunan martabat kedudukan mereka bukan dicari, bahkan tidak diketahui lantaran tidak perlu kepada mereka, tetapi mereka dinilai dari kerangka luar yang melihat kedudukan dan peranan-mereka kepada agama dan umat.
Yang penting kata Sharih kita perlu sentiasa berdoa semoga kita berada di dalam hidayah Allah dengan mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangan sebagaimana kata Penyusun Nazam Jauharat al-Tauhid bahawa:
Pada kami berdo`a adalah bermanfaat  *  Sebagaimana dari Al-Qur`an janji ditaat.
Pada Penggubah dan Sharih berdoa adalah amalan yang bermanfaat, bahkan terdapat dalil naqli yang menggalakkan berdoa seperti antaranya firman  Allah yang bermaksud:
``Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan suara perlahan-lahan (Al-A`raf: 55).
Orang Islam dituntut mempelajari Al-Qur`an dan membacanya lantaran membacanya memberi kefahaman,  penghayatan dan mendapat pahala.
Sharih juga membawa pendapat tentang membaca Al-Qur`an di atas mayat yang telah dikuburkan. Mengenainya khilaf pada Mazhab Shafie, tetapi pendapat yang dipegang umum, bahawa tiada dalil yang menunjukkan yang sedemikian.
Tetapi menurut ulama yang rajih daripada jumhur Shafie radiya Allah `anhum, maka iaitu barang yang dinaqal oleh Shaykh Ibn Qasim, Shaykh Ziyadi dan lainnya daripada kitab Shihab al-Ramli dan Shaykh Ibn Hajar, hasil pahala membaca Qur`an kepada mayat dengan wujud salah suatu daripada tiga syarat:
Pertama: Hendaklah ada ia di atas kubur halnya mutlak
Kedua: Hendaklah ada ia berniat ketika membaca Qur`an diqasadkan pahalanya kepada mayat – ia hadir dikubur atau tidak sama jua
Ketiga:  Ia membacakan doa dengan  menghasilkan pahala membaca Qur`an itu kepada mayat.
Seterusnya menurut Sharih bahawasanya sedekah atas mayat itu memberi manfaat pula, sama jua daripada ahli warisnya atau lainnya dengan niatnya. Inilah nas daripada jumhur `ulama`.

Sekian..
No comments:

Post a Comment