March 10, 2016

Konsep Ilmu Dan Tauhid Dalam Usul Al-Tauhid - Tuan Hussein Kedah


BBB, 29 Jamadil Awwal 1437 – 09 Mac 2016 (Rabu):


Membuka pembicaraan bagi sebuah kitab dengan konsep ilmu menjadi pendekatan bagi pengarang-pengarang beberapa bidang ilmu. Contoh kitab Ihya` `Ulum al-Din kitab Tasawuf karangan Al-Imam al-Ghazali memulakan kitabnya dengan Kitab al-`Ilm. Di dalam bidang Fiqh-Akidah, antaranya memulakan kitab dengan  Fadilat Ilmu seperti  kitab Matla` al-Badrayn wa Majma` al-Bahrayn karangan Shaykh Muhammad bin Ismail Daud al-Fatani dan juga bagi kitab Akidah seperti Zahrat al-Murid fi `Aqa`id al-Tauhid oleh Shaykh Muhammad Ali Kotan. Tuan Hussein Kedah juga memulakan kitabnya  dengan Fadilat Ilmu, mengajar dan mempelajarinya. Fadilat Ilmu mengajar dan mempelajarinya adalah berdasarkan ayat-ayat al-Qur`an.
Seperti ayat Al-Qur`an yang bermaksud:
``Sesungguhnya yang takut akan Allah dari hamba-hambanya ialah ulama` (Fatir: 28)
Atau ayat yang bermaksud:
``Katakanlah, adakah sama mereka yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu ? (Al-Zumar: 9).
Dan ayat yang bermaksud:
``Allah mengangkat  mereka yang beriman dari kalangan kamu dan mereka yang diberi ilmu kepada berbagai darajat. (Al-Mujadalah: 11).
Antara Hadith tentang kelebihan mengajar keilmuan ialah sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
`Satu majlis memahami ilmu lebih baik dari ibadat enam puluh tahun.`` (Usul al-Tauhid, hlm. 4.)
Dan kelebihan belajar ialah Hadith Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Sesungguhnya malaikat selagi akan meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu lantaran reda dengan apa (ilmu) yang dituntut.`` (hlm.. 4).
Tujuan ayat-ayat Al-Qur`an, juga Hadith dipaparkan pada bahagian permulaan ialah bagi menyedarkan pengajar dan pelajar akan kepentingan ilmu, menggalakkan guru-guru untuk mengajar, lebih-lebih lagi bagi pelajar-pelajar untuk menunutut ilmu. Apakah keutamaan pengajian yang harus dituntut ?
Kata Tuan Hussein Kedah, ``Ketahui olehmu, bahawasanya ilmu yang dikehendaki di sini, iaitu ilmu shara` yang dua bahagi.
Pertamanya:   Ilmu Usuluddin dan ilmu tauhid. Bermula makna ilmu tauhid pada lughah, iaitu ilmu untuk mengetahui, bahawasanya sesuatu itu esa ia. Bermula maknanya pada shara`, iaitu ilmu yang membicarakan persoalan mengithbat akan beberapa akidah keagamaan yang berasaskan dalil-dalil yang yakin. Atau dengan kata yang lain, Ia adalah ilmu mengesakan yang disembah dengan ibadat dengan mengiktikadkan keesaanNya pada Dhat, sifat dan af`alNya.
Dan faedahnya ilmu tauhid: Iaitu dapat mengenal segala sifat Allah Ta`ala dan sifat segala rasulNya dengan dalil-dalil yang putus dan mendapat keuntungan dan kebahagiaan yang berkekalan. Ilmu ini asal atau umbi bagi ilmu-ilmu yang lain dan ilmu yang termulia, kerana ianya membicarakan tentang Allah dan RasulNya.
Tuan Hussein Kedah menyebut bahawa ilmu ini dikeluarkan dari Al-Qur`an dan Hadith Nabi oleh tokoh-tokoh ilmuan dalam bidang akidah, iaitu Abu Hasan Ash`ari dan dan Abu Mansur al-Maturidi. Menurutnya ilmu ini dikenali dengan beberapa nama seperti ilmu tauhid, ilmu usul, ilmu kalam dan ilmu sifat.  Ilmu ini berasaskan dalil akli dan naqli. Dari segi shara` menuntut ilmu ini adalah wajib `aini ke atas setiap mukallaf. Menurut Tuan Hussein Kedah ialah melibatkan sepuluh perkara wajib, mustahil dan lawan serta harus, demikian juga dengan rasul, sebab itu dikenali sebagai `Mabadi al-`Asharah` - permulaan sepuluh. Adapun dalil wajibnya mempelajari ilmu tauhid, ialah firman Allah bermaksud:
``Ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah`` (Muhammad: 19).
Dan ayat bermaksud: ``Katakanlah Allah itu tunggal (Al-Ikhlas: 1).
Dalam membicarakan persoalan tauhid ini Tuan Hussein Kedah membawa sama pandangan-pandangan kesufian seperti pedapat ahli  hakikat tentang tauhid, iaitu: ``Mensuci akan Dhat Tuhan daripada barang yang ditasawwur, ertinya barang yang didapat akan dia pada segala faham dan barang yang terlintas akan dia pada segala waham. Bahkan beliau memetik pendapat Shaykh Junid seorang tokoh sufi tentang tauhid:
``Berkesudahan oleh pendapatan akal daripada segala orang yang berakal pada mengesakan Allah kepada tercengang, maka iaitulah tauhid.``, bahkan makna tauhid secara intuitif dikemukakan oleh Tuan Hussein Kedah, ``Bermula tauhid, iaitu makna yang hilang padanya oleh segala alamat dan hapus padanya oleh segala ilmu dan tinggal Allah Ta`ala``.
Dan bagi tauhid itu ibarat dan makna, maka bermula ibaratnya ialah kalimah `La ilaha illallah`
Bermula maknanya, iaitu ikhlas hati pada tatkala zikir akan dia dan pada tatkala berbuat ibadat akan Dia.
Berikutnya Tuan Hussein Kedah menyebut tentang sifat yang wajib, musahil bagi Allah Ta`ala dan juga harus baginya. Turut dibicarakan persoalan yang berhubung dengan hukum seperti baik dan jahat, suruh dan tegah, halal dan haram. Sesungguhnya ternyata pendekatan yang diambil oleh Tuan Hussein Kedah di dalam kitab Usul al-Tauhidnya adalah pendekatan integrated antara akidah, fiqh dan tasawuf, suatu pendekatan yang lain dari pendekatan kitab-kitab akidah umum.
Di dalam membicarakan persoalan ketuhanan dan kerasulan Tuan Hussein Kedah memberi perhatian terhadap kejadian yang lain, kata Tuan Hussein Kedah.
``Dan tiap-tiap yang maujud yang lain daripada DhatNya dan segala sifatNya, iaitu makhlukNya dan hambaNya dan jikalau adalah mereka itu semulia-mulia makhluk ini sekalipun, iaitu seperti segala anbiya`Nya dan rasul-rasulNya dan malaikatNya dan auliya`Nya dan raja-raja yang berdaulat dan panglima dan kesakti dan berahmana yang tiada tolok di dalam dunia ini sekalipun, sekalian mereka itu hambaNya jua dan di bawah pemerintahanNya jua dan akhirnya mati dan buruk. Dan dinama akan sekalian mereka itu hamba Allah dan makhlukNya dan maqdurnya dan maqhurNya dan alam dan mumkin dan ka`inat dan maujudat yang ja`izat yang bersifat sekaliannya itu dengan baharu dan kekurangan dan kehinaan dan kelemahan dan kedaifan yang adalah sekalian mereka itu sentiasa dalam berkehandak dan berhajat dan berubah-rubah ada akhir dan kesudahannya.
Berhubung dengan ciptaan Allah Tuan Hussein Kedah menyebutkan bahawa,
``Ketahui olehmu, bahawasanya perbuatan Allah Ta`ala itu terbahagi ia atas dua bahagi:
Pertamanya:  Perbuatan yang idhtirari, iaitu tiap-tiap perbuatanNya yang dijadikan akan dia pada hal sunyi ia  daripada usaha hamba dan ikhtiar hamba padanya, iaitu  seperti menjadi Allah Ta`ala akan langit dan bumi dan menumbuh akan segala tumbuh-tumbuhan dan menjadi segala hewan dan angin dan air dan segala bukit dan menambah besar segala hewan dan kayu dan batu dan mengeluar akan segala buah-buahan dan bunga-bunganya dan mempaling akan satu hal daripada satu hal misalnya daripada tiada kepada ada seperti menumbuhkan biji benih atau mematikan pokok dan sebagainya.``
Keduanya: Perbuatan ikhtiari namanya, iaitu tiap-tiap perbuatan Allah Ta`ala yang dizahir akan dia pada sisi-sisi hamba dengan bahawa dijadi bagi hamba itu usaha dan ikhtiar dan kehendak bagi mengada itu perbuatan atau bagi hamba itu sebab dan kuat bagi ada itu perbuatan, tetapi sekalian yang tersebut itu tiada memberi bekas pada yang demikian perbuatan yang diusaha akan dia dan disebab akan dia. Misalnya hamba berikhtiar mendirikan rumah, maka Allah menzahirkan akan bentuk rumah yang sudah ditentukan dia pada azali. Dalilnya ialah firman Allah Ta`ala yang bermaksud:
``Allah mencipta kamu dan apa yang kamu lakukan.`` (Al-Saffat: 96)..
Menurut Tuan Hussein Kedah, bermula yang kedua daripada dua bahagi daripada ilmu yang wajib atas tiap-tiap mukallaf menuntut mengetahui akan dia , iaitu ilmu fiqh yang dinama akan dia ilmu furu`, ertinya cabang daripada ilmu yang pertama, iaitu ilmu usul dan ilmu tauhid. Adapun ilmu tasawuf dan ilmu hakikat, maka iaitu daripada jumlah ilmu tauhid jua.
Sebagai kesimpulan bagi pembicaraan tentang ilmu kata Tuan Hussein Kedah,
``Ketahui olehmu bahawasanya pekerjaan yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf, iaitu dua perkara.
Pertamanya; I`tiqad yang jazam yang berbetulan dengan haqq
Keduanya: Amal yang sah ia pada zahirnya dan batinnya.
Maka hikmat menurun Allah Ta`ala  akan Qur`an dan membangkit Ia akan Nabi Muhammad salla Allah `alayh wa sallam jadi Pesuruh kerana menyata segala hukum yang thabit bagi dua perkara itulah.
Bermula ilmu usul dan tauhid iaitu ilmu yang kembali ia kepada i`tiqad dan ilmu fiqh dan furu`, iaitu ilmu yang kembali kepada amal. Bermula sekaliannya itu dinama akan dia `Din al-Islam` dan `Din Allah` dan `Din al-Haqq` dan `Al-Din al-Qayyim`` dan `Al-Sirat al-Mustaqim` dan `Habl Allah`.

Sekian.

No comments:

Post a Comment