March 21, 2016

Khilaf Pendapat, Antara Ma`rifat Dan Nadzar: Yang Mana Dulu ?


BBB,  11 Jamadil Akhir 1437 – 20 Mac 2016 (Ahad):


Telah dibicarakan pra-syarat bagi mukallaf ialah baligh dan berakal. Namun timbul perbahasan yang lebih halus, apakah keutamaan kewajipan bagi mukallaf dari segi akidah.  Pendapat popular dan umum adalah sebagaimana diungkapkan oleh Pematan ialah:
``Seawal-awal kewajipan bagi manusia mukallaf ialah ma`rifat (Mengenal) Allah Ta`ala``. Persoalan yang timbul apakah seseorang mukallaf itu terus dapat mengenal Allah Ta`ala ?  Persoalannya begitu subjektif dan ghaib, apakah  `Ma`rifat` begitu mudah dicapai ?
Inilah yang dibawa oleh Penggubah (Pematan) di dalam bayt berikut:
Jazamkan bahawa seawal-awal apa yang wajib   *   `Ma`rifat`, tapi ada khilaf padanya berbangkit
Sebagaimana dikatakan dan juga sebagaimana terkandung di dalam matan, bahawa kewajipan terawal bagi seorang mukallaf ialah ma`rifat (mengenal) Allah Ta`ala – termasuk juga mengenal Rasul sebagai komponan bagi dua kalimah shahadah. Tetapi menurut Pematan dan juga Sharih, bahawa ada khilaf pendapat berhubung dengan `kewajipan awal` bagi mukallaf ini.
Al-Imam Abu Hasan al-Ash`ari sebagai pemimpin akidah Sunni berpendapat bahawa;
``Permulaan yang wajib atas mukallaf itu ma`rifat akan wujud Allah dan segala sifat yang bangsa Uluhiyyah dan ma`rifat akan Rasulnya.`` Menurut Pematan dan Pensharah, ini adalah merupakan pendapat Jumhur Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah.
Manakala Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi Imam kedua penting yang menegakkan akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah berpendapat:
``Permulaan yang wajib itu, iaitu nadzar yang sahih bagi ma`rifat yang jazim.``
Turut sependapat dengan Al-Maturidi ialah Al-Ustaz Abu Ishak al-Isfiraini, bahawa perlunya nadzar yang boleh menyampaikan kepada ma`rifat sebagaimana dipetik oleh Al-Baijuri di dalam Tuhfat al-Murid. Turut sama dipetik pendapat Al-Baqillani dan Al-Imam al-Haramain yang melihat perlu kepada nadzar terlebih dahulu sebagai muqaddimah awal sebelum sampai kepada natijah.
Pendapat Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi ada rasionalnya, lantaran persoalan ma`rifat Allah adalah persoalan yang besar, penting dan tidak mudah difahami dan tidak mungkin terhasil dengan spontan selepas mukallaf seseorang, melainkan selepas nadzar.
Nadzar  adalah bermakna, perhati, memikir. merenung dan mengkaji. Semuanya ini boleh dirumuskan kepada makna `Belajar secara teratur dan berguru`. Dalam maksud Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi, seseorang mukallaf ini perlu belajar atau mengaji secara teratur berhubung dengan keperluan mengenal Allah dan Rasulnya. Melalui pembelajaran baru dapat difahami mengenai Allah dan Rasul. Dalam konteks ini ada kewajaran hujjah yang ditekankan oleh Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi dan mereka yang bersependapat dengannya.
Walau bagaimana khilaf pendapat di atas hanyalah tentang mana yang lebih dahulu antara nadzar dan ma`rifat, tetapi tidak khilaf tentang kewajipan ma`rifat, kata Pensharah:
``Dan tiada  ikhtilaf `ulama` Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah bahawasnya nadzar yang menyampaikan ia ma`rifat akan wujud Allah Subhanahu wa Ta`ala dan Rasulnya itu, maka iaitu wajib, melainkan yang diikhtilafkan itu pihak yang didahulukannya.``
Contoh ma`rifat dikemukakan oleh Sharih secara soal jawab:
Soal: Betapa Mengenal kita kepada Dhat Allah Ta`ala ?.
Jawab: Dengan mengenal yang yakin bahawasanya Dhat Allah Ta`ala itu tentu wajib adaNya halNya Maha Suci daripada segala tanda  yang baharu, ya`ni Maha Suci Dhat Allah Ta`ala dan sifatNya daripada segala tanda yang baharu dan tiada dapat oleh pekerjaan nadzar dan waham, Maha Suci Dhat Allah Ta`ala itu daripada dihinggakan oleh akal dan khayal dan fikir dan barang sebagainya.
Penggubah Nazam (Pematan) membawa contoh pemerhatian yang bersifat alamiah dan kaedah logik yang boleh membawa kesimpulan wujud dan qidamnya Pencipta Allah Subhanahu wa Ta`ala:
Lihatlah kepada dirimu kemudian berpindah  *   Ke alam tinggi kemudian turun ke bawah
Kau  dapati  ciptaan    indah  mengkagumkan  *   Tetapi padanya ada dalil-dalil ketiadaan
Tiap  sesuatu yang harus  padanya ketiadaan   *   Menandakan bukti putus mustahilnya qidam

Konsep nadzar  yang  dibawa oleh Penggubah nazam matan ialah dengan merenung berasaskan ilmu yang dipelajari terhadap yang paling dekat, iaitu tidak lain dari diri sendiri. Ianya dapat dilihat betapa Allah Ta`ala menjadikan diri kita sebagai kejadian yang paling sempurna berbanding dengan kejadian-kejadian  yang lain. Kejadian sempurna tidak lain dari kekuasaan dan ciptaan Allah serta Rahmat dan RahimNya. Ini membuktikan Allah yang Berkuasa dan Maha Bijaksana. Dari diri juga dapat dinadzar, bahawa diri, walaupun betapa sempurna, tetapi tidak yang kekal, semuanya mati dan fana, bila tiba masanya. Ini menandakan bahawa Allah yang Mencipta bersifat Kekal dan Abadi.

Selain daripada melihat pada diri dapat dilihat pada alam tinggi dari cakrawala, langit  dan bumi. Planet dan bintang-bintang semuanya bergerak dengan teratur di atas orbit dan mengikut waktu yang ditetapkan, lantaran itu semua selamat sejahtera. Sesungguhnya semua aturan ini dan kejadian di langit dan di bumi tidak berlaku dengan sendiri dan tidak terjadi secara kebetulan. Ini menandakan ada pengatur yang mengatur hingga semua kejadian berjalan dengan teratur dan selamat. Maka Pengatur yang Maha Bijaksana ini tidak lain dari Allah Subhanahu wa Ta`ala.
Daripada perkara yang besar , nadzar berpindah kepada yang bersifat rendah. Contoh Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sebagai makanan kepada hidup-hidupan di dunia ini. Ini menandakan betapa Rahmat Allah terhadap makhluk kejadiannya. Walau bagaimana pada makhluk kejadiannya terdapat tanda-tanda kerosakan dari gempa bumi, banjir, kebakaran, ribut-taufan dan sebagainya yang memusnahkan. Ini menandakan ketidakkekalan alam ini, dan menandakan baharunya alam ini. Sebagai sesuatu yang binasa dan rosak tidak mungkin kekal. Yang Kekal dan Abadi hanya Allah Ta`ala sebagai Pencipta Yang Maha Berkuasa.

Sekian.


No comments:

Post a Comment