March 24, 2016

Konsep Idrak Dan Sifat-Sifat Yang Lain


BBB, 14 Jamadil Akhir 1437 = 23 Mac 2016 (Rabu):
Penyusun nazam Shaykh Ibrahim al-Laqani membawa isu yang tidak biasa diperkatakan di dalam membicarakan akidah yang berhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta`ala. Kata Pematan:
Adakah bagiNya `Idrak` atau tidak ?   *     Ada kaum setuju tawaqquf mengelak
Apakah `Idrak` itu ?
Menurut Shaykh Ibrahim al-Bayjuri yang menghashiahkan terhadap Matan Ibrahim al-Laqani di dalam Hashiahnya berjudul Tuhfat al-Murid: ``Idrak ialah tasawwur hakikat suatu yang di idrak (Mudrak= Kena Dapat ) oleh yang mendapat (Mudrik).``  Sebagai contoh mudah seorang berhasrat minum air bagi menghilangkan dahaga, maka tatkala dia mendapat meminim air, maka peminum itu yang mendapat air (Mudrik- Isim Fa`il)) dan air adalah yang kena dapat (Mudrak = Isim Maf`ul) – terhasil kehendak. Konsep Idrak ini dikaitkan dengan Pencipta sebagai contoh konsep `Takwin` (Ciptaan). Persoalan yang ditimbulkan ialah adakah keberhasilan cipta itu dapat dikatakan `Idrak` bagi Pencipta ?
Di dalam menghuraikan terhadap bayt Matan Nazam di atas, kata Sharih:
``Ya`ni jika ditanyai orang akan dikau, Adakah mempunyai bagi Allah `Azza wa Jalla sifat Idrak akan barang suatu yang maujud dengan `Idrak Yang Qadim lagi Azali atau tiada ?``
Berhubung dengan isu yang ditimbulkan ini terdapat tiga pendapat:
Pertama:  Menerimanya sebagai satu sifat sempurna bagi sifat-sifat sempurna yang banyak bagi Allah Ta`ala, ianya sebagai sifat ilmu, mendengar dan melihat. Ia adalah sifat qadim yang berdiri pada DhatNya. Idrik mencerminkan kamal, maka setiap yang kamal wajib bagi Allah, jikalau Dia tidak bersifat dengannya, nescaya dia bersifat dengan lawannya, ianya bererti kurang, dan kekurangan bagi Allah Ta`ala adalah mustahil. Mereka yang berpendapat sedemikian dari pendukung kuat Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah ialah Al-Qadhi al-Baqillani dan Al-Imam al-Haramayni dan pendukung-pendukung bagi kedua mereka.
Kedua:  Pendapat yang tidak setuju dengan `Idrak`.Iaitu pendapat golongan yang tidak diberi identiti dengan jelas. Kumpulan ini berpendapat bahawa, jikalau Allah bersifat dengan `Idrak` melazimkan dia berhubung (ada konteks berpisah) dengan yang diidrak sebagai lazim akli, maka adalah tidak kemungkinan tasawwur sedemikian, maka ia adalah sesuatu yang mustahil dan tidak dapat diterima.
Ketiga: Pendapat untuk mengelak dari kekeliruan dan memasalahkan perbahasan. Golongan ini berpendapat persoalan sedemikian hendaklah di tawaqquf dan dihentikan, lantaran ianya lebih baik bagi semua. Sebagaimana kata Sharih: ``Ikhtilaf kata ulama dan qaul yang rajih, iaitu tawaqquf kepada Allah Ta`ala``. Sharih menyatakan pendapat yang menerima adanya Idrak itu sebagai qaul yang daif. 
Penggubah Matan bukan sengaja mengemukakan persoalan `idrak` ini atas inisiatif darinya, sebaliknya ditimbulkan oleh kerana perkara ini telah dibincangkan oleh tokoh-tokoh besar aqidah sepeti Al-Baqillani dan Al-Juayni dan pengikut-pengikut mereka. Isu yang dibincangkan adalah halus dan memang boleh dijadikan persoalan dan ada kewajaran. Idrak ialah peringkat pengukuh selepas sebelumnya bersifat umum. Sebagai contoh menyebut `kuasa` ianya menyeluruh, tetapi bila sesuatu yang spesifik dari segi terhasilnya `kuasa` misalnya mengadakan bangunan, aspek yang dibicarakan ialah  bila terhasilnya bangunan berkenaan sebagai manifestasi dari kekuasaan sebagai `idrak` bagi kekuasaan. Namun sebagai kata pihak tidak setuju bahawa isu ini merupakan tambahan bagi  manifestasi qudrat, yang mungkin ada kewajaran, tetapi sebenarnya lebih baik tidak ditimbulkan. Lantaran dengan anologi yang ditimbulkan banyak lagi tambahan boleh dibuat yang boleh dikatakan sebagi cerminan bagi kesempurnaan.
Pendirian tidak setuju  ini adalah merupakan pendirian banyak, sebab itu ianya tidak menjadi topik pembicaraan biasa dan merupakan kewajaran.
Setelah membicarakan sifat-sifat Allah yang tergolong di bawah sifat nafsiyyah, salbiyyah dan sifat ma`ani, maka Pematan  menggubah nazam selanjutnya iaitu:
Keadaan  Hidup, Mengetahui Kuasa Berkehendak  * Mendengar Melihat terjadi apa yang dikehendak
Mutakallimun kemudian semuanya adalah sifat  Dhat       *  Bukan yang lain dan bukan tambah `ayn Dhat
Sekali lagi disebut bahawa Penulis tidak akan mengulangi perkara yang telah dibicarakan. Di dalam nazam Matan di atas yang dibawa Pematan  ialah mengenai sifat ma`nawiyyah. Beberapa catatan berhubung dengannya. Berekata Sharih:
``Sifat Dhati itu ya`ni sifat ma`ani dan sifat ma`nawiyyah itu tiada lainnya DhatNya dan tiada `ayn Dhatnya. Shahadan bahawasanya sifat ma`ani dan ma`nawiyyah itu tiada harus dikata lain daripada Dhat kerana lazim dua qadim dan tiada harus pula dikata bahawasanya sifat itu `ayn Dhat kerana lazim ia  dua Tuhan dan iaitu muhal (mustahil). Dan jikalau dikata sifat itu lain daripada Dhat, maka lazimlah baharu sifat, maka menjadi Dhat Allah Ta`ala itu bagi tempat yang baru dan iaitu muhal. Tetapi i`tiqad yang sahih, bahawasanya sifat DhatNya itu tiada lain daripada Dhat dalam pihak tiada harus berdirinya dan tiada `ayn Dhat dalam pihak mafhumnya sifat itu berlainan dengan mafhumnya Dhat. Maka inilah perkataan yang sahih.``
Adapun hakikat Dhat itu berlainan dari hakikat sifat:
Hakikat Dhat itu wujud yang Qadim dengan DhatNya, halnya tiada bersandar bagi lainnya, manakala
Hakikat Sifat itu wujud yang Qadim, sebab Qadim DhatNya disandarkan bagi Dhat.
Berhubung dengan kaitan antara sifat-sifat ma`ani dan sifat ma`nawiyyah yang diistilahkan sebagai `illah dan ma`lul Sharih bagi Matan Jauharat al-Tauhid berkata:
``Erti `illah dan ma`lul  pada Haq Allah Ta`ala itu dengan makna mulazamah antara keduanya.`` Yakni kaitan seperti sifat qudrat dengan kaunuhu qadiran dan seterusnya sifat-sifat yang lain dari sifat ma`ani-ma`nawiyyah. Konsep maknawiyah ini bukan tambahan sesuatu bagi Dhat.

Sekian.

No comments:

Post a Comment