July 5, 2017

TENTANG RU`YA DAN MIMPI


BBB, 10 Syawal 1438H. =  04 Julai 2017M. (Selasa):
Al-Qushairy turut membicarakan tentang  `Ru`ya` dan `Mimpi` . Dua istilah ini digunakan menurut Al-Qushairy bagi membezakan antara ru`ya (mimpi benar) dan  mimpi (biasa an dan palsu).
AL-Qushairy bertolak pembicaraan dari ayat Al-Qur`an:
``Lahum al-bushra fi al-hatat al-dunya wa fi al-akhirah.`` (Yunus: 64).
Bermaksud: ``Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.`` (Yunus: 64).
Dikatakan bahawa ianya bermaksud `ru`ya hasanah`, ya`ni `ru`ya yang elok`. Yang dilihat oleh sseorang atau diperlihatkan kepadanya.
Behubung dengan Hadith Rasulullah s.a.w.:
Mengkhabarkan kami Abu al-Hasan al-Ahwazi berkata, mengkhabarkan kami Ahmad bin `Ubaid al-Bas*ri berkata, bercakap kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Munqari berkata,, bercakap kepada kami Mansur bin Abi Muzah*im berkata, bercakap kepada kami Abu Bakar bin `Iyash daripada `As*im daripada Abi S*alih daripada Abi al-Darda` berkata,
``Aku bertanya  Nabi s.a.w. tentang ayat ini, ``Lahum al-bushra fi al-hayat al-dunya wa al-akhirah.` Maka bersabda Rasulullah s.a.w. ``Tidak bertanya kepadaku seseorang tentangnya sebelum engkau. Dia ialah ru`ya yang elok, dilihat oleh seseorang atau diperlihatkan kepadanya. (Riwayat Tirmidzi, T*abrani dan Ahmad).
Juga Hadith Rasulullah s.a.w.:
Mengkhabarkan kami al-Sayyid Abu al-Hasan Muhammad bin al-Husayn al-`Alawi, berkata, mengkhabarkan kami Abu `Ali al-Hasan bin Muhammad Zaid, berkata, bercakap kepada kami `Abdullah bin al-Walid daripada Sufyan daripada Yahya Ibn Sa`id daripada Abi Salmah, daripada Abi Qatadah berkata:
``Bersaba Rasulullah s.a.w. `l-Ru`ya min Allah wa al-hulami min al-shaitan.` (Riwayat Al-Bukhari)`
Bermaksud:
``Ru`ya daripada Allah dan mimpi daripada syaitan.``
Juga Hadith Nabi s.a.w.
Mengkhabarkan kami oleh Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin `Abdus al-Muzakki berkata, bercakap kepada kami Abu Ahmad al-H*amzah bin al-`Abbas al-Bazzar berkata, bercakap kepada kami `Iyash bin Muhammad bin Hatim berkata, bercakap kepada kami `Abdullah bin Musa berkata, bercakap kepada kami Isra`il daripada Abi Ishaq daripada Abi al-Ah*was* dan  Abi `Ubaiad daripada `Abdullah bin Mas`ud berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. (bermaksud):
``Siapa yang meru`ya daku di dalam tidur, maka dia melihat daku, kerana syaitan tidak boleh menyamar pada rupaku.`` (Diriwayat oleh Al-Tirmidzi).
 Berkata Al-Ustadz Abu `Ali al-Daqqaq, tatkala berkata Ibrahim kepada Isma`il `alayhima al-salam. ``Wahai anakanda aku melihat (ru`ya) i dalam tidur bahawa aku menyembelih engkau.`` Maka kata Isma`il,  wahai ayahanda inilah bahagian bagi siapa yang tidur  demi kekasihnya, kalaulah tidak sempurna, necaya tdak disuruh menyembelih anak.
Aku mendengar Al-Ustadz  Aba `Ali berkata, Al-Hariri bermimpi tentang Al-Junayd dalam tidurnya, maka dia bertanya apa khabar, wahai Aba al-Qasim ?  Maka dia berkata, aku memerhati isyarat-isyarat dan  ditambah dengan ibarat dan tidak memberi manafaat kepada kita melainkan dengan bertasbih berterusan masa.
Tentang tidur dibicarakan oleh Al-Qushairy, bahawa ada beberapa jenis tidur; iaitu tidur yang dikatakan tidur lalai, tidur biasa dan keduanya adalah tidak terpuji.
Tidur pula adalah merupakan saudara kepada kematian Lantaran dengan tidur, sebahagian dari diri kehilangan fungsi seperti akal dan kesedaran diri yang dikembalikan apabila jaga.
Firman Allah bermaksud:
``Dan Dialah yang menidurkan kami dimalam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. ``(Al-An`am: 60).
Firman Allah lagi bermaksud:
``Allah mematikan diri-diri ketika matinya dan yang belum mati di dalam tidurnya.`` (Al-Zumar: 42).
Dari satu segi, tidur yang  biasanya dianggap biasa, lantaran ianya merupakan rutin kehidupan kebiasaan, sebagaimana rutin hari yang bertukar siang dan malam. Oleh kerana tidur dianggap kebiasaan, maka kebiasaannya dianggap biasa.
Seharusnya oleh kerana tidur merupakan sebahagian dari lambang kematian, seharusnya bagi menghadapi kematian, ada persediaan, sebaik-baiknya ianya merupakan tidur yang meneruskan dari segi kebaikan, sebagai penutup bagi menghadapi kematian. Namun kebaikan  bukan boleh dibuat-buat dan dalam masa sekejap, lantaran ianya merupakan kepura-puraan. Kebaikan adalah penerusan dari rutin kehidupan yang baik yang hari diisi dengan kebaikan membawa saat separuh mati (tidur) seharusnya berhujung dengan baik. Hidup yang patuh kepada perintah Allah dan suci diri sebagai persediaan menemui maut dan juga menemui Ilahi.
Kemungkinan berlaku mimpi yang baik adalah berlaku dari diri dan amal yang baik, apa lagi untuk mencapai taraf yang disifat ru`ya.``
Diri ibarat cermin, jika ianya baik dan bersih, maka dengan bersihnya dapat menangkap imej luaran ke dalam secara jelas dan trakam, sebaliknya jika cermin diri dalam keadaan kotor dan kabur maka tangkapan luaran adalah kabur, bahkan tiada kelihatan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment