August 27, 2017

SAHL BIN `ABDULLAH AL-TUSTARI : PENDAPAT MENARIK


BBB, 04 Dzul-Hijjah 1438H. = 26 Ogos 2017M. (Sabtu):
Sahl bin `Abdullah al-Tustari, beliau  adalah Sahl bin `Abdullah bin Yunus bin `Isa bin `Abdullah bin Rafi`. Kunyahnya  ialah Abu Muhammad. Salah satu imam kaum dan `ulama` mereka. Juru cakap tentang ilmu-ilmu riyadhiyat, tentang ikhlas dan keaiban-keaiban perbuatan.
Dia  berguru dengan bapa saudara (sebelah) ibunya, Muhammad bin Siwar, dia berkesempatan dengan Dzu al-Nun al-Mis*ri pada tahun dia keluar  bagi menunaikan haji di Makkah. Dia meninggal pada tahun 283H. Dan ada yang berpendapat meninggal pada tahun 293H. dan dikatakan pada 283H. adalah  lebih sah.
Dia berada di dalam sanad Hadith:
Mengkhabarkan kami Yusuf bin `Umar al-Zuhdi di Baghdad, bekata, bercakap kepada kami `Ubaidullah Abu al-Qasim al-S*an`ani, bercakap kepada kami `Umar bin Was*il, bercakap kepada kami Sahl bin `Abullah al-Tustari, bercakap kepada kami bapa saudaraku (sebelah perempuan) Muhammad bin Siwar, daripada Ja`far bin Sulaiman, daripada Thabit, daripada Anas berkata,
``Adalah Rasulullah s.a.w. berperang dan bersamanya beberapa perempuan Ans*ar. Mereka memberi minum air dan mengubat orang yang luka``
Aku mendengar Aba Bakr, Muhammad bin `Abdullah bin Shadzan berkata, aku mendengar Aba S*alih al-Bas*ri berkata, aku mendengar Sahl bin `Abdullah berkata,
``Manusia itu tidur dan apabila mereka  terjaga mereka kesal dan apabila mereka kesal tidak memberi manfaat kepada mereka oleh kekesalan mereka itu.``
Aku mendengar Aba Bakr Muhammad bin `Abdullah bin Shadzan berkata, aku mendengar Al-Maliki al-Bas*ri  berkata, aku mendengar Sahl bin `Abdullah berkata:
``Tidaklah naik matahari dan tidak tenggelamnya  (ghurub), disebabkan oleh sesuatu di atas muka bumi, melainkan – jika berpendapat sedemikian, adalah jahil dengan Allah, melainkan mereka yang menyedari sebab Allah ke atas dirinya, isterinya, dunianya dan akhiratnya.``
Berkata Sahl, sedekat-dekat adab engkau tidak terjatuh kepada kejahilan dan pengakhiran adab engkau tidak jatuh kepada shubhah.``
Dan kata Sahl. ``Syukur dengan ilmu ialah beramal dan syukur dengan amal ialah menambahkan ilmu.``
Aku mendengar Abu Bakar al-Razi berkata, aku mendengar [Muhamma bin] Ahmad bin Salim berkata, aku mendengar Sahl bin `Abdullah berkata,
``Tidaklah  hati dan nafsu seseorang melainkan Allah memerhati ke atasnya sama ada pada waktu malam atau siang. (Maka mana-mana hati atau nafsu melihat kepada berhajat kepada yang lain daripadaNya akau bertapak padanya oleh Iblis.``
Dan berkata Sahl bin `Abdullah, ``Yang dijaga (didirikan) oleh kalangan sufi tiga perkara:
Memelihara rahsianya, menunaikan fardhunya dan menjaga kefaqirannya.``
Berkata Muhammad bin al-Hasan [bin al-S*abah] berkata, berkata Sahl.
``Amal-amal kebajikan dilakukan oleh orang yang suka berbuat kebajikan dan tidak oleh yang jahat, dan tidak menjauhi maksiat melainkan orang yang benar.``
Berkata Sahl bin `Abdullah, ``Siapa yang z*ann diharam daripadanya keyakinan,dan siapa bercakap perkara yang tidak berkenaan diharam baginya kebenaran dan siapa yang anggotanya melakukan apa yang tidak disuruh Allah dengannya, maka diharam  akannya al-wara`.``
Didengar dari Abu Bakar al-Farghani menghikayatkan daripada Sahl bin Abdullah berkata:
Fitnah ada tiga, Ftnah am daripada kehilangan ilmu. Fitnah khas daripada rukhs*ah dan ta`wil dan fitnah ahli al-ma`rifat daripada melazimkan hak waktu yang selalu tertunda kepada waktu kedua.``
Berkata Sahl bin `Abdullah, ``Usul kita ada tujuh:
Berpegang dengan kitab Allah Ta`ala., Menurut Sunnah Rasulullah s.a.w., makan perkara yang halal, menegah dari perkara bahaya, menjauhkan dosa, taubat dan  menunaikan hak-hak.``
Berkata Sahl bi `Abdullah, ``Siapa yang  suka memerhati perkara yang hak antaranya dan antara Allah, maka dia adalah orang berakal.``
Aku mendengar Ahmad bin al-Husain berkata, berkata Sahl,
``Siapa yang hatinya kosong daripada mengingati akhirat dia berdepan dengan waswas syaitan.``
Ibn `Is*am  berkata, aku mendengar Sahl bin `Abdullah berkata,
``Tidak ada yang menolong melainkan Allah, Tidak ada dalil melainkan Rasulullah s.a.w., tidak ada bekalan melainkan taqwa dan tidak amal melainkan sabar.``
Berkata Sahl, Al-Ayat bagi Allah, mu`jizat bagi anbiya`, karamat bagi awliya`, al-ma`unat (pertolongan) bagi murid-murid dan tamkin bagi ahli ai-khusus.``
Dan berkata Sahl bin `Abdullah:
Amalan dengan taufiq, taufiq daripada Allah dan  kuncinya do`a dan tadharru`.
Demkian pendapat Sahl yang menarik dan bernas.

Sekian.

No comments:

Post a Comment