August 23, 2017

YUSUF BIN HUSSAIN AL-RAZI : PENDAPATNYA DIAMBIL SECARA TERHAD


BBB, 29 Dzul-Kaedah 1438H. = 22 Ogos 2017M. (Selasa):
Nama penuh bagi tokoh ini ialah Abu Ya`kob Yusuf bin al-Husain al-Razi, Shaykh di Al-Rayy dan Al-Jibal pada zamannya. Dia adalah satu satu yang berpegang pada tariqatnya pada meninggalkan kemegahan dan meninggalkan kepura-puraan dan menggunakan ikhlas. Dia bersahabat dengan Dzu al- Nun al-Mis*ri  dan  Abu Turab al-Nakhshabi dan bersama dengan Abi Sa`id al-Kharraz di dalam beberapa musafir mereka. Dia alim di dalam bidang agama. Yusuf al-Razi meninggal pada tahun 304H.
Yusuf al-Razi berada  di dalam sanad Hadith yang pada puncaknya sampai kepada ... Mujahid  daripada Ibn `Abbas berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Siapa yang `ashiq secara murni dan dia sembunyiknnya, kemudian dia mati, maka dia adalah shahid.`` (Hadith ini dikatakan dhaif).
Sebuah lagi Hadith yang berhubung dengan kasih sayang yang Yusuf berada di dalam sanad, ialah yang sampai rawi di atasnya:
Daripada Sa`id, daripada Qatadah dan daripada Anas berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Tidak beriman salah seorang daripada kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi  dirinya sendiri.``
Berhubung dengan pembicaraan tentang tokoh-tokoh sufi adalah didapati bahawa di antara buku tentang tokoh seperti Al-Sulami dengan Tabaqat al-Sufiyyat, Al-Qushairy dengan  Al-Risalat al-Qushayriyyat, Al-Hujwiri dengan Kashf al-Mahjub dan Mahmud al-Faydh dengan Jamharat al-Awliya` adalah didapati antara kesemua kitab berkenaan, maka Tabaqat al-Sufiyyat oleh al-Sulami paling lengkap, tokoh-tokoh yang terdapat di dalam kitab-kitab tokoh hampir kesemuanya terdapat di dalam Tabaqat oleh al-Sulami,t etapi tidak sebaliknya. Bermaksud setengah nama tidak kedapatan di dalam kitab-kitab tokoh tertentu, tetapi hampir semuanya terdapat di dalam Tabaqat. Ada jangkaan bahawa semua penulis tokoh semacam merujuk kepada Tabaqat al-Sulami.
Berhubung dengan Al-Hujwiri, beliau nampaknya  mengambil ungkapan-ungkapan tokoh-tokoh dari aspek tertentu dan tidak memuat segala maklumat yang ada, atau sekurang-kurangnya  memilih mana-mana terbaik atau bermutu bagi mewakili ungkapan-ungkapan yang lain. Misalnya  berhubung dengan tokoh al-Razi yang dipetiknya hanya tentang darwish yang jujur dan yang hina  kerana terikat dengan dunia  beserta kehormatan seseorang boleh rosak diakibatkan oleh nafsu. Untuk itu dibincangkan tentang ungkapan Yusuf al-Razi dipetik kata-kata Yusuf iaitu:
``Sehina-hina manusia ialah faqir yanag tamak dan pencinta kepada yang dicintai.``Huraian berkait dengan cinta disebut dikaitkan dengan cinta Zulaikha  dan  Yusuf, yang dikatakan cinta adalah murni selagi tidak bersatu.
Persoalan hinanya faqir yang tamak dan soal cinta  menjadi dua persoalan yang dihuraikan di dalam membicaakan tentang Yusuf bin Husain al-Razi.
Pada hal banyak lagi kata-kata Yusuf al-Razi yang boleh dikaitkan dengan konsep `Menyerlahkan Yang Tertutup``.
Misalnya  Yusuf al-Razi disoal tentang faqir yang sebenar, maka katanya,
``Orang yang  waspada dengan waktunya, kiranya ianya  mengabaikan waktunya, maka dia tidak layak sebagai faqir.``
Muhammad bin `Abdullah bin Shadhan berkata,  sampai kepadaku, bahawa Yusuf bin al-Husain berkata, ``Apabila engkau mau mengetahui seseorang itu berakal atau tidak (bodoh), maka bercakaplah dengannya  perkara yang sia-sia, jika dia memberi respon, maka dia tidak berakal.
Berkata Yusuf al-Razi.
``Aku melihat kepada kekejian diri,  maka aku tahu dari mana puncanya datang. Dan aku lihat pada kekejian kaum sufi dari peristiwa-peristiwa yang dilalui, mu`asharah dengan teman dan kasihan dengan kejadian (kemanusiaan).
Walau bagaimana berhubung dengan ungkapa terhadap tokoh sebagaimana telah diperkatakan terdapat ungkapan-ungkapan dinisbahkan kepada sufi, terdapat perkara-perkara yang dinisbahkan kepada sufi-saufi  tidak mencerminkan sifat-sifat kesufian tertentu. Misalnya sanggup meninggalkan solat berbulan lamanya, kerana  dipengaruhi oleh syaitan, bahkan ada gambaran yang tidak sesuai berhubung dengan sufi, misalnya dikaitkan dengan perempuan yang tidak selayak bagi sufi. Kesalahan penisbahan ini mungkin berlaku akibat dari penurunan teks  asal ke dalam bahasa lain. Misalnya Kashfu al-Mahjub karya asalnya adalah di dalam bahasa Parsi yang mungkin pada asalnya tepat, tetapi bila diperturunkan ke dalam bahasa  `Arab * (terjemahan), mungkin berlaku perubahan persepsi dan kefahaman, akibatnya terjadi kesilapan tanggapan.
Terjemahan tidak  saja dilakukan dari teks Parsi kepada bahasa `Arab, tetapi juga ke dalam bahasa Inggeris dan daripadanya diterjemahkan termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Kesilapan, salah tanggapan, bahkan sengaja disilapkan mungkin berlaku  dengan tujuan-tujuan tertentu, lantaran banyak tempat yang menjadikan kita ragu dan menimbulkan pertanyaan. Lantaran sedemikian konsep sufi yangdianggap suci, tidak lagi suci, bahkan merosakkan imej kesufian itu sendiri.
Dari satu segi sesebuah kitab tasawuf yang dianggap murni itu, tidak seharusnya terus diterima, tetapi hendaklah diperiksa kandungan sebelum mendalaminya. Antaranya dengan membandingkan kandungan  antara kitab.

Sekian.

No comments:

Post a Comment