October 13, 2017

DOKTRIN KESEDARAN AL-JUNAYDIYYAH : IMAM SEGALA ALIRAN


BBB, 22 Muharram 1439H. = 12 Oktober 2017M. (Khamis):
Doktrin Al-Junaydiyyah adalah dinisbahkan kepada Al-Junayd bin Muhammad, Abu al-Qasim al-Kharraz. Ayahnya seorang peniaga barang-barang kaca, oleh kerana itu dia juga dipanggil `Al-Qawaririyy`. Dia berasal dari Nahawand, tapi berkelahiran dan mendapat pendidikan di `Iraq. Dia seorang yang mendalam dalam bidang fiqh dan mempelajari ilmu fiqh dari Abi Thaur. Dia bersahabat dengan Al-Imam al-Shafi`e, Sari al-Saqat*i, al-Harith al-Muhasibi, Muhammad al-Qas*s*ab al-Baghdadi dan lain daripada mereka itu. Dia adalah imam kaum dan menjadi pemimpin mereka itu. Dia diterima oleh semua pihak. Dia meninggal pada tahun 297H.
Menurut Mahmud Abu al-Faydh di dalam Jamharat al-Awliya`,
Al-Junayd sebagaimana disebut mendalam di dalam keilmuan shari`at dan mmpunyai persediaan sempurna dari segi keilmuan zahir dan batin.
Al-Junayd dikatakan berkata, ``Semua jalan (al-t*uruq) adalah tertutup bagi makhluk, kecuali mengikut jalan Rasulullah s.a.w. dari segi shai`atnya, mengikut sunnahnya dan melazimi t*ariqatnya. Kerana jalan kebaikan adalah sentiasa terbuka.``
Al-Junayd juga berkata, ``Ilmu kami bergantung pada al-Kitab (Al-Qur`an) dan Al-Sunnah.``
Berlainan dengan Al-Bistami yang berpegang kepada Doktrin `Kemabukan`, maka doktrin Al-Junayd ialah `Ketidakmabukan` (Kesedaran).
Al-Junayd ditanya, ``Bagaimanakah t*ariq (jalan) kepada Allah ?``. Dia menjawab,
``Berterusan taubat, takut,  menghilangkan kesombongan dan raja` yang boleh mebangkingkatkan kepada perbuatan kebajikan dan muraqabah pada setiap lintasan hati.``
Antara pendapatnya tentang tasawuf, ``Bahawa tasawuf ialah bersih mu`amalah bersama Allah Ta`ala. Asalnya ialah berpaling dari cintakan dunia.``
Berkata Al-Junayd, ``Bahawa tasawuf adalah terbina atas akhlak lapan para anbiya` a.s. , iaitu:
Bersifat pemurah  seperti Nabi Ibrahim, redha seperti Isma`il, sabar seperti Ayyub,
Bermanis muka seperti Zakariyya, ghurbah seperti Yahya, memakai baju bulu seperti Musa,
Al-sibahah seperti `Isa  dan faqr seperti Nabi Muhammad s.a.w.``
Al-Junayd ditanya, ``Tidakkah kalam anbiya` isyarat tentang mushahadat ?``
Maka dia tersenyum dan menjawab, ``Kalam anbiya` dibina di atas kehadhiran wahyu dan kalam s*iddiqin ialah isyarat daripada mushahadah yang membangkitkan daripadanya ilham.``
Disoal Al-Junayd tentang siapa dikatakan al-`arif ?, katanya,
``Warna air seperti warna bekasnya.``  (ya`ni zahir dengan warna bekasnya dan mengetahui tiap manusia akan minuman mereka).
Dan dia ditanya lagi tentang al-`arif, maka katanya,
``Siapa yang bercakap tentang rahsia engkau dan engkan terdiam, bahawa dia membukakan halnya akan hal engkau. Dan ini tidak perlu dicakapkan. (Jamharat al-Awliya`, Juz` 2, 1387/1967: 149- 152).
Menurut Abu Nas*r al-Sarraj al-T*usi bahawa Al-Junayd ditanya tentang tauhid, maka katanya,
``Menunggalkan yang mengesa dengan tahqiqkan wahdaniyyatNya dengan sempurna keesaanNya, bahawasnya Dialah yang Esa yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada lawan dan persamaan dan penyerupaan, tidak disembah selain daipadanya. Tidak tashbih dan tidak bagaimana, tidak ada gambaran dan tidak ada tamthil. Tuhan yang Esa, S*amad, tunggal dan tidak ada bandingan dengan sesuatu dan Dia Amat Mendengar lagi Amat Melihat.``
Dia disoal sekali lagi tentang tauhid, maka katanya, ``Hilang garis tulisan dan bertingkat keilmuan dan Allah Ta`ala berterusan (lam yazal).
Dan disoal Al-Junayd tentang  tauhid khas, maka katanya,
``Adalah hamba sebagai bayangan di hadapan Allah `Azza wa Jalla berlari di atasnya larian tadbirNya, di dalam larian hukum qudratNya di dalam kancah lautan tauhidNya dengan fana` hamba daripada dirinya dan daripada dakwaan makhluk bagi dan daripada istijabahnya dengan haqiqat wujud wahdaniyyatNya pada haqiqat kedekatanNya dengan hilang rasa dan geraknya, bagi mendirikan haqq bagiNYa dengan apa yang dikehendaki daripadanya. Dan dia adalah kembali akhir hamba kepada awalnya, maka adanya sebagaimana telah ada sebelum ada kini.``
Katanya lagi,``Tauhid ialah keluar dari kesempitan garisan zaman kepada keluasan fana` yang sarmadaniyyah.`` (Al-Luma`, 1380/1960: 49).
Mencatat Al-Sulami yang mendengar Muhammad bin `Abdullah bin Shadzan berkata, berkata Al-Junayd, ``Mendekatkan wajdan ialah himpunan dan ghaib dari keinsanan adalah pecahan.``
Berkata Al-Junayd, ``Kejayaan  menunaikan tiap-tiap hajat daripada dunia ialah meninggalkannya.``
Berkata Al-Junayd, ``Waktu apabila luput tidak boleh didapati kembali dan tiada sesuatu lebih mulia daripada waktu.``
Berkata juga Al-Junayd, ``Membuka sesuatu `pintu` ialah dengan usaha.``
(Al-Sulami, T*abaqat al-Sufiyyah, 1389/1969: 155-163).
Demikianlah ungkapan Al-Junayd dengan berbagai persoalan dari cara yang mudah kepada secara mendalam, namun dia berada pada batas akidah dan shari`ah yang dia tergolong di bawah doktrin Kesedaran. Dia adalah menjadi imam bagi segala aliran.

Sekian.

No comments:

Post a Comment