October 6, 2017

DOKTRIN MADZHAB SUFI


BBB, 16 Muharram 1439H. = 06 Oktober 2017M. (Khamis):
Menghampiri separuh dari buku Al-Hujwiri membicarakan tentang tokoh-tokoh sufi. Persoalan tokoh ini sebenarnya telah dibicarakan ramai dari penulis-penulis seperti Al-Sulami dengan Tabaqat al-Sufiyyah, Al-Qushayri dengan Al-Risalat al-Qushayriyyah, Mahmud al-Faydh dengan Jamharat al-Awliya`,  Al-Sha`rani dengan Al-Tabaqat al-Kubra dan lain-lain lagi., Antara mereka ada yang membicarakan tokoh-tokoh yang sama dengan penambahan dan kelainan bahan di sana sini. Ada yang membicarakan konsep sufi secara khusus, maksudnya bagi kalangan yang disifatkan sebagai sufi yang rohaniyah semata-mata, tapi ada yang lebih terbuka  dan tidak rigid sifatmua.
Satu yang agak kelainan dari kandungan pembicaraan tentang tasawuf ini,  selepas Al-Hujwiri membicarakan tentang tokoh-tokoh beliau membicarakan tentang doktrin bagi madzhab-madzhab tasawuf.
Doktrin dapat dikatakan sebagai, prinsip, falsafah, aliran, pendekatan yang diikuti secara teratur oleh  golongan atau pihak-pihak tertentu di dalam tasawuf. Ini merupakan kelainan dan keistimewaan pendekatan pembicaraan oleh Al-Hujwiri. Sebagai di dalam keilmuan-keilmuan Islam yang lain ada pecahan pendapat, seperti dalam bidang fiqh ada empat madzhab yang terkenal, iaitu Maliki, Shafie, Hanbali dan Hanafi, demikian juga di dalam bidang aqidah ada seperti Ash`ari, Maturid, al-Tahawi dan ada aliran-aliran falsafah seperti Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`h, Mu`tazilah, Qadariyyah dan Jabariyyah dan sebagainya. Keadaan yang sama berlaku di dalam tasawuf.
Persoalan tasawuf sebenarnya lebih halus dan rumit. Ia tidak bersifat dan melibatkan perkara-perkara nyata, tetapi ianya mendekati persoalan akidah. Namun akidah dapat didekati secara jelas dan berasaskan rasional akal dari segi perbahasan dan berkait juga dengan logik. Berlainan dengan tasawuf yang lebih bersifat subjektif, dalaman,  rohani, intuitif dan estetik  sifatnya. Dia tidak mempunyai skema pendekatan secara konkrit seperti akidah dan fiqh yang dapat diikuti dengan jelas.
Oleh kerana tasawuf bersifat subjektif dan rohani dan cair, maka bertolak dari `Ihsan`  berlaku kepelbagaian pendekatan, pengolaham,  pembawaan, aliran, doktrin dan falsafah. Misaalnya  ada yang dikenali sebagai akhlak, wujudiyyah, hululiyyah, ittihad dan sebagainya. Ada yang mengambil pendekatan, muhasabah, cinta,  `ubudiyyah, fana` dan sebagainya.
Oleh kerana cair dan kepelbagaian, tasawuf walaupun dimesrai bagi yang meminati, tidak kurang pula yang bimbang dengan kepelbagaian yang tidak mendapat kepastian yang jelas.  Antaranya  yang merasa ianya adalah cara meneroka jiwa, ada yang melihatnya sebagai estetika rohani, bahkan dirasa sebagai pecahan dari akidah, bahkan ada yang melihatnya sebagai satu kepastian dan keperluan yang perlu dipelajari bagi melengkapkan pegangan agama.
Di dalam hal ini Al-Hujwiri mendekatinya  dan melihatnya secara doktrin yang terdapat di dalam tasawuf itu. Al-Hujwiri bukan pemula pembicara tentang hal ini, lantaran aliran, pemikiran dan doktrin itu, walaupun ada yang tidak menyebut doktrin telah dibicarakan oleh penulis-penulisa tasawuf yang lebih mendahulu Al-Hujwiri, misalnya oleh Al-Sarraj al-Tusi di dalam Al-Lumaa –  apabila membicarakan tentang Abu Yazid al-Bistami, bahkan Al-Hujwiri sendiri membicarakan tentang Al-Hallaj – Tokoh sufi komtroversi itu.
Al-Hujwiri cuba menyusun doktrin-doktrin yang terdapat di dalam tasawuf. Namun pembahagian yang dibuat bukan atas inisiatif yang diusahakannya sendiri, sebaliknya ialah berasaskan kepada pendapat seorang tokoh sufi, iaitu Abu Hasan al-Nuri (Al-Luma` & al-Tabaqat al-Sufiyyat – Abu al-Husain). Abu al-Husain al-Nuri
Nama sebenarnya ialah Ahmad bin Muhammad, lahir dan mendapat pendidikan di Baghdad, berketurunan Khurasan. Shaykh yang tinggi kedudukan, baginya sebaik tariqat dan seelok kalam. Dia bersahabat dengan Sari al-Saqati , Muhammad bin`Ali al-Qas*s*ab dan Abi al-Hawari. Meninggal tahun 295H.
Al-Hujwiri mengambil pendapat Al-Nuri bahawa:
Terdapat 12 madzhab di dalam tasawuf. Menurutnya daripada dua belas itu, diterima sepuluh  dan dula lagi ditolak. Menurutnya setiap satu mempunyai kaedah penyucian diri, pengekangan hawa nafsu dan kaedah berkontemplasi. Mereka berbeza dari segi praktik dan beribadat dan disiplin estetik. Namun semua yang diterima (sepuluh) adalah sepakat dari segi pegangan tauhid dan pematuhan kepada hukum shari`at.
Menurut Al-Hujwiri,  dari segi perbezaan ini  diterima berdasarkan konsep, bahawa `Ikhtilaf umat itu rahmat` - Kecualki yang menyimpang dari akidah dan shari`ah.
Berikutnya Al-Hujwiri membicarakan madzhab dan doktrin tasawuf itu secara satu persatu.

Sekian.

No comments:

Post a Comment