October 24, 2017

KONSEP IMAN : BERBAGAI PENDAPAT


BBB, 03 Safar 1439H. =  23 Oktober 2017M. (Isnin):  
Seterusnya Al-Hujwiri membicarakan tentang iman. Iman adalah  perkara penting di dalam Islam. Dengan beriman menentukan keislaman seseorang, tanpa iman tidak Islam seseorang. Iman ertinya percaya, bermaksud percaya dengan  rukun iman yang enam  dan yang berhubungan dengannya tentang kewujudan, iaitu percaya kepada Allah, Rasul, Malaikat, Kitab, Hari Kiamat dan qadha` dan qadar. Dengan keimanan memberi ketenangan , keamanan dan ketenteraman.
 Iman  mempunyai hubungan yang rapat dengan  Islam. Perkataan Islam  bererti selamat, patuh, taat dan khudhu`. Islam adalah selari maksudnya dengan keseluruhan kejadian. Misalnya  bumi dan planet-planet yang lain patuh pada aturan Tuhan bergerak di atas orbit masing-masing yang dengan kepatuhan menjadikan semua aman dan selamat. Bumi juga aman dan  selamat kerana menurut perntah Allah bergerak di atas paksi (ornit), menurut edaran musim yang ditentukan menjadikan penghuni bumi turut patuh dan selamat, bahkan diri individu patuh pada aturan, seperti  makan, minum, tidur bangun dan bekerja yang dengan kepatuhan pada aturan ini menjadi semua  Islam  yang memberi erti selamat dan mempunyai kaitan dengan iman yang dengan mengikut aturan selamat, aman dan sejahtera. Dari segi Islam seorang Islam patuh menurut rukun-rukun Islam yang menjadikannya selamat bukan saja di dunia, tetapi  juga di akhirat.
Tentang iman menurut Al-Hujwiri ada yang berpendapat:
Iman adalah pengakuan dengan lisan, ada yang mengatakan,
Iman ialah pengetahuan tentang Tuhan dan menurut dari segi Sunni,
Iman adalah pembenaran.
Namun takrif selengkapnya menurut Al-Kalabadzi di dalam Al-Ta`arruf berdasarkan kepada Hadith daripada Ja`far bin Muhammad dari bapanya dari Nabi s.a.w. Baginda bersabda bermaksud:
``Iman ialah iqrar dengan lisan dan tas*diq dengan hati dan beramal dengan arkan.``
Beriman juga berkait dengan ma`rifat – kenal, faham dan beramal dengan apa yang diimani.
Mereka berpendapat: Iman seharusnya berma`rifat.
Sempurna ma`rifat  keimanan  dengan amalan, tetapi dengan ma`rifat bukan bererti ketaatan.
Namun  ta`at tanpa ma`rifat tidak berguna. Yang berma`rifat, tetapi tidak beramal adalah berdosa dan terpulang kepada Tuhan untuk membalasnya.
Mereka berpendapat iman adalah pada zahir dan batin dan batin adalah sesuatu yang satu iaitu hati dan zahir adalah sesuatu yang berlainan.
Mereka juga berkata bahawa iman bertambah dan berkurang.
Dan berkata Al-Junayd dan Sahl dan selain daripada keduanya dari kalangan sufi peringkat awal (al-mutaqaddimin), bahawa tas*diq adalah bertambah dan tidak berkurang, berkurangnya tas*diq bererti keluar dari iman, kerana tas*diq dengan khabar Allah Ta`ala dan janji-janjinya, jika ada syak padanya boleh membawa kepada kufur.. Dan bertambah dari segi kuat dan keyakinan dan iqrar lisan tidak bertambah dan berkurang. Adapun amal dengan rukun-rukun bertambah dan berkurang.
Dan berkata setengah daripada mereka itu, bertambah iman dan berkurangnya adalah dari sudut sifat, bukan dari sudut `ayn (benda), maka bertambah iman oleh kerana kemurahan, kebaikan dan kekuatan dan berkurangnya dari berkurangnya aspek-aspek berkenaan dan bukan dari `aynnya.
Disoal setengah pembesar-pembesar tentang iman, maka katanya, ``Iman daripada Allah tidak bertambah dan tidak berkurang, dan daripada anbiya` bertambah dan tidak berkurang dan daripada yang lainnya bertambah dan berkurang.
Menurut Al-Kalabadzi, iman di sisi Allah tidak bertambah dan tidak berkurang, kerana iman adalah sifat bagi Allah Ta`ala dan Dia disifatkan dengannya sebagaimana firmannya bermaksud: ``Dia bersifat salam yang mu`min lagi muhaimin` (Al-Hashr: 23). Dan sifat Allah tidak bersifat dengan bertambah dan berkurang.
Dan harus bahawa iman daripada Allah `Azza wa Jalla, kerana Dialah yang membahaginya kepada hamba sejak sebelumnya di dalam ilmuNya, tidak bertambah waktu dizahirkannya dan tidak berkurang dari ilmuNya dan dari pembahagiannya.
Dan daripada pihak anbiya` adalah pada maqam bertambah daripada Allah Ta`ala dari segi kekuatan iman, keyakinan dan mushahadah hal-hal yang ghaib, sebagaimana firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Demikianlah kami perlihatkan kepada  Ibrahim malakut di langit dan di bumi supaya dia bertambah yakin.`` ((Al-An`am: 75).
Adapun bagi sekalian orang mu`min bertambah iman di dalam batin dengan kekuatan dan keyakinan dan berkurang dari cabangannya dengan taqsir dari amalan fadhu dan terjatuh pada perkara yang dilarang.
Dan para anbiya` adalah ma`sum dari terjatuh kepada perkara-perkara yang ditegah, mereka memelihara dari segala kefadhuan tanpa taqsir. Mereka tidak disifatkan dengan berkurang pada sesuatu daripada sifat mereka dari segi hakikat keimanan.
Demikian berbagai pendapat tentang keimanan.
Iman adalah iqrar dengan lisan,  tas*diq dengan hati, dan amal dengan arkan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment